Kaksi hammaslääkäriä tietokonenäytön äärellä.

Savonia-artikkeli Pro: Suun terveydenhuollon digitaalisten työvälineiden nykytilaa kartoitettiin opinnäytetyönä

Savonia-artikkeli Pro on kokoelma monialaisen Savonian asiantuntemusta eri aiheista.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Suun terveydenhuollossa vallitsevat samat haasteet kuin muutoin sosiaali- ja terveysalalla. COVID-19-pandemian myötä syntynyt palveluvelka, henkilöstöpula ja suuri palvelukysyntä ovat aiheuttaneet viivettä hoitoon pääsyssä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2024). Väestön ikääntyminen ja ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen sekä hoitotakuuaikojen tiukentuminen lisää haasteita palvelujen saatavuuteen suun terveydenhuollossa (Hämäläinen, Kojo, Lanne, Rytkönen & Reisbacka 2013, 3, Sosiaali- ja terveysministeriö 2023 a).

Digitalisaatio suun terveydenhuollossa

Digitalisaation kehittämiselle ilmenee moninaisia tarpeita myös suun terveydenhuollossa. Telehammaslääketiede (Teledentistry, TD) osana digitalisaatiota on alana melko uusi, jolla voidaan täydentää potilaan hoitokokonaisuutta sekä säästää ylläpitokustannuksissa (Chen, Hobdell, Dunn, Johnson & Zhang 2003, Zsegraics 2022, 25). Potilastyössä moni hammashoidon nykyisistä sovelluksista perustuu 3D-tekniikkaan, ja ne ovat hyödynnettävissä esimerkiksi diagnostiikassa, hoidon suunnittelussa sekä seurannassa (Tilander 2018).

Suun terveydenhuollossa laajasti käytössä digitaalisia työvälineitä

Suun terveydenhuollon digitaalisten työvälineiden nykytila kartoitettiin opinnäytetyönä. Tulosten perusteella luotiin pohjatyötä digitalisaation tulevalle kehittämiselle suun terveydenhuollossa

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella (Ekhva). Digitaalisia työvälineitä osoittautui olevan Ekhvan suun terveydenhuollossa käytössä runsaasti ottaen huomioon suun terveydenhuollon melko kapean alan. Tämä kertoo noususuuntaisen trendin noudattamisesta digitalisaation hyödyntämisessä. Työvälineiden määrän laajuus on nähtävissä niin esihenkilö- kuin työntekijätasollakin. Nämä ovat myönteisiä suuntauksia ottaen huomioon tulevaisuuden palvelukysynnän ennustetun kasvun.

Diagnosointi, hoito ja seuranta ovat etänä toteutettavissa olevia palveluja, ja ne voivat parantaa palvelujen saatavuutta. Etäpalvelut tarjoavat mahdollisuuden myös kustannuksissa säästämiseen, kun vastaanottohuoneen valmistelulta ja siivoukselta vältytään. Etäpalvelut tarjoavat myös Etelä-Karjalan alueella helpotusta hammashoitoloiden toisinaan sijaitessa kaukanakin asuinpaikkaa. Digitalisaatioon liittyvä kehitystyö on hyvä aloittaa organisaation sisäisten toimintatapojen uudistamisella sekä mahdollistaen henkilöstön kouluttautuminen uusiin käytänteisiin ja malleihin. Huolellisen pohjatyön jälkeen on hyvä siirtää kehittämisen keskiötä potilaiden suuntaan.

Osaaminen ja välineistö huomioitava digitaalisessa kehityksessä

Digitalisaation kehittyessä myös henkilöstön osaamisen sekä välineistön ajantasaisuudesta tulee huolehtia (Vehko ym. 2022, 309, 320, Sosiaali- ja terveysministeriö 2023 b, 27-28). Hammaslääketieteen ammattilaiset ovatkin suhtautuneet telehammaslääketieteeseen positiivisesti, mutta huolta esiintyy eettisyyden ja potilasturvallisuuden näkökulmiin liittyen. (Maqsood ym. 2021, 8). Teknologiakehitysestä huolimatta potilaan tutkiminen ja hoitopäätösten tekeminen ovat edelleen hammaslääkärin vastuulla (Tilander 2018).

Kaikkea ei toki etäpalveluna voida toteuttaa, mutta tässä käytetään huolellista harkintaa. Digitalisoituvat ratkaisut eivät myöskään itsessään tarjoa ratkaisuja vallitseviin haasteisiin, vaan edelleen huolellinen varautuminen ja monipuolinen riskien tiedostaminen on edelleen tärkeää.

Tietoturvasyistä johtuen opinnäytetyön taulukkomuotoinen digitaalisten työvälineiden kooste on toimitettu ainoastaan työn kohdeorganisaatioon.

Kirjoittajat:

Tari Niemelä-Tuuva, Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla YAMK-opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Liisa Klemola, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Master School

Elisa Snicker, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Master School

Lähteet:

Chen, Jung-Wei, Hobdell, Martin H., Dunn, Kim, Johnson, Kathy A. & Zhang, Jiajie 2003. Teledentistry and its use in dental education. Teoksessa The Journal of the American Dental Association, Volume 134, Issue 3, March 2003, Pages 342-346. https://doi.org/10.14219/jada.archive.2003.0164. Viitattu 2.5.2024.

Hämäläinen, Päivi, Kojo, Heta, Lanne, Marinka, Rytkönen, Arja & Reisbacka, Anneli 2013. Ikäihmisen tulevaisuuden asuminen. Kirjallisuuskatsaus. Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Verkkojulkaisu. https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2013/T79.pdf. Viitattu 14.4.2024.

Maqsood, Afsheen, Sadiq, Muhammad Shahrukh Khan, Mirza, Daud, Ahmed, Naseer, Lal, Abhishek, Alam, Mohammad Khursheed & Halim, Mohamad Syahrizal Bin 2021. The Teledentistry, Impact, Current Trends, and Application in Dentistry: A Global Study. Teoksessa BioMed Research International, Volume 2021, Article ID 5437237, 9 pages. Pdf-tiedosto. Julkaistu 25.10.2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8627361/pdf/BMRI2021-5437237.pdf. Viitattu 13.4.2024.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2023 a. Hoitotakuun tiukentaminen. Verkkojulkaisu. https://stm.fi/hoitotakuu/ukk. Viitattu 31.10.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2023 b. Tiekartta 2022-2027. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:8. Verkkojulkaisu. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164634/STM_2023_8.pdf. Viitattu 3.12.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2024. Suun terveydenhuolto. Verkkojulkaisu. https://stm.fi/suun-terveydenhuolto. Viitattu 14.4.2024.

Tilander, Anu 2018. Älykäs vastaanotto, virtuaalinen potilas ja muita innovaatioita. Verkkojulkaisu. https://hammaslaakarilehti.fi/alykas-vastaanotto-virtuaalinen-potilas-ja-muita-innovaatioita/. Viitattu 13.4.2024.

Vehko, Tuulikki, Kyytsönen, Maiju, Ikonen, Jonna, Koskela, Timo, Kainiemi, Emma & Parikka, Suvi 2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten vastaanottopalveluiden käyttö kaupunki-maaseutualueluokituksen mukaan Suomessa. Teoksessa Finnish Journal of eHealth and eWelfare, Vol. 14 No. 3 (2022). Finnish Social and Health In-formatics Association, 309-325. https://doi.org/10.23996/fjhw.114017. Viitattu 12.4.2024.

Zsegraics, Gabor 2022. Teledentistry with the dental office’s mobile application. Teoksessa Journal of Dentistry, Volume 121, June 2022, 25. Pdf-tiedosto. Julkaistu 6/2021. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2022.104027. Viitattu 12.4.2024.