Savonia-artikkeli Pro: Esteetön koti etänä -toimintamalli: Kotiutuvan asiakkaan elinympäristön arviointia

Savonia-artikkeli Pro on kokoelma monialaisen Savonian asiantuntemusta eri aiheista.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Sosiaali- ja terveysalalla kehitetään digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan tukea kansalaisten terveyttä ja elämänlaatua, lisätä organisaatioiden palveluvalikoimaa sekä luoda ammattilaisille uusia työskentelytapoja. (THL 2024.) Esimerkiksi kuntoutuksen etäpalvelut mahdollistavat ammattilaisille täysin uudenlaisen tavan tuottaa palveluja sekä hyödyntää asiakkaan elinympäristöä kuntoutusjakson aikana (Stenberg & Parkkila 2023, 5).

Kymenlaakson hyvinvointialueen kotikuntoutuksessa kehitettiin toimintamalli Esteetön koti etänä -palvelusta, jossa kuntoutusalan ammattilaisten kodin esteettömyyttä arvioivat kotikäynnit toteutetaan reaaliaikaisen videoyhteyden avulla. Toimintamallia kehitettiin ja raportointiin myös osana Kolan (2024) YAMK-opinnäytetyönä.

Esteetön koti etänä -toimintamallin kehittäminen Kymenlaakson hyvinvointialueella

Kuntoutuksen kotiarviointi voidaan suorittaa videoneuvotteluohjelmalla esimerkiksi siten, että asiakkaan omainen tai muu avustava henkilö kuvaa mobiililaitteella hänen kotinsa sisä- ja ulkotiloja. Näin kuntoutusalan ammattilainen voi arvioida kodin esteettömyyttä ja apuvälinetarvetta etänä. (Gately, Trudeau & Moo 2020, 44–45; Latulippe, Provencher, Boivin, Vincent, Guay, Kairy, Morales, Pellerin & Giroux 2019, 2–3; Nix & Comans 2017, 48.) Kuntoutuksen etäpalveluihin ei voida kuitenkaan automaattisesti kopioida vanhoja toimintatapoja, vaan palvelujen toteutustapojen yksilölliseen suunnitteluun tulee panostaa (STM 2020, 41).

Opinnäytetyön aineiston keruu toteutettiin toiminnallisesti palvelumallin kehittämisen tueksi. Aineisto kerättiin kahdessa eri työpajassa, joihin osallistui yhteensä viisi (n=5) kotikuntoutuksen vapaaehtoista ammattilaista. Ensimmäinen työpaja toteutettiin virtuaalisesti Teams-kokoustyökalulla ja toinen työpaja lähitapaamisena, jossa etäkotiarviointia kokeiltiin käytännössä simulaationa lavastetussa testitilanteessa.

Etäkotiarviointi – innovatiivinen ratkaisu ja vaihtoehto perinteiselle kotikäynnille

Esteetön koti etänä -on prototyyppimalli (kuva 1), joka käsittää palveluvision, toimintamalli-kuvauksen sekä ammattilaisille, asiakkaille ja heidän läheisilleen suunnattuja kirjallisia ohjeita. Prototyyppimalli pohjautuu työpapoissa kuntoutusalan ammattilaisilta sekä muissa yhteyksissä hyvinvointialueen muilta ammattilaisilta kerättyyn tietoon sekä aiempaan tutkimustietoon. Kehitettävä palvelu soveltuu hyödynnettäväksi kaikissa kuntoutuksen kotiarviointeja tarjoavissa yksiköissä.

KUVA 1: Service Model Canvas

Opinnäytetyön aineiston ja teoriapohjan perusteella voidaan todeta, että asiakkaan elinympäristöstä on mahdollista saada kokonaisvaltainen näkemys myös videoyhteyden välityksellä. Etätoteutus ei kuitenkaan sovi kaikkiin tilanteisiin ja yksilöllinen asiakasarviointi ja tarve on aina huomioitava. Videoyhteyden avulla toteutettua kotiarviointia voidaan käyttää esimerkiksi asiakkaan elinympäristön tilojen ja muiden fyysisten rakenteiden arviointiin. Asiakkaan liikkumista tai arjen toiminnoista suoriutumista ei suoranaisesti voida arvioida etäyhteydellä, ja tällöin toteutustavaksi on suositeltavaa käyttää perinteistä kotiarviointia asiakkaan kotona.

Työpajoissa etäkotiarvioinnilla ajateltiin olevan mahdollista nopeuttaa ja sujuvoittaa kotiutusprosessia, tehostaa yhteistyötä eri ammattilaisten välillä, vähentää matkustamisesta aiheutuvia kuluja sekä kohdentaa ammattilaisten työaikaa muihin tärkeisiin työtehtäviin. Myös aiemmat tutkimukset (muun muassa Nix & Comans 2017, 48; Sanford & Butterfield 2005, 397) tukevat näitä väitteitä. Ammattilaiset pitivät tärkeinä selkeitä ohjeita ja suunnitelmallisuutta etäkotiarvioinnin toteutuksessa.

Esteetön koti etänä -toimintamalli on tällä hetkellä osa Kymenlaakson hyvinvointialueen kotiutusyksiköiden toimintaa, ja sitä on mahdollista hyödyntää soveltuvin osin myös muissa kuntoutuksen palveluissa. Palvelun toimintaperiaate voisi soveltua käytettäväksi myös muissa ammattilaisten välisissä etäkonsultaatioissa.

Opinnäytetyö luettavissa Theseuksessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024053119374

Lähteet:

Gately, Megan, Trudeau, Scott & Moo, Lauren 2020. Feasibility of Telehealth-Delivered Home Safety Evaluations for Caregivers of Clients with Dementia. OTJR: Occupation, Participation and Health 2020, Vol. 40(1) 42–49 © The Author(s) 2019 Article reuse guidelines. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31319745/. Viitattu 31.5.2024.

Latulippe, Karine, Provencher, Véronique, Boivin, Katia, Vincent, Claude, Guay, Manon, Kairy, Dahlia Morales, Er-nesto, Pellerin, Marc-André & Giroux, Dominique 2019. Using an Electronic Tablet to Assess Patients’ Home Envi-ronment by Videoconferencing Prior to Hospital Discharge: Protocol for a Mixed-Methods Feasibility and Compara-tive Study. JMIR RESEARCH PROTOCOLS 2019, Volume 8, Issue 1, e11674. https://pub-med.ncbi.nlm.nih.gov/31344677/. Viitattu 31.5.2024.

Nix, Jacqueline & Comans, Tracy 2017. Home Quick – Occupational Therapy Home Visits Using mHealth, to Facili-tate Discharge from Acute Admission Back to the Community. Int J Telerehabil. 2017 Spring; 9(1). s. 47–54. Pub-lished Online 2017 Jun 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5546561/. Viitattu 31.5.2024.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2020. Kuntoutuksen uudistaminen. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:39. s. 4–41. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8443-1. Viitattu 31.5.2024.

Stenberg, Johanna & Parkkila Minna 2023. Opas etäkuntoutuksen käytännön toteutukseen. Kela. Julkaistu 22.8.2023. s. 1-41. https://helda.helsinki.fi/items/93e0705d-2f15-40ef-a585-aac33a4ef9ca. Viitattu 31.5.2024.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2024. Digitaaliset palvelut. Verkkojulkaisu. Päivitetty 9.4.2024. https://thl.fi/ai-heet/sote-palvelujen-johtaminen/kehittyva-palvelujarjestelma/digitaaliset-palvelut#palvelujenkehittaminen. Viitattu 31.5.2024.

Kirjoittajat:

Miia Kola, digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla YAMK-opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Teija Niskanen, Lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, liiketalous ja jatkuvan oppimisen yksikkö

Elisa Snicker, Lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, jatkuvan oppimisen yksikkö, Master School