Opiskelijavalinta ja valintakoejärjestelyt

#SavoniaAMK

Savoniassa opiskelijavalinnan perustana ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Opiskelijarekrytointiin liittyvät materiaalit ja viestintä suunnitellaan ja suunnataan tasapuolisesti kaikille. Materiaalit ja sisällöt ovat saavutettavia. Opiskelijat valitaan ennalta määriteltyjen ja yhtenäisten valintaperusteiden mukaisesti ilman että mitkään laissa esitetyt syrjintäperusteet vaikuttavat asiaan. Valintaperusteet ja arviointiperusteet on kirjoitettu hakijoiden näkökulmasta selkeäksi, luettavaksi ja ymmärrettäväksi. Arviointi opiskelijavalinnassa on yhdenvertaista. Kaikki tiedot ovat saatavilla sekä Savonian omilta nettisivuilta että valtakunnallisesta opintopolkupalvelusta.

1. Valintakokeet ja yksilölliset järjestelyt

Valintakokeet järjestetään siten, että ne ovat esteettömiä ja hakija voi tarvittaessa saada perustellusta syystä yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisissä järjestelyissä noudatetaan valtakunnallisia kriteerejä ja sovittuja toimintamalleja. Yksilöllisten järjestelyjen asioita Savoniassa käsitellään keskitetysti, jotta voidaan varmistaa tasapuolinen ja ammattitaitoinen kohtelu kaikille hakijoille. Ohjeet hakijalle yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen julkaistaan jokaisen haun yhteydessä.

Opiskelijavalintoja kehitetään tutkimustietoon perustuen. Savonia on mukana ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintakonsortiossa, jossa tehdään tutkimusta sekä päätetään yhteisistä linjauksista opiskelijavalintaan liittyen. Valtakunnalliset opiskelijavalinta-asiat tiedotetaan hakijoille sekä ohjaustyötä tekeville julkisilla nettisivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivulta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/ löytyvät ammattikorkeakoulujen yhteisesti sovitut asiat mm. terveydentilavaatimuksiin ja yksilöllisiin järjestelyihin liittyen.

Mittarit:

Yksilölliset järjestelyt kokeessa

hakemukset (kpl)hyväksytyt hakemukset (kpl)
Yhteishaku_2 kevät 20223028
Yhteishaku syksy 202211

2. Erillis- ja siirtohaku

Savonia-ammattikorkeakoulussa on käytössä jatkuva haku aiempien korkeakouluopintojen perusteella hakeville. Haussa voivat hakea henkilöt, joilla on jäänyt korkeakoulututkinto kesken, haluavat siirtyä toisesta korkeakoulusta Savoniaan tai ovat muuten suorittaneet korkeakouluopintoja esimerkiksi avoimessa korkeakoulussa. Jos henkilö on suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun opintoja Savonia-ammattikorkeakoulussa, taataan hänelle tutkinto-opiskeluoikeus, kun riittävät opinnot avoimen ammattikorkeakoulun puolella on suoritettu. Savonian sisällä siirtyminen tutkinto-ohjelmasta toiseen on tehty joustavaksi. Jos siirtymisen kohteena olevassa tutkinto-ohjelmassa on tilaa ja opiskelijalla riittävästi opiskeluoikeusaikaa jäljellä, on siirtyminen mahdollista.

3. Maahanmuuttajat ja kansainväliset opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnan tutkimustuloksista on käynyt ilmi, että maahanmuuttajat ovat aliedustettu ryhmä opiskelijoissa. Savonia-ammattikorkeakoulussa maahanmuuttajille on kevään 2022 yhteishausta alkaen varattu muutamaan tutkinto-ohjelmaan oma kiintiö. Tällä pyritään mahdollistamaan heidän parempi pääsy tutkinto-opiskelijaksi yhteishaun kautta. Ensimmäisellä kerralla kiintiö ei edistänyt maahanmuuttajien parempaa koulutuksen saavutettavuutta. Syynä oli todennäköisesti kiintiön nopea käyttöönotto. Kiintiöstä ei oltu tietoisia, eikä sen takia siihen osattu hakeutua. Jatkossa tästä vaihtoehdosta tiedotetaan paremmin ja aiemmin ennen hakuaikaa.

Kansainvälissä opiskelijavalinnoissa noudatetaan samoja periaatteita kuin kaikissa muissakin opiskelijavalinnoissa. Tämän lisäksi kansainvälisissä opiskelijavalinnoissa annetaan enemmän ohjausta ja neuvontaa hakijoille liittyen sekä opiskelijavalintaan että elämiseen ja olemiseen Suomessa. Tällä pyritään jo ennen saapumista Suomeen tekemään opiskelijalle asioiden hoitaminen ja integroituminen Suomeen mahdollisimman sujuvaksi.

Mittarit:

Maahanmuuttajakiintiö

Kiintiöhakijatvalitut
Yhteishaku_2 kevät 20221600