Vie vanhus ulos -tapahtuma 3.

Savonia-artikkeli: MIOLI-tutkimus: Liikuntaa ikääntyville hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaville

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Ikääntymisen myötä tarvitaan yhä enemmän uusia ratkaisuja vähentämään paikallaanoloa ja lisäämään liikunta-aktiivisuutta. MIOLI-tutkimus Pohjois-Savossa tarjoaa juuri sellaisia ratkaisuja, jotka ovat edullisia, käytännössä helposti toteutettavia ja voivat muuttaa monen ihmisen elämän aktiivisemmaksi. Tutkimus panostaa liikunnan voimaan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, kohdentuen erityisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaviin ikääntyviin henkilöihin.

Mitattu ja ohjattu liikuntapalvelu (MIOLI) on interventiotutkimus, joka kohdistuu hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaviin ikääntyviin pohjoissavolaisiin henkilöihin. MIOLI-tutkimus koostuu kahdesta vaiheesta, jotka yhdessä pyrkivät lisäämään liikunta-aktiivisuutta, parantamaan toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentämään terveyspalvelujen käyttöä. Ensimmäinen vaihe keskittyy lyhytkestoisten liikuntatapahtumien toteuttamiseen kertaluontoisina mini-interventioina. Toisessa vaiheessa panostetaan pitkäkestoiseen satunnaistettuun kontrolloituun liikuntainterventioon.

Vaihe 1: Liikuntatapahtumat eli mini-interventiot

Keväällä 2024 käynnistyvässä ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on lisätä liikunta- ja arkiaktiivisuutta liikuntatapahtumien avulla. Liikuntatapahtumien odotetaan tuovan tietoa siihen, voiko arjen fyysistä aktiivisuutta lisätä jopa yksittäisellä lyhyellä kertaluontoisella interventiolla. Samalla arvioidaan myös toimintakyvyn mahdollista edistymistä. MIOLI-tutkimuksessa järjestetään kahdeksan liikuntaa, toimintakykymittauksia ja terveysneuvontaa sisältävää tapahtumaa Iisalmessa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Tapahtumat järjestetään 27.4-27.5.2024 ja niihin pyritään saamaan mukaan 500 osallistujaa. Liikuntamuotona toteutamme ohjattua sauvakävelyharjoittelua. Seurantamittaukset toteutetaan syksyllä 2024.

Liikuntaneuvonnan lisäksi tapahtumissa panostetaan kattavasti myös muuhun terveysneuvontaan. Tapahtumissa jaettavalla materiaalilla pyritään edistämään sydänterveyttä, mielen hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, tupakoimattomuutta sekä vähentämään alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttöä.

Kevään 2024 liikuntatapahtumien aikataulut löytyvät Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen Tapahtumakalenterista, jossa on myös ilmoittautumisohjeet ja yhteystiedot. Voit myös ilmoittautua liikuntatapahtumiin suoraan tästä linkistä.

Ihmisiä sauvakävelemässä.

Kuva 1. Ryhmä sauvakävelemässä (Pixabay 2024)

Vaihe 2: Satunnaistettu kontrolloitu liikuntainterventio

Syksyllä 2024 käynnistyvässä toisessa vaiheessa tavoitteena on edistää liikunta-aktiivisuuden lisäämistä kolme kuukautta kestävällä ryhmämuotoisella, ohjatulla liikuntainterventiolla. Kohderyhmänä ovat 55–75-vuotiaat hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastavat henkilöt, jotka kokevat liikkuvansa liian vähän. Tutkimuksen osallistujat jaetaan satunnaisesti interventioryhmään ja vertailuryhmään, ja heidän terveyttään, toimintakykyään ja aktiivisuuttaan mitataan tutkimuksen alussa ja lopussa sekä kuusi kuukautta liikuntaintervention päättymisen jälkeen.

Interventioryhmään satunnaistetut henkilöt osallistuvat kolme kuukautta kestävään ohjattuun pienryhmissä toteutettavaan liikuntaharjoitteluohjelmaan. Harjoitteluohjelma sisältää sauvakävelyä, tasapainoharjoittelua ja lihasvoimaharjoittelua. Ohjatun harjoittelun lisäksi osallistujia tuetaan omatoimiseen harjoitteluun. Harjoittelun toteutumista, päivittäistä fyysistä aktiivisuutta ja sydämentoimintaa seurataan intervention aikana. Vertailuryhmään kuuluvia henkilöitä kehotetaan jatkamaan arkiaktiivisuuttaan ja liikuntaansa siten kuin ovat sitä aiemmin itsenäisesti toteuttaneet. Vertailuryhmään kuuluvien päivittäistä fyysistä aktiivisuutta seurataan kolmen kuukauden ajan. Vertailuryhmään kuuluville annetaan liikuntaohjausta ja -neuvontaa liikuntaintervention päättyessä toteutettavien mittausten yhteydessä tukemaan seuranta-ajan itsenäistä liikuntaharjoittelua.

Henkilöitä sauvakävelemässä.

Kuva 2. Sauvakävelyä (Pixabay 2024)

Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys

MIOLI-tutkimuksen tavoitteena on edistää yksittäisten ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tuottaa tutkittua tietoa siitä, miten liikunta voi vaikuttaa hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastavien ikääntyvien henkilöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon kehittämisessä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Monelle iäkkäälle ihmiselle liikunnan aloittaminen kroonisen sairauden kanssa voi olla haasteellista tai jopa pelottavaa. MIOLI-tutkimus tarjoaa ratkaisuja ikääntyvien hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastavien henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen liikunnan avulla. Tutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa liikuntainterventioiden toteuttamiseen ja liikunnan hyödyntämiseen osana ikääntyvän hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastavan hoitopolkua.

MIOLI-tutkimusta rahoittavat OLVI-säätiö ja Kuopion Seudun Hengityssäätiö. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto sekä Kuopion seudun Hengitysyhdistys ja Jyväskylän yliopisto. Tutkimuksesta tiedotetaan aktiivisesti sosiaalisen median kautta sekä järjestetään tiedotustilaisuuksia yhteistyössä Kuopion seudun Hengitysyhdistyksen kanssa.

Ikäihmisiä jumoppaamassa.

Kuva 3. Ryhmässä harjoittelua (Pexels 2024)

Kirjoittajat:

Marja Äijö, TtT, gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, marja.aijo@savonia.fi

Eija Lönnroos, professori, Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö/ geriatria, Itä-Suomen yliopisto

Heikki Tikkanen, professori, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö/ liikunta- ja urheilulääketiede, Itä-Suomen yliopisto

Mika Venojärvi, terveysliikunnan dosentti, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö/ liikunta- ja urheilulääketiede, Itä-Suomen yliopisto

Harri Lindholm, kuormitusfysiologian dosentti, kliinisen fysiologian erikoislääkäri, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö/ liikunta- ja urheilulääketiede, Itä-Suomen yliopisto

Merja Rantakokko, gerontologisen kuntoutuksen apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto

Saijamari Hiltunen, TtM, fysioterapeutti, AmO, fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Reijo Salli, puheenjohtaja, Kuopion seudun Hengitysyhdistys

Pirjo Komulainen, FT, tutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu)

Kuvalähteet:

Kuva 1: Pixabay 2024. Saatavilla: https://pixabay.com/fi/photos/sauvak%C3%A4vely-lastenrattaat-k%C3%A4vell%C3%A4-1814784/ Viitattu 8.4.2024

Kuva 2: Pixabay 2024. Saatavilla: https://pixabay.com/fi/photos/sauvak%C3%A4vely-kes%C3%A4-kuntoilu-1369306/ Viitattu 8.4.2024.

Kuva 3. Pexels 2024. Saatavilla: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ihmiset-ryhma-liikunta-hyvinvointi-12086686/ Viitattu 8.4.2024