Kädet tietokoneen näppäimistöllä

Konepajoille suunnattu ympäristömittareiden laskuri on ahkerassa käytössä

Kolmas päivitetty versio laskurista julkaistiin 26.3.2024  

Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia-ammattikorkeakoulu laativat keväällä 2022 konepajoille suunnatun työkalun hiilijalanjäljen ja muiden ympäristömittareiden laskentaan. Työkalu suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä alan päämiesyritysten Ponsse Oyj:n ja ANDRITZ Warkaus Worksin kanssa ja työkalua pilotoitiin niiden useissa alihankkijayrityksissä. Kehittämistyö tehtiin Sitran rahoittamassa koulutuspilotissa Kiertotalousosaamista konepajoille (2021-2022). 

Hankkeen päättymisen jälkeen mittaria on päivitetty toimijoiden yhteistyönä vuosittain. Monet hiilijalanjälkilaskennassa tarvittavat päästökertoimet päivittyvät vuosittain ja uusille tuoteryhmille julkaistaan päästötietoja. Uusin päivitetty laskuri julkaistiin 26.3. osoitteessa https://sakky.fi/fi/kestavan-tyoelaman-edistajat  

Käyttäjiltä kiitosta helppokäyttöisyydestä

Konepajojen ympäristömittareiden laskuri on ollut kovassa käytössä. Sitä on hyödynnetty edelleen hankkeen pilottiyrityksissä ja muissakin alihankkijayrityksissä. Lisäksi laskurin käyttöön on perehdytetty konepajoja ympäri Suomea Sakkyn toteuttamassa täydennyskoulutuksessa. Laskuria hyödynnetään myös Pohjois-Savossa käynnissä olevassa Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hankkeessa (KiertoKasvu), jossa lisätään maakunnan toimijoiden ja pk-yritysten kiertotalousosaamista, sekä tuetaan yrityksiä siirtymässä kohti kiertotalousliiketoimintaa.

Myös muut yritykset kuin konepajat ovat löytäneet laskurin ja hyödyntäneet sitä omien ympäristömittareiden laskentaan. Excel-pohjainen työkalu on saanut kiitosta erityisesti sen helppokäyttöisyydestä ja konkreettisuudesta.

-Helppo käytettävyys on työkalun valtti. Kun taustatiedot laskentaan etsii kerran ja perehtyy hieman hiilijalanjälkilaskentaan, sen jälkeen yritykset pystyvät suorittamaan laskennan itse”, toteaa Sonja Kattainen Savonia -ammattikorkeakoululta. 

Ympäristötiedon tarve kasvaa  

Entistä useamman yrityksen täytyy tietää ja raportoida tunnuslukuja niiden tuotannon ympäristövaikutuksista. Tähän vaikuttaa erityisesti EU:n Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD), joka edellyttää yrityksiltä yhdenmukaista vastuullisuusraportointia osana tilinpäätöksen toimintakertomusta.  

Kestävyysraportoinnin velvoitteet tulevat voimaan vaiheittain eri kokoisille yrityksille. Ensivaiheessa vaatimukset koskevat lähinnä suuria, yli 500 työntekijän yrityksiä, mutta koska niiden tulee raportoida kestävyydestään koko tuotantoketjussa, koskevat raportointivaatimukset välillisesti myös alihankkijoina toimivia pk-yrityksiä. Konepajojen ympäristömittareiden laskurin kehittämisen taustalla oli juuri tämä tunnistettu tarve ja päämiesyritysten halu tukea niiden omaa alihankkijaverkostoa vastaamaan uusiin vaatimuksiin. 

Apua hiilijalanjäljen ja muiden ympäristömittareiden laskentaan 

Konepajojen ympäristömittareiden laskentatyökalu käyttöohjeineen on vapaasti kaikkien ladattavissa ja käytettävissä. Mikäli yritys kuitenkin tarvitsee apua laskennassa, on Pohjois-Savon alueella mahdollista saada siihen tukea useammankin hankkeen kautta. KiertoKasvu -hankkeessa yrityksiä laskennassa auttavat Navitas Kehitys Oy Keski-Savossa ja Ylä-Savon ammattiopisto Ylä-Savon alueella. Myös HitLeap – Hitsauksen tuottavuusloikka -hankkeen kautta on mahdollista saada koulutusta ja ohjausta laskurin käyttöön Savonia ammattikorkeakoululta.

-Tämä laskurin kehittäminen ja sen jatkohyödyntäminen useissa hankkeissa on erinomainen esimerkki siitä, miten oppilaitokset voivat yhteistyönä tarjota konkreettista tukea vihreään siirtymään oman alueensa pk-yrityksille, toteaa Sakkyn innovaatiopäällikkö Kati Lundgren. 

Lisätietoja: 

HitLeap-hanke, ohjausta hiilijalanjälkilaskentaan: Savonia AMK, Sonja Kattainen, sonja.kattainen@savonia.fi

KiertoKasvu-hanke, Keski-Savo: Navitas Kehitys Oy, Laura Leppänen, laura.leppanen@navitas.fi 

KiertoKasvu-hanke, Ylä-Savo: Ylä-Savon ammattiopisto, Raimo Hämäläinen, raimo.hamalainen@ysao.fi 

Konepajan hiilijalanjälki ja kiertotalous haltuun -täydennyskoulutus: Savon ammattiopisto, Jukka Marttinen, jukka.marttinen@sakky.fi