Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Savonia-artikkeli: Uutta osaamista kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen YAMK -tutkinnolla!

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Kuntoutusta on pyritty uudistamaan viime vuosien aikana erilaisin toimenpitein (Sanna Marinin hallitusohjelma, kuntoutuksen uudistamiskomitean ja kuntoutusfoorumin työskentely jne.). Kehittämisen tavoitteena on ollut mm. uudistaa kuntoutuspalvelujärjestelmää, mahdollistaa saumattomat kuntoutuspolut ja sekä parantaa ja tukea palveluita käyttävien ihmisen työ- sekä toimintakykyä (STM 2022). Kuntoutus- ja hyvinvointialan osaamistarpeita on myös selvitty useissa eri hankkeissa, joissa on todettu mm. tarvittavan osaamista vaikuttavuuden todentamiseen, monialaiseen yhteistyöhön sekä asiakaslähtöisen palvelujen muotoiluun (mm. Salminen & Töytäri 2023; Holvikivi ym. 2022).

Savonia-ammattikorkeakoulussa lähdettiin keväällä 2024 kehittämään uutta opetussuunnitelmaa kuntoutuksen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Uuden tutkinto-ohjelman pyrkimys on vastata kuntoutus- ja hyvinvointialan osaamistarpeeseen ja tuottaa alalle tarvittavaa osaamista.

Kuntoutuspalveluilla tarkoitetaan tässä niitä lakisääteisiä palveluita, joilla pyritään edistämään asiakkaiden heikentynyttä toimintakykyä (esimerkiksi terapia- työllisyyspalvelut). Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan puolestaan erilaisia kuluttajille suunnattuja palveluita, jotka eivät kuulu terveydenhuollon palveluiden piiriin (esimerkiksi liikunta- ja ravintovalmennusta). YAMK-tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa kuntoutus- ja hyvinvointialalta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimista varten (EQF 7 taso).

Opetussuunnitelman kehittämiseen kutsuttiin mukaan edustajia alumneista, liittojen edustajista, järjestöistä, yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, yrittäjistä sekä koulutusorganisaatiosta. Mukaan osallistuneet henkilöt edustivat sekä työntekijä- että esihenkilötasoa. Yhteiskehittämistapaamisia toteutettiin kaiken kaikkiaan kahdeksan kertaa ja mukana oli 30 työelämän asiantuntijaa. Näiden keskustelujen pohjalta luotiin ensimmäinen opetussuunnitelmaversio, jonka jälkeen se laitettiin vielä kommentointikierrokselle. Tähän toisen vaiheen kommentointiin osallistui 12 asiantuntijaa. Näiden pohjalta osaamisteemat viimeisteltiin. Samoja teemoja on noussut myös vahvasti esille Kuntoutusfoorumin selvitystyön raportissa vuonna 2023 (Salminen & Töytäri 2023). Tutkinto-ohjelman nimeksi muotoutui kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen asiantuntija YAMK kiteyttämään keskusteluissa nousseita osaamisteemoja.

Opetussuunnitelman kehittämistyössä kiteytyi kuusi ydinteemaa, joiden ympärille rakennettiin tutkinto-ohjelman syventävät alakohtaiset opinnot. Nämä kuusi teemaat olivat: tiedolla johtaminen ja dataperusteinen palvelujen kehittäminen, laadukkaat ja vaikuttavat kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut, ohjautuminen palveluihin muuttuvissa toimintaympäristöissä, osaaminen ja yhteistoiminta monialaisissa verkostoissa, asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja viestintä sekä uudistuvat ja digitalisoituvat palvelut (Kuvio 1.).

”Sisällöt ja teemat ovat ajankohtaisia ja käytännön työelämän tarpeita vastaavia. Erityisen tärkeältä kuulosti oman osaamisprofiilin tunnistaminen ja yhteistoiminta monialaisesti eri verkostoissa. Digitalisaatio ja kuntoutuspalveluiden rooli etäpalveluiden ja tekoälyn käytössä myös erittäin ajankohtaisia teemoja. Kuntoutuksen vaikuttavuus omana kokonaisuutena näyttöön perustuvan toiminnan ja implementoinnin kautta vaikutti erityisen mielenkiintoiselta, hienoa!”

”Vaikuttavuus ja data-analytiikka on aihe, joka nousee esille jokaisessa verkostossa. On äärimmäisen tärkeää, että tämä nousee esille ja koulutus tuottaa uusia osaajia. Tiedon kerääminen yhdessä on tärkeää, yhteinen tavoite, yhteiset missiot voivat toteutua.”

Kuviossa  Opetussuunnitelman kehittämistyössä tunnistetut osaamisteemat

Kuvio 1. Opetussuunnitelman kehittämistyössä tunnistetut osaamisteemat (CC-BY-SA)

Tiedolla johtamisen ja dataperusteisen palvelujen kehittämisen teemassa syvennytään tieto- ja tiedolla johtamiseen sekä laadukkaaseen tietoon perustuvaan päätöksen tekoon. Lisäksi opintojaksolla perehdytään data-analytiikan perusteisiin sekä miten tietoa voi tuottaa, tiivistää ja kuvata graafisesti. Työelämän asiantuntijoiden näkemyksiä teemasta:

Opintojaksolla yhdistyy sekä strategisen tason että oman työn tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi. Näitä molempia tarvitaan, kun kehitetään vaikuttavia palveluja.

Tiedon tiivistämisen ja etenkin graafisen esittämisen taito ovat tärkeitä taitoja, kun vaikuttamistyötä tehdään.

Laadukkaat ja vaikuttavat kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut teema johdattelee syventämään omia valmiuksia hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa kuntoutuksesta sekä soveltaa tietoa oman työn kehittämisessä ja laadun parantamiseksi. Lisäksi perehdytään implementointimalleihin ja kehitetään omaa vaikuttavuustutkimusten lukutaitoa ja pohditaan millaisin keinoin voi vaikuttaa yhteiskunnan tasolla. Kehittämisprosessissa teema koettiin erityisen merkityksellisenä:

Kuntoutusalalla tarvitaan implementointia, jatkuvaa näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä, profiilin nostoa, innostusta kehittää vanhoja toimintamalleja sekä lisäksi osaamista tutkimusten tulkintaan. Yhä enemmän myös kuntoutuksen vaikuttavuutta täytyy osata perustella (esim. johtotasolla hyvinvointialueet), jotta kuntoutuspalveluista ei leikata lyhyen aikavälin säästötavoitteet mielessä.

Ohjautuminen palveluihin muuttuvissa toimintaympäristöissä perehdytään kuntoutusjärjestelmään, sitä ohjaaviin strategioihin ja lainsäädäntöön sekä ennalta ehkäisevien palveluihin rooliin kuntoutusprosessissa. Lisäksi opintojaksolla syvennytään siihen, miten voidaan edistää kuntoutujan osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa ja miten tulevaisuutta voi ennakoida. Myös vastuullinen ja kestävä kehitys on keskeisenä teemana. Työelämän näkökulmasta teema on toisaalta tuttu, mutta silti vaatii jäsentämistä, jotta koko prosessi ennalta ehkäisevistä palveluista kuntoutukseen olisi tunnistettu.

Ennaltaehkäisevien palveluiden korostaminen ja esiin nosto tärkeää! Jää ainakin julkisella puolella tällä hetkellä hyvin vähäiseksi. Kestävä kehitys -teeman sisällyttäminen opintoihin on hienoa!

Osaaminen ja yhteistoiminta monialaisissa verkostoissa syvennytään kuntoutus – ja hyvinvointipalveluiden näkökulmasta merkityksellisiin verkostoihin sekä pyritään tunnistamaan oma rooli monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä. Lisäksi kehitetään dialogi-, neuvottelu- ja fasilitointitaitoja omassa työssä sekä verkostoyhteistyössä. Tämän teeman sisällöt nousivat päivittäisen työn näkökulmasta erityisen merkityksellisiksi ja parhaimmillaan auttavat myös sekä työntekijän että alan profiilin nostoon.

Nämä erittäin tärkeitä teemoja oman osaamisen tunnistamisessa, kuntoutuksen profiilin nostamisessa sekä monialaisen yhteistoiminnan kehittämisessä.

Oman osaamisen kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista. Oman osaamisen kehittäminen ja kartoitus avaa uusia mahdollisuuksia. Tärkeä löytää omat polut, mitä kohti voi edetä. Yhteisössä positiivinen ja kannustava ilmapiiri vielä yksilöä ja yhteisöä aina eteenpäin. Monialaisuus avaa uusia näkemyksiä ja lähestymistapoja, mikä luo uutta ja innovatiivisia keksintöjä.

Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja viestintä sisältää palvelumuotoilun perusteet sekä syvennytään menetelmän hyödyntämiseen oman työn kehittämisessä. Lisäksi perehdytään selkokielen ja saavutettavuuden perusteisiin ja arvioidaan palveluiden ja toimintaympäristöjen kokonaisvaltaista esteettömyyttä. Työelämän asiantuntijat totesivat seuraavaa:

Vuorovaikutuksen ja viestinnän osaaminen on kaiken pohja, miten osaat kohdata erilaisia ihmisiä ja kuinka selkeää viestintä on. Kohtaaminen ja viestintä vaikuttavat niin paljon, tuleeko yhteistyöstä mitään ja onko asia selkeästi ymmärretty yhtenevästi. Näiden taitojen puute, voi kaataa montakin hyvää asiaa.

Uudistuvat ja digitalisoituvat palvelut – teema johdattelee laajentamaan omaa tietämystä digitalisaation mahdollisuuksista kuntoutus- ja hyvinvointipalveluissa. Teemassa perehdytään myös tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen työtehtävissä. Lisäksi arvioidaan hyvinvointiteknologian asiakaslähtöisyyttä ja innovoidaan toimintakykyä edistäviä ratkaisuja. Tämän teeman sisältöjen osaamistarve todettiin tarpeelliseksi jo tässä hetkessä, mutta erityisesti tulevaisuuden palveluja muotoiltaessa.

Digitalisoituvissa opinnoissa minusta hyvää on se, että nämä ovat tulevaisuudessa välttämättömiä ja varmasti kustannustehokkaita. Jatkossa ei varmasti pystytä enää tarjoamaan samanlaisia palveluita, kun ennen, joten uusien digipalveluiden käyttöön ottaminen on pakollista. Ja tähän tarvitaan osaajia.

Savonian pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Koulutuksessa on vahva kytkös työelämään ja oppimistehtäviä on mahdollista kytkeä omaan työhön. Savonia haluaa erinomainen paikka oppia ja menestyä. Toiminnan lähtökohtana on tarjota opiskelijalle erinomainen oppimiskokemus (Great Place to Learn!) (Kuvio 2.).

Koulutus toteutetaan verkossa, joka mahdollistaa osallistumisen ja opiskelun paikkakunnasta riippumatta. Opintojen aikana ohjauksella tuetaan opintojen tavoitteellista etenemistä sekä opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Opiskelijoiden osaamista ja valmiuksia menestyä digitalisoituvassa yhteiskunnassa vahvistetaan koulutuksen ajan. (Savonia-ammattikorkeakoulun strategia 2025-2028). Oppimisen lähtökohta tutkinnossa on yhdessä oppiminen tiimimallia hyödyntäen yksilölliset kehittymistarpeet huomioiden.

Kuviossa Great Place to Learn oppimiskokemusta vahvistavat tekijät.

Kuvio 2. Great Place to Learn oppimiskokemusta vahvistavat tekijät. (CC-BY-SA)

Kokemuksia opiskelusta kuntoutuksen YAMK -tutkinnossa:

”Lähipäivät ovat todella innostavia, informatiivisia ja niissä on saanut hyvää ohjausta sekä vertaistukea toisilta, vaikka tietokoneen välityksellä ollaankin. Itse ainakin ihan odotan aina lähipäiviä, koska ne ovat niin monipuolisia. Lähipäivien sisältö on suunniteltu hyvin eikä aikaa ”tuhlata” sellaiseen, mikä tosiaan toteutuu itsenäisenä opiskeluna. Asiantuntijaluennot, ryhmäkeskustelut/työskentely ja ajatusten vaihto ovat hyvässä tasapainossa mielestäni.”

Mari Pitkänen, fysioterapeutti, Monialaisen kuntoutuksen asiantuntija (YAMK) opiskelija

”Ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot tarjosivat juuri oikean tietoperustan ja lähipäivät olivat todella antoisia. Aikuisena opiskelu on erityisen antoisaa, mutta monialaisen kuntoutuksen YAMK-opinnoissa vahvistuu myös kuntoutuksen asiantuntijan ammatillinen identiteettini ja oman urani kannalta en olisi voinut parempaa opiskelupaikkaa valita.”

Titta Niemonen, yhteisöpedagogi, AmO, Monialaisen kuntoutuksen asiantuntija (YAMK) opiskelija

Tunnistitko osaamisteemat sellaisiksi, joita tarvitset työssäsi, jotka kiinnostavat tai joilla voisit vahvistaa osaamistasi? Kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen asiantuntijan opinnot alkavat tammiskuussa 2025. Tutustu opetussuunnitelmaan tästä linkistä.

Haku on auki 28.08.2024 – 11.09.2024. Hakuinfo 22.8. klo 17-18. Löydät tästä lisätietoa verkkosivuiltamme.

Tule mukaan oppimaan, verkostoitumaan ja jakamaan osaamistasi!

Kiitän kaikkia opetussuunnitelman kehittämiseen osallistuneita työelämän asiantuntijoita! Jokainen jaettu ajatus ja näkemys on ollut arvokas!

Kommentit tekstissä edustavat työelämän asiantuntijoiden näkemyksiä osaamisteemojen sisällöistä.

Kirjoittaja:

Anu Kinnunen, KT, ft, EO

Yliopettaja

Tutkintovastaava

Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Holvikivi, J., Huovinen, J., Katajapuu, N., Kinnunen, A., Kiviaho-Tiippana, A., Kuisma, R., Kärkkäinen, R., Leskelä, J., Lähteenmäki, M-L., Lällä, K (2021) Scenarios for regeneration of rehabilitation expertise for the future. https://www.theseus.fi/handle/10024/494787

OKM. 2023. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi. Kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeet. Raportti. RAPORTTI_20220119114212.pdf (hankeikkuna.fi)

Salminen, A-L., Töytäri, O. 2023. Kuntoutuksen koulutus ja tutkimus : Asiantuntijafoorumin näkökulmia koulutuksen kehittämiseen ja ehdotus kuntoutuksen tutkimuksen strategiaksi. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:64

Savonia-ammattikorkeakoulun strategia 2025-2028.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2022. Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020–2022 : Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon kuvaus ja arviointia. Raportteja ja muistioita 2022:23.

This work © 2024 by Anu Kinnunen is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International