Perehdytettävä ja perehdyttäjä

Savonia-artikkeli Pro: Onnistuneen perehdytyksen edellytykset ja hyödyt

Savonia-artikkeli Pro on kokoelma monialaisen Savonian asiantuntemusta eri aiheista.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Perehdytys on työntekijän oikeus

Työntekijän oikeus on saada perehdytystä, kun hän aloittaa uuden työn tai työtehtävän. Perehdytyksestä vastaa työnantaja. Perehdytyksessä uuteen työtehtävään tulee huomioida vastaavia seikkoja kuin uuden työntekijän perehdytyksessä organisaatioon. (Työturvallisuuslaki 738/2002.)

Työntekijän velvollisuutena on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen avulla varmistaa oma kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuus ja terveys (Työturvallisuuslaki 738/2002).

Perehdytyssuunnitelma ja perehdytyksen sisältö

Ennen kuin perehdytys työntekijän kanssa aloitetaan, on hyvä luoda kirjallinen suunnitelma. Suunnitelmassa kartoitetaan:

1. Kuka tai ketkä perehdyttävät

2. Millaisella aikataululla henkilö perehdytetään

3. Mitä tavoitteita perehdyttämisellä on

4. Mitä materiaalia perehdyttämisessä hyödynnetään

Hyvällä suunnitelmalla työntekijän perehdytys on organisoitua ja tehokasta. Perehdyttäjän valinnalla varmistetaan perehdytysvastuu, aikataululla tuodaan selväksi perehdytyksen ajankohta, tavoitteiden määrittämisellä selvennetään perehtyjälle mitä hänen tulisi oppia. Lisäksi ajantasaisilla materiaaleilla tuetaan perehdytyksen onnistumista. Perehdytyksessä kannattaa käyttää tarkistuslistoja. (Työterveyslaitos 2024.) Perehdytyksen tueksi on myös olemassa erilaisia maksullisia sovelluksia.

Itse perehdytyksessä tulee ottaa huomioon yksilö: Kaikki ei sisäistä asioita samaan tahtiin tai samalla tavalla. (Saaranen, Koivula, Mikkonen, Hemberg & Salminen 2023, 49). Yksilöidyllä perehdytyksellä saavutetaan hyvä lopputulos. Uuden työtehtävän tai toimintatavan perehdytyksen tulee olla selkeää, ja informaation määrän sopiva. Esimerkiksi liian tiivis perehdytysmateriaali voi aiheuttaa sisäistämisongelmia (Metsäaho 2023, 11). Perehdyttäjällä on hyvä siis olla psykologista silmää, jotta hän voi tunnistaa perehtyjän vastaanottokyvyn ja mukautua sen mukaan tilanteeseen. (Työn opastus 2024)

Oppiminen on varmistettava

Työntekijän oppiminen kannattaa varmistaa esimerkiksi seuraamalla työskentelyä ja keskustelemalla hänen kanssaan. Uusille työntekijöille tulee kertoa myös tauoista ja mahdollisuuksista työhyvinvoinnin edistämiseen. (Työterveyslaitos 2024.)

Mitä hyvällä perehdytyksellä saavutetaan

Suunnitelmallisella ja hyvällä perehdytyksellä opetettava työntekijä oppii työtehtävät, ja kykenee itsenäiseen työskentelyyn nopeammin säästäen organisaation resursseja. Tällä on vaikutus työyhteisön toimintaan sekä kannattavuuteen. Opastaminen edesauttaa työturvallisuutta, työn kehittämistä, toimivuutta, laatua ja kannattavuutta (Läntti & Tuure 2013, 1.) Onnistunut perehdytys edesauttaa myös työntekijän juurruttamista yritykseen, jolloin työura samassa organisaatiossa pitenee. (Green 2017, 37).

Lopuksi

Kannattaa muistaa, että perehdytys on jatkuva prosessi. Työtehtävien muuttuessa ja uusien työmenetelmien mahdollistuessa pitää niihin perehdyttää. (Työterveyslaitos 2024.)

Kirjoittajat :

Joel Asikainen, YAMK-opiskelija, Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollossa. Savonia-ammattikorkeakoulu

Elisa Snicker, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Master School

Liisa Klemola, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Master School

Lähteet:

Green, Shane 2013. Culture Hacker: reprogramming your employee experience to improve customer service, retention, and performance. E-kirja. Wiley. Viitattu 29.42024

Läntti, Markku & Tuure Veli-Matti 2013. Opas työnopastukseen maatiloilla. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 9/2013 (651).

Metsäaho, Tuija 2023. Työelämän toimivat tekstit. Suomen Yrityskirjat Oy. E-kirja. 1.painos. ISBN: 978-952-6601-30-4. Viitattu 28.4.2024.

Saaranen, Terhi, Koivula, Meeri, Mikkonen, Kristina, Hemberg, Jessica & Salminen, Leena 2023. Terveysalan opettajan käsikirja. Tietosanoma. E-kirja. 3 painos. ISBN 978-951-885-498-5. Viitattu 28.4.2024.

Työn opastus 2024. Yritys ja erehdys -metodi on liian kallis opastuksessa. Verkkosivu. https://www.tyonopastus.fi/. Viitattu 28.4.2024.

Työterveyslaitos 2024. Kunnollinen perehdytys kannattaa aina. Verkkosivu. https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyoura/kunnollinen-perehdytys-kannattaa-aina. Viitattu 28.4.2024.

Työturvallisuuslaki 738/2002. Finlex. Haettu osoitteesta finlex.fi. Viitattu 29.4.2024

Artikkeli perustuu Joel Asikaisen opinnäytetyöhön Implementation of Test Automation Introduction Process