Neljä opiskelijaa työskentelee yhdessä Savotta-kahviossa pystypöydän äärellä.

Savonia-artikkeli: Monipuoliset opetusmenetelmät ja työelämälähtöisyys aktivoivat oppimaan

Monipuoliset opetusmenetelmät ja työelämälähtöisyys aktivoivat opiskelijoita oppimaan hyvinvointikoordinaattorikoulutuksessa – Esimerkkinä käänteinen oppiminen

Savonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointikoordinaattorikoulutuksessa (YAMK) hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kehittää ja koordinoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa. Keskiössä on työelämälähtöisyys. Koulutuksessa hyödynnetään tutkittua ja käytännön työelämästä saatavaa tietoa sekä pohditaan asioita aina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) strategiselta tasolta yksilötasolle yksittäisten HYTE-menetelmien toteutukseen saakka.

Koulutuksessa on käytetty onnistuneesti flippausta jo usean toteutuksen ajan. Käänteisessä oppimisessa (flipped learning) hyvinvointikoordinaattoriopiskelijat tutustuvat tiimeittäin esimerkiksi suunnitelmalliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön teoreettisen ennakkomateriaalin ja käytännön työelämän esimerkkien avulla ennen seminaaripäiviä ja pohtivat oppimaansa tuottamalla raportin käsiteltävästä aiheesta. Oppimistehtävässä ei ole yhtä oikeaa teoriasta löytyvää ratkaisua tai lopputulemaa, vaan opiskelijat saavat analysoida ja arvioida, millä tavoin hyvinvointisuunnitelmat ja -kertomukset ovat toteutettu ja miten ne vastaavat lainsäädännöstä tuleviin velvoitteisiin.

Seminaaripäivissä jatketaan keskeisten sisältöjen käsittelyä työelämälähtöisesti ja vuorovaikutteisesti yhdessä opettajien ja opiskelijatiimien kanssa. Aikaa on keskusteluille ja reflektoinnille, jolloin näkökulmat yleensä laajenevat. Opettajien on tärkeää huolehtia siitä, että oppimistehtävässä ja työstetyissä raporteissa mahdollisesti esille tulleet virheelliset käsitykset korjataan. Opiskelijat saavat tietoa ja palautetta niin vertaisilta kuin opettajilta, ja tätä kautta heidän oppimisensa syvenee. Näin opiskelijat myös huomaavat, että työtä voi tehdä varsin monin tavoin ja monenlaisin ratkaisuin. Samalla he oppivat työelämätaitoja, dialogisuutta ja yhdessä asioiden kehittämistä tiimissä ja kehittämiskohteiden rohkeaa esille tuomista. Seminaaripäivien jälkeen opiskelijatiimit vielä viimeistelevät palautettavat raporttinsa lähipäivässä saatujen oppien, vertaistuen ja opettajien antaman palautteen pohjalta.

Seminaaripäivissä on otettu vastaan myös turhautumisen tunteita. Osa opiskelijoista on aluksi kokenut flippauksen tai innovatiivisten tuotosten ideoinnin haastavaksi, aikaa vieväksi ja työllistäväksi oppimisen tavaksi. Opiskelijoiden mielestä seminaaripäivissä käsitellyt asiat, käsitteiden tarkempi avaaminen ja tiedon kytkeminen työelämäkontekstiin olisi pitänyt olla käytettävissä jo ennen seminaaripäivää ja oppimistehtävän työstämistä. Toisaalta moni opiskelija on saanut seminaaripäivissä oivalluksia ja vahvoja oppimisen kokemuksia huomatessaan, että oli jo itse oivaltanut asian tehtävää tehdessä ja yhteisreflektion kautta pystyy vielä syventymään aihepiiriin tarkemmin.

Työelämässä hyvinvointikoordinaattoreilta vaaditaan itseohjautuvuutta itsenäiseen selvitystyöhön ja harkintaan eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä, aktiivisuutta, itsensä-, muutos- ja verkostojohtamisen taitoja, dialogitaitoja, sidosryhmäyhteistyötä ja monipuolista kehittämisosaamista. Näitä taitoja harjoitetaan jo opintojen aikana. Opiskelijoita kannustetaan työstämään oppimistehtäviä ja opinnäytetyötä niin, että ne auttavat vahvistamaan omaa osaamista ja palvelevat urasuunnittelua. Tuotokset ovat usein varsin innovatiivisia ja työelämää palvelevia.

Hyvinvointikoordinaattorikoulutuksessa opiskelijat ovat aktiivisia oppijoita ja opiskelijoilta on tullut hyvää palautetta esimerkiksi vuorovaikutteisesta työskentelytavasta, työelämälähtöisyydestä ja innovatiivisista tehtävistä. Opiskelijat ovat kokeneet, että mukavuusalueelta siirtyminen uuden menetelmän tai sisällön pariin on laajentanut näkemystä oppimisesta, syventänyt osaamista ja kehittänyt työelämävalmiuksia. Seminaaripäivissä onkin ollut konkreettisesti läsnä oppimisen ilo.

Tutustu tarkemmin hyvinvointikoordinaattorikoulutukseen ja kevään yhteishakuun:

Koulutuksen sisällöstä löydät tietoa opetussuunnitelmasta: https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/10895/fi/10887/16810/1051

Kirjoittajat:

Elina Pekonen

Kirjoittaja työskentelee sosiaalialan lehtorina ja hyvinvointikoordinaattorikoulutuksen tutkintovastaavana Savonialla

Säde Rytkönen

Kirjoittaja työskentelee Pohjois-Savon hyvinvointialueella, vs. HYTE- ja osallisuuspäällikkönä ja on toiminut hyvinvointikoordinaattorikoulutuksessa työelämäasiantuntijana