Kuvassa seitsemän piirrettyä ihmistä pyöreän pöydän ääressä, taustalla maailmankartta.

Savonia-artikkeli: Pohjois-Savon ruoka-alan tulevaisuus – kohti kestävää kasvua ja vientiä

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Maa- ja metsätalousministeriö kokosi maaliskuussa yhteen Pohjois-Savon ruoka-alan yrittäjiä ja muita toimijoita, keskustellakseen alueen elintarviketuotannon kasvuun ja viennin laajentamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Taustalla oli ministeriön vahva tahto kuulla paikallisten toimijoiden ajatuksia siitä, mitä Pohjois-Savossa jo tehdään tai halutaan tehdä Petteri Orpon hallitusohjelman ruoka-alan kasvuohjelman tiimoilta. Agri-Food klusteri oli mukana kertomassa klusteritoiminnastaan ja roolistaan ruoka-alan kehittämisessä.

Elintarviketuotanto on strategisesti merkittävä osa Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa alueen asemaa kestävässä elintarviketuotannossa. Tämä pyrkimys ei ole uusi: Pohjois-Savossa on pitkään tunnistettu ruoka-alan merkitys alueen taloudelliselle kehitykselle. Pohjois-Savon ruokajärjestelmän kehittymisen promoottorina ja yhteen saattajana toimiva Agri-Food klusteri esitteli heti keskustelun aluksi toimintaansa ja rooliaan ruoka-alan kehittämisessä. Tämä herätti vilkasta kiinnostusta osallistujien kesken ja loi pohjaa hedelmälliselle vuoropuhelulle. Erikoistutkija Csaba Jansikin esittämä Luonnonvarakeskuksen ruokasektorin arvonlisän kasvattamista käsittelevä selvitys toi uuden ulottuvuuden keskusteluun, korostaen digitalisaation ja uusien tuotantomenetelmien tuomia mahdollisuuksia.

Keskustelun ytimessä olivat yhteistyön ja kumppanuuden teemat, jotka ovat avainasemassa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Paikalla olleet yrittäjät ja yritysten edustajat tunnistivat tarpeen lisätä paikallista yhteistyötä ja kehittää kilpailukykyisiä toimintamalleja, jotka vastaavat globaalien markkinoiden tarpeisiin. Erityistä huomiota kiinnitettiin vientituotteiden mukauttamiseen kohdemarkkinoiden makumieltymysten ja kulttuuristen erityispiirteiden mukaisesti, mikä korostaa syvällisempää ymmärrystä kansainvälisistä markkinoista.

Nopeat ja tehokkaat palvelumallit nousivat esille ratkaisuina, joilla voidaan vastata yritysten tarpeeseen saada nopeita tuloksia. Yrittäjät tunnistivat, että kyky reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin on elintärkeää kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Tämän vuoksi keskusteluissa pohdittiin, kuinka parhaiten yhdistää olemassa olevat resurssit ja optimoida toimintaprosesseja viennin edistämiseksi. Tämä oli Agri-Food klusterin kehittämisen kannalta erittäin tärkeä nosto yrityskentältä. Maaliskuussa alkanut kehittämishanke, Agri-Food Value, keskittyy ruokasektorin valtakunnallisen ja kansainvälisen klusteriyhteistyön edistämiseen ja alueellisen ylitoimialallisen klusteriyhteistyön tiivistämiseen. Hankkeen tavoitteena on muun muassa kehittää alueelle yhteistyössä muiden klustereiden kanssa uusia palvelumalleja, jotka pystyisivät vastaamaan juuri tähän nousseeseen tarpeeseen.

Maa- ja metsätalousministeriön järjestämä pyöreän pöydän keskustelu Pohjois-Savon ruoka-alan mahdollisuuksista ja haasteista loi hyvän pohjan alueen toimijoiden väliselle jatkuvalle dialogille ja yhteistyölle. Yhteen kokoontuminen vahvisti sitoutumista yhteisiin päämääriin ja osoitti yhteisen halun edistää alueen ruoka-alan kestävää kasvua ja laajentaa vientiä. Kun haasteisiin vastataan yhteisvoimin, Pohjois-Savo voi vahvistaa asemaansa innovatiivisena ruoka-alan toimijana sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Kirjoittaja:

Jade Hirvonen, TKI-asiantuntija, Savonia AMK

Lue lisää:

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -hallitusohjelmakokonaisuus: https://mmm.fi/kestava-ja-kannattava-ruokajarjestelma

Luonnonvarakeskuksen Ruoka-ala kasvuun viennin ja ruokainnovaatioiden vetämänä: Keskustelunavaus ruokasektorin arvonlisän kasvattamiseen -selvitys: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/554653

Agri-Food Value -hanke saa AKKE-rahoitusta Pohjois-Savon liiton kautta ajalla 1.3.2024-28.2.2026. Lue lisää hankkeesta: https://hankkeet.savonia.fi/tutustu/alkaneet-hankkeet/?id=1862