Savonia

Savonia-artikkeli: Osaamismerkit tulevaisuuden osaamisen tiennäyttäjänä

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Digitaaliset osaamismerkit kasvattavat suosiotaan työelämässä ja oppilaitosympäristöissä jatkuvan oppimisen teemojen tultua laajempaan tietoisuuteen. Osaamismerkkien avulla voidaan tunnistaa työelämän uudistamisen kannalta tärkeää osaamista, joka muutoin on vaarassa jäädä tutkintotodistusten ulkopuolelle. Osaamismerkkeihin liittyvää kehitystyötä on valtakunnallisesti tehty jo 2010-uvulta lähtien ja Sanna Brauer (2020) on todennut, että merkeille kaivataan vakiintuneita ja luotettavia pelisääntöjä, jotka selventävät osaamismerkkien arvon niin työntekijälle, työyhteisölle kuin mahdollisille koulutusorganisaatioillekin.

Jatkuva oppiminen osaksi sote-alan arkea (JOPPI) –hankkeessa on tavoitteena kehittää ja vahvistaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatioiden ja mikro- sekä pk-yritysten strategialähtöistä osaamisen johtamista ja tunnistaa työelämän tulevaisuuden osaamistarpeita. Hankkeessa on kartoitettu yhdessä työelämätoimijoiden kanssa, millaista osaamista tarvitaan sote-alalla tänä päivänä ja millaisia tulevaisuuden osaamistarpeet ovat. Hankkeen aikana näistä tunnistetuista osaamisista rakennetaan osaamismerkkejä yhteistoiminnallisesti mukana olevien oppilaitosten ja työelämätoimijoiden kanssa. Työskentely on kevään 2024 aikana jatkunut kehittäjäryhmän työpajoissa osaamismerkkien osaamiskuvausten luomisella. Hankkeen aikana rakennetaan noin kymmenen osaamismerkkiä eri osaamisen teemoista

Monikulttuurisuus-osaamisteemaan liittyen rakennetaan osaamismerkit Kulttuurinen kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä sekä Kulttuurinen kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työyhteisössä. Teknologiaosaaminen-teemaan liittyen luodaan osaamismerkit Tekoäly sote-alalla sekä Etäohjaus sote-alalla ja Asiakas- ja palveluohjausosaamiseen liittyen Motivoiva ohjaus sote-alalla. Palvelujärjestelmäosaaminen-teemaan liittyen rakennetaan Ohjaaminen palvelujärjestelmässä -osaamismerkki ja Viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen liittyen Työyhteisöosaaminen -osaamismerkki. Lisäksi kolme osaamismerkkiä muodostuu osaamisen johtamiseen liittyen; Esihenkilö jatkuvan oppimisen mahdollistajana, Esihenkilö urapolkujen ohjaajana ja tukijana sekä Esihenkilö osaamisen tunnistajana ja tunnustajana. Nämä hankkeen aikana rakennetut osaamismerkit muodostavat hankkeen päättyessä pohjan Pohjois-Savon hyvinvointialueen osaamismerkistölle.

Kuva 1. JOPPI-hankkeessa rakennettavat osaamismerkit

Digitaalinen osaamismerkki on konkreettinen sähköinen todiste osaamisesta. Merkin rakenteeseen kuuluu tieto osaamistavoitteista, joiden mukaista osaamista hakija on halunnut tunnistettavan ja arviointikriteereistä, joiden perusteella osaaminen on tunnustettu. Digitaalisen osaamismerkin avulla on tarkoitus tehdä oma osaaminen näkyväksi myös muille, joten on tärkeää, että merkki on visuaalisesti kiinnostava, informatiivinen ja sisältää riittävän yksityiskohtaisen tiedon myös merkin myöntäjästä (ks. Kuva 2.).

Kuva 2. Osaamismerkkien visuaalisia ilmeitä.

Osaamismerkkien tarkoitus on tukea eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamismerkki on siis konkreettinen todiste työntekijän osaamisesta. Osaamismerkeillä voidaan tunnistaa esimerkiksi pieniä osaamiskokonaisuuksia, etenkin muualla kuin virallisessa koulutusjärjestelmässä hankittua osaamista. Osaamismerkkien soveltaminen voi tukea työllistymistä, työuran aikaista osaamisen kehittämistä sekä tapoja tunnistaa ja tunnustaa osaamista myös työelämän omissa oppimisympäristöissä ja – prosesseissa. Osaamismerkit mahdollistavat organisaation jäsenille myös osaamismerkkien hyödyntämisen mahdollisissa jatko-opinnoissa. Osaamismerkeillä voi olla myös uraa edistävä merkitys omassa tai toisessa organisaatiossa. Lisäksi osaamismerkeillä voi olla merkitys arvostuksen ja asiantuntijuuden näkyväksi tekemisessä ja työntekijän osaamisen esille tuomisessa työelämän organisaatiossa ja verkostoissa.

Hankkeen aikana rakennettuja osaamismerkkejä ja niiden kautta saavutettua osaamista voidaan tulevaisuudessa tunnistaa ja tunnustaa osaksi oppilaitosten tutkintoja ja tutkinnon osia. Tavoitteena on, että jatkossa myös JOPPI-hankkeessa muodostettuja osaamismerkkejä tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi Sakky:n perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja Savonian AMK- ja YAMK-tutkintoja.

Kirjoittajat:  

Varpu Hämäläinen, lehtori, hankeasiantuntija, Savon ammattiopisto, varpu.hamalainen@sakky.fi 

Katja Juntunen, lehtori, hankepäällikkö, Savon ammattiopisto, katja.juntunen@sakky.fi 

Heli Kekäläinen, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, heli.kekalainen@savonia.fi 

Anu Kinnunen, yliopettaja, projektityöntekijä, Savonia-ammattikorkeakoulu, anu.kinnunen@savonia.fi 

Anna-Leena Ruotsalainen, lehtori, projektityöntekijä, Savonia-ammattikorkeakoulu, anna-leena.ruotsalainen@savonia.fi 

Lähteet: 

Brauer, S. 2020. Jatkuvaa oppimista osaamismerkein tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittäen. Aikuiskasvatus 40 (4), 351-358. Hakupäivä 10.4.2024 *Jatkuvaa_oppimista_osaamismerkein.pdf (theseus.fi)