Piirretty kuva maatilasta.

Keskitetty jakelu parantaa maatilojen valmiutta ryhtyä tuottamaan biokaasua

#SavoniaAMK

Pohjois-Savossa tutkittiin liikennekäyttöön ja keskitettyyn jakeluun soveltuvan biometaanin tuottamista hajautetusti. Se on kustannustehokkainta, kun biokaasu jalostetaan ja paineistetaan mukana olevilla biokaasulaitoksilla ja kuljetetaan paineistettuna keskitettyyn jakelupisteeseen. Siellä biometaani voidaan edelleen nesteyttää raskaan liikenteen käyttöön.

Suomi tavoittelee kasvavaa biokaasutuotantoa ja tehokkaampaa ravinteiden kierrätystä. Merkittävimmät biokaasutuotantoon soveltuvat biomassat ovat maataloudessa, mutta kannattavuuden haasteet ovat hidastaneet biokaasulaitosten määrän kasvua.

Mallin kokonaiskustannuksista 70 prosenttia kohdistuu tilakohtaisille biokaasulaitoksille. Myös kuljetuksen ja varastoinnin kustannukset ovat merkittävät verrattuna suuren keskitetyn laitoksen toimintaan. Jakeluvelvoitteen ja sen mukana tulevan tikettikaupan merkitystä muodostuvaan kuluttajahintaan ja biometaanin myyntituottoihin on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Kohti biokaasun liikennekäyttöä

Keskitetty biometaanin jakelu tuo maatiloille yhden suuren ja vakaan asiakkaan, jonka vastuulle jää tuotteen varastointi, markkinointi ja jakelu loppukäyttäjälle. Suuri investointi on kuitenkin tiloille haastava. Tilakoon on oltava keskimääräistä pohjoissavolaista tilakokoa suurempi tai lisäsyötteiden määrä merkittävä, jotta laitoskoko on kannattavuuden kannalta riittävä.

Hajautettu tuotanto mahdollistaa jakelijalle monipuolisten raaka-aineiden käytön biometaanin tuotannossa. Jakelija voi keskittyä biometaanin myyntiin, kun biokaasulaitokset ovat maatiloilla ja mädäte ravinteineen jää tilojen omaan käyttöön. Mahdollinen tarve siirtää ravinteita tilalta tai alueilta toiselle on arvioitava erikseen.

Poliittinen ilmapiiri on lähtökohtaisesti myönteinen biokaasua kohtaan, ja biokaasun käyttöä pyritään edistämään sekä kansallisella tasolla että maakunta- ja kuntatasoilla. Keskeisimmät hidasteet biokaasukentällä ovat tuotannon heikko kannattavuus, biokaasun tulevaisuuteen liittyvät epävarmuudet sekä ohjauskeinojen monimutkaisuus ja ennakoimattomuus.

Maatilojen heikentynyt taloustilanne ja jaksaminen ovat viime aikoina hidastaneet investointeja. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että viljelijät saavat tunnustusta niistä päästövähennyksistä, jotka on osaltaan mahdollistettu viljelijöiden investoinneilla ja työpanoksella. Näin siitä huolimatta, että tiloilla tuotettu biokaasu käytettäisiin maatalouden ja maatilojen ulkopuolella.

Hajautetun tuotannon ja keskitetyn jakelun mallia selvittäneen FarmGas-PS 2 -hankkeen raportti on luettavissa täältä.