Kaksi ensihoitajaopiskelijaa.

Ensihoitaja (AMK), monimuoto-
toteutus

Kouluttaudu ensihoidon asiantuntijaksi

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Ensihoitajana olet sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntija, joka hallitsee ensihoitajan ja sairaanhoitajan osaamisen. Tehtävänäsi on arvioida äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön tila, käynnistää ja ylläpitää potilaan elintoimintoja sekä parantaa potilaan ennustetta.

Ensihoitajana tulet olemaan monella paikkakunnalla usein ensimmäinen terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, joka kohtaa potilaan ja arvioi hänen hoidon tarvettaan. Kaikki potilaat eivät välttämättä tarvitse pitkän kuljetusmatkan takana olevaa sairaalahoitoa, näissä tilanteissa korostuvat potilaan hoidontarpeen arvioinnin, kohtaamisen ja kotihoidonohjaamisen taidot. Sinulla on kyky arvioida ja tehdä perusteltuja päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa ensihoitotyön tilanteissa. Työskentely ensihoitajana edellyttää C-luokan ajokorttia, hyvää ajotaitoa ja -käyttäytymistä.

Tutkinto-ohjelma sisältää sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden.

Opiskelusi etenee vuositeemojen mukaisesti kohti ensihoidon ja hoitotyön asiantuntijuutta.

Ensimmäisenä vuonna perehdyt laajasti ammattialaan sekä ensihoito- ja hoitotyön perusteisiin. Osaaminen on mahdollista osoittaa osaamisen näytöillä.

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Ensihoitajaopiskelijana asiantuntijuutesi kehittyminen alkaa hoitotyöhön ja ensihoitoon perehtymisestä ja etenee osaamisen vahvistamisen ja laajentamisen kautta hoitotyön ja ensihoidon kehittäjäksi ja soveltajaksi. Sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön opinnoissa edetään perustasoisen ensihoidon kautta hoitotasoisen ensihoidon osaamiseen. Perustasoisen ensihoidon osaaminen voidaan osittain todentaa osaamisen näytöillä.

Opiskelu sisältää lähiopetusta, yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, ammattitaitoa edistävää harjoittelua erilaisissa toimintaympäristöissä ja toimintakulttuureissa. Monimuoto-opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Itsenäistä tai ryhmässä tapahtuvaa opiskelua on lähipäivien välisenä aikana. Harjoittelujaksot lukukausittain edellyttävät läsnäoloa. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä ja harjoittelupaikat saattavat sijaita eri puolilla Suomea.

Toisena opiskeluvuonna vahvistat kliinistä osaamistasi. Harjoittelet mielenterveys- ja päihdehoitotyön, lasten ja nuorten hoitotyön sekä leikkaussalissa tai kirurgisella osastolla.

Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla perus- ja hoitotason ensihoitotyötä. Harjoittelet päivystyspoliklinikalla, teho-osastolla ja ambulanssissa perustasoista ensihoitotyötä. Perustason ensihoidon harjoittelu on mahdollista suorittaa työssä ollen.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida ensihoito- ja hoitotyön osaamistasi, kykenet työn koordinointiin, johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn ensihoito- ja hoitotyön asiantuntijana myös kansainvälisesti. Harjoittelet ambulanssissa hoitotasoista ensihoitotyötä. Valintasi mukaan voit olla harjoittelussa myös sydänvalvontayksikössä, synnytyssalissa ja leikkaussalissa.

Ensihoitajien välineitä.

Uratarina: Ensihoidon johtamisen opinnot avasivat Marko Kolulalle ovia uuteen

Tämäkin asia voitaisiin hoitaa paremmalla / tehokkaammalla / tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Kuulostaako edellinen lausahdus työelämässä tutulta? Työelämässä törmää lähes päivittäin tilanteisiin,

Sairaanhoitajaopiskelija ja vuodepotilas.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja simulaatiokeskuksen upeissa tiloissa. Kuopiossa monialaisuus mahdollistaa terveysalan opiskelijoille yhteistyön eri alojen tulevien ammattilaisten kanssa.

Kaksi ensihoitajaopiskelijaa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Ensihoitajana voit työskennellä mm. ambulansseissa, sairaaloiden päivystysyksiköissä, teho-osastoilla tai muissa ensihoidon ja akuuttihoitotyön suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja kehittämistehtävissä tai yrittäjänä. Työtehtäväsi voivat olla myös lääkärihelikoptereissa, erilaisissa johtotehtävissä esim. ensihoidon kenttäjohtajana ja erilaisilla nimikkeillä esimiestehtävissä. Osa tehtävistä vaatii tutkinnon suorittamisen jälkeen lisäopintoja.

Sairaanhoitajana voit toimia sosiaali‐ ja terveysalalla eri tehtävänimikkeillä.

Sairaanhoitajana voit olla myös yrittäjä, edustaja, ohjaaja, hanketyöntekijä, tai esimerkiksi palveluvastaava. Sairaanhoitajana olet toteuttamassa ja kehittämässä yksilön, perheen ja yhteisön hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntoutumista edistävää työtä.

Hakuaika

Hakeminen

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opintojen rakenne

Ensihoitajan tutkinto-ohjelmassa opiskelija hankkii ensihoitotyön ja hoitotyön asiantuntijaosaamisen. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen ensihoidon ja hoitotyön arvo-, tieto- ja taitopohjan sisäistänyt, sisäiseen yrittäjyyteen suuntautunut ensihoitaja. Opinnot perustuvat hoitotieteen keskeisten käsitteiden, ihminen, terveys, hoitaminen ja ympäristö, ympärille. Ensihoidon ja hoitotyön opintoja tukevat muiden tieteenalojen opinnot.

Ensihoitajan ja sairaanhoitajan opinnot ovat 240 opintopistettä. Monimuoto-opiskelussa 3,5 vuotta yksi opiskeluvuosi vastaa 70 opintopistettä, ja tämä tarkoittaa 1870 tuntia opiskelijan työtä.

Laadit opiskelusi tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittua osaamista voit hyödyntää opiskelussa. Osaaminen voidaan osittain todentaa yksilöllisesti osaamisen näytöillä. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelusuunnitelmasi tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija. Vastaat opintojesi etenemisestä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan yhdistäminen.

  • Perusopinnot 30 op
  • Ammattiopinnot: teoria 110 op
  • Ammattiopinnot: harjoittelu 75 op
  • Opinnäytetyö 15 op
  • Valinnaiset opinnot 10 op