Varhaisiän musiikkikasvatus

#osaajakoulutus
#avoinamk

Osaajakoulutus: Varhaisiän musiikkikasvatus

Koulutuksen laajuus: 35 op
Koulutuksen ajankohta: 26.8.2022–31.8.2023 (1 vuosi). Seuraava toteutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Haku koulutukseen: 1.-18.4.2022. Haku päättynyt. Seuraava hakuajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Aloituspaikat: 20
Koulutuksen hinta: 350 euroa
Koulutuspaikka: Kuopio, Savonian Microkadun kampus sekä Kuopion Musiikkikeskus
Opetusmuoto: monimuotokoulutus

Osaajakoulutus on Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa järjestettävä lasten varhaisiän musiikkikasvatukseen keskittyvä täsmäkoulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksessa ja musiikkikasvatuksessa työskentelevien musiikillista ja pedagogista osaamista ja laajentaa valmiuksia toimia musiikkikasvattajina varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tavoitteena on lasten erilaisten tarpeiden huomioiminen ja uusien työtapojen ideointi varhaisiän musiikkikasvatukseen.  

Kenelle:

 • Musiikkipedagogit (AMK) ja musiikin maisterit, joilla opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
 • Varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit, joilla on varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot sekä musiikillista osaamista.  

Sosionomin (AMK)-kelpoisuusvaatimus: toimia varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). 

Sisältö:

 • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5 op TAI
 • Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen I 5 op
 • Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen 10 op
 • Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen II 5 op
 • Harjoittelu 15 op

Opetussuunnitelma verkossa >>

Opetusmuoto:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.  Monimuoto-opiskeluun sisältyy kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja, vertaisohjausta ja -oppimista, työelämäläheistä opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä ja itsearviointia. 

Osaajakoulutuksen laajuus on 35 opintopistettä ja opiskeluaika on 1 vuosi. 35 opintopistettä vaatii noin 945 tuntia opiskelijan työtä. 

Lukuvuoden 2022-2023 lähipäivät Kuopiossa

 • 26. – 27.8.2022
 • 16. – 17.9.2022
 • 11. – 12.11.2022
 • 20.-21.1.2023
 • 24. – 25.3.2023
 • Päätösseminaari 24.8.2023

Lisäksi opintoihin kuuluu 4 harjoitteluihin liittyvää webinaaria.

Opiskelijavalinnat:

Koulutuksessa edellytetään aikaisempaa musiikillista ja pedagogista koulutusta ja/tai kokemusta. Ilmoittautuneet toimittavat näytön musiikillisesta osaamisestaan sähköpostitse osoitteeseen jo.musita@savonia.fi ilmoittautumisajan loppuun mennessä (18.4.2022). Musiikinmaisterin, musiikkipedagogin tai muusikon musiikilliseksi näytteeksi riittää todistus suoritetusta tutkinnosta.

Ilmoittautuminen avautuu 1.4.2022 avoimen amk:n koulutuskalenterissa.

Ilmoittautuneet kutsutaan pe 29.4.2022 etänä toteutettavaan haastatteluun, jonka tarkempi aikataulu ja linkki lähetetään ilmoitettuun sähköpostiin 25.4.2022 mennessä.  Huom. Vain ne ilmoittautuneet, jotka toimittavat musiikillisen osaamisen näytön / todistuksen suoritetusta musiikkialan tutkinnosta ja osallistuvat haastatteluun, otetaan huomioon.  

Tarkemmat ohjeet musiikillisen näytön toimittamisesta osalta saat ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelijavalinnat ilmoitetaan sähköpostitse 13.5.2022 mennessä. Opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan 31.5.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa:

Hanna Turunen, hanna.turunen(at)savonia.fi


Osaajakoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus, josta opiskelija saa todistuksen. Se ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opintoihin kuuluvia opintojaksoja voidaan soveltuvin osin sisällyttää AMK-tasoisiin tutkintoihin johtaviin opintoihin.