Joukko ihmisiä istuu metsässä kahdessa rivissä kädet ja jalat vastakkain.

Sanoja ja tekoja hyvinvoivan Pohjois-Savon rakentamiseen


Savonian päätoteuttama Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 -hanke toteutti helmikuussa neljä yhteistyötilaisuutta, jotka järjestettiin Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja etänä verkossa. Tilaisuuksiin ilmoittautui lähes 70 toimijaa kunnista, hyvinvointialueelta, järjestöistä ja yhdistyksistä. Tilaisuuksissa pohdittiin työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien mielen hyvinvointia ja nykyhetken haasteita Pohjois-Savossa.


Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 -hankkeen yhteistyötilaisuuksiin osallistuneet julkisen ja kolmannen sektorin toimijat tunnistivat, että pohjoissavolaisilla on vahva yhteisön kaipuu. Tämä näkyy myös tilastoissa: lähes 13 % pohjoissavolaisista kokee itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Toisten ihmisten kaipuuta voidaan lieventää toiminnalla, joka kokoaa ihmisiä yhteen.


Julkisen ja kolmannen sektorin edustajien mielestä työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville tarjottavan toiminnan tulisi olla kiinnostavaa sekä iloa ja hyvinvointia lisäävää. Toiminnan tulisi myös olla helppoa ja sellaista, että siihen voi osallistua ilman pelkoa leimaantumisesta. Osallistujien tavoittaminen on usein haastavaa. Keskeistä on se, kuinka heidän kiinnostuksensa herätetään ja miten heitä puhutellaan.


Kiinnostuksen herättäjiä voivat olla esimerkiksi hyvä ruoka, mielenkiintoiset harrastuskokeilut sekä taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen. Toiminnan tulisi olla sellaista, jota osallistujat voivat halutessaan jatkaa myös omatoimisesti.

Enemmän yhteistyötä, vähemmän asenteellisuutta

Julkisen ja kolmannen sektorin ammattilaiset toivoivat tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhteistyö poistaisi tekemisen päällekkäisyyttä ja mahdollistaisi resurssien tehokkaamman kohdentamisen. Samalla työ Pohjois-Savon asukkaiden mielen hyvinvoinnin edistämiseksi vahvistuisi.

Keskusteluissa nousi esiin, että asiantuntijat eivät tunne potentiaalisia kumppaneita ja niiden toimintaa kovin hyvin, vaikka tarve eri toimijoiden välisille kohtaamisille ja keskusteluille on suuri.

Esiin nousi myös pohjoissavolaisten asenteellisuus esimerkiksi vammaa, neuropsykiatrisista oireista sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaa kohtaan. Asenteellisuus heikentää mielen hyvinvointia ja sen edistämistä.

Yhdeksi keinoksi asenteellisuuden karsimiselle esitettiin monikanavaista viestintää, jota toteuttaisivat niin julkisen ja kolmannen sektorin toimijat kuin yritykset ja yhteisötkin. Viestinnällä voitaisiin auttaa ihmisiä tunnistamaan asenteellisuutta ja lisätä ymmärrystä mielen hyvinvoinnista.

Yhteistyötilaisuuksien ansiosta Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 -hankkeen toimintaa pystytään kohdentamaan sellaiseksi, että se vastaa paremmin pohjoissavolaisten ja Pohjois-Savon kuntien tarpeita. Tilaisuudet toimivat myös yhteistyön avauksina hankkeen ja osallistujien välillä.

Yhdessä osallisiksi -hankkeesta

Savonia-ammattikorkeakoulun päätoteuttaman Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 -hankkeen (1.10.23–30.9.2027) tavoitteena on 16–64-vuotiaiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien pohjoissavolaisten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen. Hankkeessa toteutetaan sosiaalisesti vahvistavaa Yksissä tuumin -ryhmätoimintaa, nuorten Osallisix-hybriditoimintaa ja Hyvinvointiryhmiä, jotka keskittyvät elintapaohjauksiin.

Lisäksi hankkeessa tunnistetaan ja kehitetään käytäntöjä mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi ja erityisesti kolmannella sektorilla sovellettavaksi. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.