Opiskelija opiskelee etänä kotisohvalta.

Savonia-artikkeli: Savonian Master School -opinnäytetyöprosessin karikkoja luotaamassa

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Vuonna 2022 Suomessa suoritettiin yli 4700 ylempää AMK-tutkintoa. Eri ammattikorkeakouluissa on yhteensä yli 20 000 YAMK-opiskelijaa. (Vipunen 2022.) Opinnäytetyön kirjoittaminen on tärkeä askel monille korkeakouluopiskelijoille, mutta se voi olla myös haastava prosessi. Opinnäytetyöprosessissa voi olla monia karikkoja, jotka voivat hidastaa tai jopa estää opiskelijaa saavuttamasta tavoitettaan, eli YAMK-tutkinnon valmistumista.

Savonia-ammattikorkeakoulun Master Schoolin toiminta käynnistyi vuoden 2021 alussa. Master School toimii ”sateenvarjona” kaikille Savonian YAMK-tutkinto-ohjelmille. Toiminnan alkua viitoitti Savoniassa jo aiemmin tunnistetut haasteet, kuten YAMK-opintonsa keskeyttäneiden suuri määrä ja valmistumisen venyminen. Siten Master Schoolin tavoitteiksi asetettiin mm. valmistuvien YAMK-opiskelijoiden määrän kasvattaminen sekä monialaisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen.

Mitä teimme ja miksi?

Totesimme Master-tiimin pienryhmässä opinnäytetyöprosessin kehittämistoimintaa aloittaessamme, että eri tutkintoaloilla oli jo olemassa jossakin määrin strukturoituja prosesseja. Nämä prosessit kuitenkin vaihtelivat. Tarkempaa tietoa siitä, mitä ja miten prosessia tulisi systemaattisesti kehittää, ei pienryhmällä ollut. Pienryhmässä tunnistimme eri YAMK-toimijoiden kanssa keskusteltuamme myös jo toimivia käytänteitä. Eräs käytänne oli esimerkiksi se, että opiskelijoiden opinnäytetyöohjeistus oli jo olemassa ja käytössä. Tämä ohjeistus loi yhteisen kosketuspinnan eri tutkintoaloille.

Koimme, että opinnäytetyöprosessin yhtenäistäminen kaikkia tutkintoaloja yhdistäväksi ei kuitenkaan ollut mahdollinen tai realistinen vaihtoehto. Oli huomioitava alojen erityispiirteet ja opiskelijaryhmäkoot. Lisäksi tarvittiin monialaisen ohjauksen hyödyntämistä ja ”ristiin pölytystä” Savonian ohjausresursseja hyödyntäen.

Tarvittaisiin siis tukea erilaisille opiskelijoille (mm. ryhmätsemppaus ja yhteisöllisyyden tukeminen) sekä tukea jatkoajalla olevien opiskelijoiden töiden valmistumiseen. Näin ollen myös ns. jatkoajalla olevien opiskelijoiden kokemukset opinnäytetyöprosessista olivat kehittämistyön kannalta erityisesti huomioonotettavia.

Siten haimme kehittämistarpeiden jatkokartoittamiseksi palautetta. Tämä kevään 2021 palautekysely kohdennettiin niin YAMK-opiskelijoille kuin opinnäytetyön ohjaajille ja tutkintovastaaville. Palautekyselyyn vastasi 97 YAMK-opiskelijaa ja 40 ohjaajaa.

Millaisia karikkoja opinnäytetyöprosessissa sitten löytyi?

Opiskelijapalautteen perusteella ohjaukseen liittyviä ongelmallisia tekijöitä olivat esimerkiksi se, että ohjaus oli puutteellista tai ristiriitaista (työllä kaksi ohjaajaa) tai ohjaaja vaihtui kesken opinnäytetyöprosessin. Myös tutkimus- tai kehittämismenetelmäasiat olivat epäselviä opiskelijoille. Kieli- ja viestintäopinnot olivat liian niukkoja ja koettiin, että tieteellinen kirjoitustaito oli hukassa. Lisäksi opinnäytetyön ohjeet saattoivat hävitä kesken prosessin. Toisin sanoen, tutkinto-ohjelmassa käytetty Moodle ei ollut enää käytettävissä tai opinnäytetyökansiossa ei ollut enää ohjeita.

Ohjaajilta saadussa palautteessa taas nostettiin esiin se, että opiskelijalla saattoi olla epärealistinen kuva opinnäytetyön vaativuudesta ja sen tekemisestä. Siten opiskelijan resurssipula (aika, osaaminen) tai väärä ennakkokuva siitä, mitä opinnäytetyön tulisi olla, hidasti tai esti työtä.

Miten luovimme eteenpäin?

Kehittämistyön aluksi nostimme esiin kaksi aihekokonaisuutta, joita lähdimme viemään eteenpäin. Näistä ensimmäisenä oli YAMK-opinnäytetyön ohjeistuksen yhtenäistäminen ja selkeyttäminen sekä prosessimaisuuden lisääminen. Toisena oli ohjaajien perehdytyksen lisääminen niin, että ohjaajalla olisi opinnäytetyöprosessin tuntemus yleisellä tasolla ja että hän tunnistaisi eri opinnäytetyövaiheisiin liittyviä kriittisiä kohtia. Lisäsimme myös ohjaajille suunnattua viestintää ja aiheeseen liittyvää keskustelua esimerkiksi Master Schoolin yhteisissä tapaamisissa ja Teamsissa.

Tämän lisäksi aloitimme YAMK-opiskelijoille suunnatut vapaaehtoiset Menetelmä ja viestintä -webinaarit. Nämä webinaarit täydentävät tutkinto-ohjelmien omaa opinnäytetöiden tutkimus- ja kehittämismenetelmäohjausta. Opiskelija voi osallistua webinaareihin niin monta kertaa kuin haluaa.

Syksyllä 2022 aloitimme ohjaajille suunnatun Master Schoolin webinaarisarjan. Näissä webinaareissa kävimme läpi mm. opinnäytetyöohjeistusta ja arviointia. Keskustelimme muistakin ajankohtaisista opinnäytetöihin liittyvistä aiheista, kuten esimerkiksi Peppi-opiskelijatietohallintajärjestelmän Wihi-liitännäisen mukanaan tuomista muutoksista.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Opinnäytetyön arviointikriteerien päivitystyö on aloitettu keväällä 2023 ja uudistettu YAMK-kriteeristö otetaan käyttöön vuoden 2023 syyslukukauden alussa. Lisäksi aloitamme syksyllä 2023 YAMK-opinnäytetyökiihdyttämön. Tämä kiihdyttämö on tarkoitettu opiskelijalle, joka on opinnäytetyöprosessissa vähintään työsuunnitelmavaiheessa ja jolle on nimetty oman alan ohjaaja. Opinnäytetyö ei kuitenkaan ole edennyt tai opiskelija opiskelee lisäajalla. Opinnäytetyökiihdyttämö on opinnäytetyön tukiryhmä, jonka etätapaamisissa edistetään etenkin opinnäytetyön kirjallisen osuuden tuottamista. Se on myös ryhmä, jossa saa vertaistukea samassa tilanteessa olevilta opiskelijoilta.

Savonia-amk:n Master Schoolissa olemme siis viitoittaneet opinnäytetyöhön liittyvää reitistöä, olemme tunnistaneet pahimpia karikkopaikkoja ja olemme pyrkineet merkitsemään karikkoja. Toisin sanoen, olemme päivittäneet ja selkeyttäneet ohjeistusta, analysoineet toimintaa hidastavia tai estäviä tekijöitä sekä luoneet esimerkiksi kyselytuntiperiaatteella toimivia opiskelijawebinaareja.
Prosessissa tuulta purjeisiin tuottaa laadukas ja ajankohtainen opinnäytetyöohjaus. Kuten Hakala (2022) kirjoittaa, opinnäytetyötä aloittaessa ei voi tarkkaan tietää, mihin suuntaan opinnäytetyöprosessi vie. Ohjeitten ja ohjauksen keinoin useimpiin haasteisiin löytyy neuvoja ja toimivia ratkaisuja.

Savonia-amk:n Master Schoolin kehittämistyö on ollut tuloksekasta, vuonna 2022 valmistui ennätysmäärä YAMK-tutkintoja. Yhteinen tahtotilamme onkin, että opiskelija pääsee tavoitteeseensa eli YAMK-tutkinto valmistuu. Näin ollen, kehittämistyömme jatkuu!

Kirjoittaja:

Minna Hoffrén, FT, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Master School

Lähteet:

Hakala, Juha T. 2022. Hyvä, parempi, valmis: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.
Vipunen 2022. Ammattikorkeakoulutus. Opetushallinnon tilastopalvelu. Viitattu 22.3.2023.