Savonia-artikkeli Pro: Virtuaaliteknologiaan siirtymisen malli ohjaa yrityksiä ja organisaatioita uuden teknologian käyttöönotossa

Savonia-artikkeli Pro on kokoelma monialaisen Savonian asiantuntemusta eri aiheista.

Pohjois-Savoon virtuaaliteknologian osaamista

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa VirTech-hankkeessa (2021–2023) koulutettiin ja opastettiin pohjoissavolaisten eri alojen yritysten ja organisaatioiden henkilöstöä virtuaaliteknologiaan liittyen. Virtuaaliteknologialla tarkoitetaan tässä tapauksessa laajennettua todellisuutta (XR, VR, AR ja MR) ja erilaisia 360-ympäristöjä. Koulutusten lisäksi hankkeessa autettiin yrityksiä ja organisaatiota pilotoimaan ja ottamaan käyttöönsä erilaisia virtuaaliteknologian ratkaisuja omassa toiminnassaan. Hankkeen aikana syntyi toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää toimialasta riippumatta. Hankkeen tuloksena syntyi virtuaaliteknologiaa ymmärtävien, osaavien ja sitä soveltavien pohjoissavolaisten yritysten joukko.

Virtuaaliteknologiaan siirtymisen malli

VirTech –hankkeessa syntyi yleiskäyttöinen virtuaaliteknologiaan siirtymisen toimintamalli. Malli kuvaa kuinka yrityksissä ja organisaatioissa voidaan ottaa käyttöön virtuaaliteknologiaa osaksi päivittäisten toimintojen kehittämistä. Mallia luotaessa hyödynnettiin tämän ja aikaisempien hankkeiden (FutureEdu) aikana kertynyttä tietoa ja osaamista. Malli koostuu neljästä vaiheesta alkaen tarpeen määrittelystä, perehtymisestä teknologian mahdollisuuksiin sekä yhdessä suunniteltujen toteutusten pilotoinnista. Teknologian käyttöönotto päättyy toimivaan ja yrityksen toimintaa kehittävään teknologiaratkaisuun, jota ylläpidetään ja kehitetään edelleen tarvittaessa.

Virtuaaliteknologiaan siirtymisen malli

Tarpeen määrittely aloittaa prosessin

Tarpeen määrittely on yksi tärkeimmistä vaiheista virtuaaliteknologiaan siirtymisen mallissa. Aluksi määritellään mm. millaisia tarpeita ja kehittämiskohteita organisaatiolla tai yrityksellä on, millaista osaamista henkilöstöllä on virtuaaliteknologiasta ja miten teknologiaa on jo hyödynnetty yrityksen tai organisaation toiminnassa. Lisäksi yrityksellä käytössä olevat resurssit on hyvä selvittää. Näiden selvitysten pohjalta voidaan valita ensimmäiset kehittämiskohteet, joihin virtuaaliteknologiaa lähdetään soveltamaan. Lisäksi sovitaan alustavasta aikataulusta sekä vastuista toimittajan ja toimeksiantajan välillä sekä laaditaan alustava toteutussuunnitelma.

Tarpeen määrittelyn onnistumisen edellytyksenä on, että teknologian toimittajalla on riittävä ymmärrys asiakkaan toimintaympäristöstä ja ammattialasta. Usein on tarpeen vierailla yrityksen tiloissa ja tutustua työprosesseihin ja kohteena olevaan ympäristöön. Toisaalta tilaajan on ymmärrettävä riittävällä tasolla virtuaaliteknologian mahdollisuuksia ja rajoituksia. Sen vuoksi riittävät teknologiademonstraatiot ja esimerkit teknologian hyödyntämisestä ko. toimialalla ovat tarpeen.

Teknologiakoulutus lisää tietoa ja osaamista

Teknologiakoulutuksen tarkoituksena on varmistaa yrityksen tai organisaation henkilöstön ymmärrys virtuaaliteknologioista, teknologioiden sovellutusmahdollisuuksista, teknologian käyttöönotosta ja niiden hyödyntämisestä. Tavoitteena on, että henkilöstöllä, joka käyttää virtuaaliteknologisia sovellutuksia toiminnassaan, on riittävä osaaminen aiheeseen ennen sovellutuksen varsinaista käyttöönottoa.

Teknologiakoulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta. Koulutus voi koostua kasvokkain tapahtuvissa kohtaamisista, verkossa tapahtuvista etätapaamisista sekä erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Teoriaosuudessa käydään läpi peruskäsitteet sekä perustiedot teknologiasta ja laitteista niiden etuineen ja haasteineen. Käytännön harjoitteluosuus antaa asiakkaalle mahdollisuuden testata käytännössä laitteistoja ja ohjelmistoja. Tarpeenmäärittelyvaiheessa laadittua toimintasuunnitelmaa on mahdollista täydentää vielä tässä vaiheessa koulutuksen aikana nousseiden kehitysideoiden osalta.

Tuotantoprosessin aikana teknologia viedään osaksi toimintaa

Tuotantoprosessi on joukko toimia, joiden avulla toimintasuunnitelmassa kuvatut virtuaaliteknologiasovellutukset viedään osaksi yrityksen toimintaa ja työprosesseja.

Tuotantoprosessissa toteuttajan määräämät vastuuhenkilöt yhteistyössä tilaajan vastuuhenkilöiden kanssa toteuttavat toimintasuunnitelmassa kuvatut virtuaaliteknologiasovellutukset. Onnistuneen lopputuloksen takaa selkeästi määritetyt vastuut sekä riittävä vuoropuhelu tilaajan ja toimittajan välillä. Työn etenemisestä raportoidaan, se dokumentoidaan ja sovellutusta väliarvioidaan riittävän usein. Tarvittaessa tehdään korjaavia muutoksia toteutussuunnitelmaan. Tuotantoprosessi päättyy käyttökohteessa toimivaan sovellutukseen.

Käyttöönottokoulutus varmistaa teknologian hyödyntämisen

Käyttöönottovaiheessa luovutetaan asiakkaalle tuotantoprosessissa rakennetut sovellutukset. Käyttöönotto sisältää myös riittävän käyttökoulutuksen ja opastuksen. Käyttökoulutuksessa tilaajan henkilöstö oppii käyttämään ja ylläpitämään sovellutusta.

Käyttöönoton yhteydessä kerätään tilaajalta palaute sekä sovitaan mahdollisista jatkotoimista. Riittävä tekninen tuki ja yhteydenpito toimittajan ja tilaajan välillä takaavat teknologian onnistuneen hyödyntämisen.

Anssi Mähönen, yliopettaja, projektipäällikkö VirTech-hanke

Savonia-ammattikorkeakoulu