Sähkötekniikan opiskelija tekemässä mittauksia.

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Sähköllä toimii kaikki!

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle kehitetään jatkuvasti sekä teollisuuden että yksityistalouksien tarpeet huomioiden.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä olet keskeisessä asemassa muun muassa sähköjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. Työsi vaikutus näkyy lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella.

Pelkät tekniset tiedot ja taidot eivät kuitenkaan riitä, vaan opintojen aikana opit myös projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta elämänikäiseen opiskeluun. Koulutus sisältää sähköpätevyyteen tarvittavat opinnot sekä muita työelämän edellyttämiä opintokokonaisuuksia talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation aloilta.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi valmistuttuasi olet sähköjärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen asiantuntija. Voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta.


Sähkötekniikan opiskelija työskentelee suurjännitekontissa.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuu projektioppiminen ja monialaisuus.

Useilla opintojaksoilla pääset tekemään työelämän projekteja yhdessä alan yritysten ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Savoniassa voit opiskella sähköistä talotekniikkaa, sähkönjakelutekniikkaa ja automaatiotekniikkaa. Opintojesi sisältö rakentuu osittain henkilökohtaisten valintojesi mukaisesti.

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät sinut asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Tutustut sähköasennuksiin, kiinteistöjen automaatio- ja ohjausjärjestelmiin sekä moderneihin suunnitteluohjelmistoihin.

Opintoihisi kuuluu älytalotekniikka, joka tarkoittaa tietojärjestelmien avulla tehtävää kiinteistöjen laitteiden valvontaa, ohjausta ja mittaamista – esimerkiksi sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjausta ja käyttöä.

Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sinut sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen.

Myös sähkökäytöt – eli sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen – tulevat tutuiksi. Sähkökäytön avulla voidaan esimerkiksi liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon tai käyttää vaikkapa vesipumppua.

Teollisuudessa ja energiantuotannossa sähkömoottoreiden ohjaukset ja toimintojen automatisointi ovat avainasemassa. Suuntautumisvalinnan opinnot tarjoavat kattavat tiedot sekä käytännön harjoituksia sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, teollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatiolaitteista ja automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista.

Valmistuvat insinöörit perehtyvät myös uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikkoihin.

Automaatiotekniikan opinnot perehdyttävät sinut automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelun aikana opitaan ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointiperiaatteet ja perusfunktioiden käyttöä ja niiden soveltamista erilaisissa automaatioratkaisuissa. Opit kytkemään erilaisia antureita, väyliä, älykkäitä kenttälaiteita sekä operointi- ja valvomonäyttöjä.

Taitojen karttuessa opit tekemään hajautetun automaation kokonaisuuksia hyödyntäen toimilaite-, logiikka- ja valvomoratkaisuja. Automaatioprojektissa voit hyödyntää teollisen internetin ratkaisuja.

Opintoihin kuuluu tutustumista eri automaatiotoimittajien ratkaisuihin sekä itsenäistä automaatiosovelluksen suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Perehdyt hajautettuun automaatiojärjestelmään ja sillä tapahtuvaan prosessien säätöön ja ohjaukseen.

Opintojen aikana perehdytään automaatioon liittyviin tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä nykyaikaisiin teollisen internetin mahdollisuuksiin.

Suunnitteluosaamista karttuu tutustumalla erilaisiin teollisuusautomaation suunnittelutyökaluihin ja menetelmiin. Opintojen myötä osaat valita erilaisiin teollisuusautomaation kohteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja ja valita järjestelmään sopivat laitteet ja ohjelmistokokonaisuudet.

Ammattiopintoja täydennetään vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, jotka koostuvat sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman monipuolisesta tarjonnasta. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot integroituvat päiväpuolen toteutuksiin monimuoto-opiskelijat huomioiden joustavasti. Opintoja voit valita koulutusohjelman opetussuunnitelman sisältä eri vaihtoehdoista. Rakennat tutkintosi täydentävän osan itsellesi sopivimmista opintojaksoista automaation, sähköisen talotekniikan tai sähkönjakelun opintojaksoilla.


Seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakuaika

– 14.09.2023

Hakeminen

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sami Lahti
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6337

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

Opintojen rakenne

Sähkötekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 50 op
 • ammattiopinnot 130 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Sähkötekniikan perusopinnot sisältävät viestinnän, kielten, matematiikan, fysiikan, kemian ja sähkötekniikan perusteiden opintojaksoja. Nämä opintojaksot rakentavat pohjan ammattiopinnoille.

Ammattiopinnot sisältävät monipuolisesti sähköisen talotekniikan, sähkönjakelutekniikan ja automaatiotekniikan opintojaksoja. Opiskelussa keskitytään erityisesti alan tekniikoiden käytännön soveltamiseen erilaisissa sähköisen talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation sovelluksissa.

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Valinnaisia opintoja voi valita Savonian muilta aloilta.

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ja auttaa työllistymään koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö tehdään Savoniassa aina työelämäläheisesti. Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena ja opiskelu on päätoimista. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 op ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.

Opiskelu tapahtuu pääosin etäopiskeluna. Luennot järjestetään arki-iltaisin etänä.

Osa opiskelusta on kuitenkin läsnäolovelvoitteista. Lähiopiskelu Kuopiossa Microkadun kampuksella on suunniteltu pääosin lauantaipäiviksi. Lähiopetus koostuu luennoista, seminaareista ja käytännön harjoituksista.

Monimuoto-opinnoissa oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.


Miesinsinööri kypärä päässä tehtaalla.

Antti Rikkosen tarina

Olen Antti Rikkonen ja työskentelen automaatioasiantuntijana Yara Siilinjärvellä. Opiskelin Savoniassa sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Suuntautumisenani oli sähkökäytöt ja automaatio. Savoniassa opiskelu oli isossa kuvassa mukavaa.

Tekniikan opiskelija työskentelee pienoisvedenpuhdistamon parissa.

Opiskelu tekniikan alalla

Tekniikan alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta valmistuneena insinöörinä uramahdollisuutesi ovat erittäin monipuoliset. Myös opintojen aikana tekemäsi suuntautumisvalinta ohjaa jonkin verran tehtäviä ja toimialaa, jolle tulet todennäköisimmin työllistymään.

Koulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikkaa lukeneet insinöörit työllistyvät erilaisten projektien johtotehtäviin. Insinöörikoulutuksen saaneet henkilöitä sijoittuu myös myyntitehtäviin, joka ei etenkään teknisillä aloilla ole aina kaupallisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtävänä.

Sähköala tarjoaa myös konsultointi- ja koulutustehtäviä, ja koulutuksen myötä saat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä:

 • sähkösuunnittelija
 • projektipäällikkö
 • sähköverkon kehittäjä
 • sähkönjakeluautomaation asiantuntija
 • sähköverkon rakennuttaja
 • sähkö- ja automaatiosuunnittelija
 • myynti-insinööri
 • projekti-insinööri
 • käyttöönottoinsinööri
 • kunnossapito- ja huoltoinsinööri
 • automaatioinsinööri
 • järjestelmäasiantuntija