Työmaa-alueella kaivinkone.

Savonia-artikkeli: Niiralan Kulman uudiskohteessa betonielementit purettiin ja hyödynnettiin samalla tontilla

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Purkumateriaalien osuus vuosittain syntyvästä rakennusjätteestä on huomattava. Purkumateriaalien tehokkaammalla kierrättämisellä ja uusiokäytöllä voitaisiinkin edistää rakennusalan kiertotaloutta ja täten saavuttaa niin ympäristöllistä kuin taloudellistakin hyötyä.

Kuopiolaisella vuokrataloyhtiöllä Niiralan Kulmalla on vahva tahtotila pystyä hyödyntämään omistamiensa asuinrakennusten purkumateriaali. Yksi onnistumisista on Kuopiossa Neulastie 6:ssa sijaitseva kohde, jossa purkubetonia pystyttiin käyttämään oikea-aikaisesti samalla tontilla pohjamateriaaleina. Hyödyntäminen mahdollistui riittävällä ennakoinnilla ja jouhevien menettelyprosessien tukemana.

Tukea prosessin hahmottamiseen ja toimijoiden yhteen saattamiseen

Savonian KiertoKasvu-hankkeessa on käynnissä pilotti, jossa rakennetaan toimintamallia sivu-, purku- ja hukkavirtojen, rikastushiekan sekä tuhkan hyödyntämiselle infrarakentamisessa ja edistetään ennakoitavuutta ja kaupunkisuunnittelun sujuvuutta. Osana tätä pilottia hankkeen toimijat aloittivat yhteistyön ja ideoinnin Niiralan Kulman kanssa, kun tulevaa purku- ja rakennuskohdetta Neulastie 6:ssa valmisteltiin kilpailutukseen.

Kohteessa oli kaksi kerrostaloa, jotka elinkaarensa päähän palvelleina tulisi purkaa. Rakennuksista haluttiin hyödyntää materiaalia samalle paikalle rakennettavassa uudiskohteessa. Hankkeen toimijat kutsuivat rakennuttajan eli Niiralan Kulman ja ympäristöviranomaisten edustajat keskustelemaan purkubetonin hyödyntämismahdollisuuksista ja käytännön toteutuksesta.

Keskusteluihin nojaten Niiralan Kulma edellytti jo kohteen urakkaohjelmassa purkutöissä syntyvien jätteiden kierrättämistä. Lisäksi rakennuttajaa ohjeistettiin betonimurskeen käytöstä erillisessä kiertotalousasiakirjassa. Niiralan Kulma löysi itselleen kiertotaloutta arvostavia kumppaneita, joiden avulla purettavien talojen teräsbetonirunkojen betoni saatiin käsiteltyä paikan päällä uuden pihan, parkkipaikan ja väylärakenteiden pohjamateriaaleiksi. Materiaalin jalostajana toimi purkualan yritys Purkupiha Oy.

Työmaa-alueella kaivinkone.
Neulastie 6 työmaavaiheessa (Kuva: Niiralan Kulma)

Rakentamisen kiertotaloudella ympäristöhyötyä ja säästöä kustannuksiin

Purkumateriaalia pystytään hyödyntämään pääasiassa parkkipaikka- ja piharakenteissa. Purkumassa tulisi pyrkiä käyttämään välttäen siirtoja, jotta kuljetuskustannukset pysyvät matalina ja purkumateriaalin hyödyntämisestä on mahdollista saada ympäristöhyödyn lisäksi myös taloudellista etua. Rakennuspaikalla tarvitaan usein maaperän tasaamista, joten paikalla hyödynnettävä materiaali korvaa muualta tuotavan neitseellisen maa-aineksen. Niiralan Kulman uudiskohteen runkobetonista hyödynnettiin työmaalla betonimurskeena 1 440 tonnia, joka on 35 % purkukohteen runkobetonista.

Kirjoittajat:

Taru Rahkonen, TKI-asiantuntija, taru.rahkonen@savonia.fi

Mari Haikonen, TKI-asiantuntija, mari.haikonen@savonia.fi

Miika Virtanen, projektiasiantuntija, miika.virtanen@savonia.fi

Maarit Janhunen, TKI-asiantuntija, projektipäällikkö, maarit.janhunen@savonia.fi

Maari Haikonen, tutkimusinsinööri, maari.haikonen@savonia.fi