Sähkötekniikan opiskelija tekemässä mittauksia.

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Suuntaa mielenkiintoiselle tekniikan alalle

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytys. Uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle kehitetään jatkuvasti sekä teollisuuden että yksityistalouksien tarpeet huomioiden.

Sähköalan insinöörinä osaamisesi näkyy monella yhteiskunnan osa-alueella. Jos valintasi on sähkötekniikka, olet keskeisessä asemassa mm. sähköjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. Valmistuttuasi voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Pelkät tekniset tiedot ja taidot eivät kuitenkaan riitä, vaan opintojen aikana opit myös projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta elämänikäiseen opiskeluun.


Koulutuksen sisältö

Savonian sähkötekniikan insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutus sisältää sähköpätevyyteen tarvittavat opinnot ja sen lisäksi muita työelämän edellyttämiä opintokokonaisuuksia talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation aloilta.

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät opiskelijan asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Opiskelun aikana tulevat tutuksi sähköasennukset, kiinteistöautomaatio ja kiinteistöjen ohjausjärjestelmät sekä modernit suunnitteluohjelmistot. Opintoihin kuuluu älykäs kiinteistöautomaatio eli älytalotekniikka, joka tarkoittaa tietojärjestelmien avulla tehtäviä sähköverkon laitteiden valvontaa, ohjauksia ja mittauksia, esimerkkeinä sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjaus ja käyttö. Sähköisen talotekniikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa järjestelmien suunnittelijoita, rakentajia ja rakentamiseen liittyvien projektien vastuuhenkilöitä, kiinteistöjen sähköjärjestelmien käyttäjiä ja käytön valvojia sekä huollon ja kunnossapidon ammattilaisia.

Nykyaikainen sähkönjakelujärjestelmä, toimiva sähköverkko ja monipuoliset automaatiojärjestelmät varmistavat luotettavan sähköntoimituksen asiakkaalle. Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sähkönjakeluverkkojen teknistaloudelliseen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen. Verkkoyhtiöiden tehtäviin kuuluu sähköenergian jakelu luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Verkon rakentamisyhtiöt sopivat verkkoyhtiöiden kanssa verkon käytöstä, huollosta, valvonnasta, rakentamisesta ja vikapäivystyksistä. Sähkönjakeluyritykset (verkkoyhtiöt) ja rakennuttajat tarvitsevat erilaisia sähköinsinöörejä – mm. sähköverkon kehittäjiä, ylläpitäjiä, rakennuttajia, teknisiä asiantuntijoita, projektiosaajia, myyjiä sekä automaation asiantuntijoita. Lainsäädännön tunteminen on otettu entistä vahvemmin mukaan koulutuksen sisältöihin.

Sähkökäyttöjä ovat sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen, joilla voidaan esimerkiksi käyttää vesipumppua tai liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon. Teollisuudessa ja energiantuotannossa tarvitaan sähkömoottoreiden ohjauksia ja toimintojen automatisointia. Teollisuuden prosesseja ohjataan kyseiseen tarkoitukseen suunnitelluilla automaatiolaitteilla, esim. ohjelmoitavilla logiikoilla. Koulutus tarjoaa kattavaa tietoa sekä käytännön harjoituksia teollisuuden sähköjärjestelmistä, sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, automaatiolaitteista sekä automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista. Sähkökäyttöjen kehittyminen on ollut voimakasta ja se on vaikuttanut erityisesti teollisuuden järjestelmien toiminnan tehostumiseen ja sitä kautta mittavaan energian säästöön.

Sähkökäytöt ja automaatio työllistävät sähköinsinöörejä tuotekehityksessä, laitesuunnittelussa, järjestelmäsuunnittelussa sekä huollossa ja kunnossapidossa. Usein sähköinsinöörin tehtävät ovat hankintoihin ja kunnossapitoon liittyviä projekteja sekä myynnin tehtäviä.


Syksyn yhteishaku 2023

Hakuaika

04.09.2023 – 14.09.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa. Hakuaika päättyy 14.9.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sami Lahti
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6337

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.  

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa opiskelijan tehtyä työtä noin 135 tuntia. Valintakurssi toteutetaan Savonian verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.  

Valintakurssi avautuu Moodlessa 27.9.2023 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 5.11.2023 klo 23:59 mennessä.   

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Opintojen rakenne

Sähkötekniikan insinöörikoulutuksen opinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, projekteista ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Perusopinnot 50 op:

Sähkötekniikan perusopinnot sisältävät viestinnän, kielten, matematiikan, fysiikan, kemian ja sähkötekniikan perusteiden opintojaksoja. Nämä opintojaksot rakentavat pedagogisen pohjan ammattiopinnoille.

Ammattiopinnot 130 op:

Ammatilliset opinnot sisältävät monipuo­lisesti sähkötekniikan eri osa-alueisiin, sähkövoimatekniikkaan ja alan automaatio­sovelluksiin liittyviä opintojaksoja, jotka ovat soveltavan ammatti-identiteetin vuoksi tärkeitä ja joiden pedagogisena tavoitteena on sähkötekniikan osaamisen syventäminen. Opiskelussa keskitytään erityisesti alan tekniikoiden käytännön soveltamiseen erilai­sissa sähköisen talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen, tehoelektroniikan ja automaation sovelluksissa.

Valinnaiset opinnot 15 op:

Valinnaiset opinnot suuntaavat ja tukevat asiantuntijuuden kehittymistä opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Opiskelija voi valita opintoja myös Savonian yhteisistä opintokokonaisuuksista ja muista tutkinto-ohjelmista tai sisällyttää tutkintoonsa muualla suoritettuja samantasoisia opintoja.

Harjoittelu 30 op:

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen.  Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua.  Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö 15 op:

Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään samalla kun prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitussa aiheessa.

Opetuksen toteutus

Tiedot päivitetään toukokuun loppuun mennessä.


Miesinsinööri kypärä päässä tehtaalla.

Antti Rikkosen tarina

Olen Antti Rikkonen ja työskentelen automaatioasiantuntijana Yara Siilinjärvellä. Opiskelin Savoniassa sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Suuntautumisenani oli sähkökäytöt ja automaatio. Savoniassa opiskelu oli isossa kuvassa mukavaa.

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu tekniikan alalla

Tekniikan alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus mm. hitsaus-, energia-, sähkö- ja ympäristötekniikassa.

Kannettava tietokone työpöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Sähkötekniikan koulutuksesta valmistuneena insinöörinä uramahdollisuutesi ovat erittäin monipuoliset. Myös opintojen aikana tekemäsi suuntautumisvalinta ohjaa jonkin verran tehtäviä ja toimialaa, jolle tulet todennäköisimmin työllistymään.

Koulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikkaa lukeneet insinöörit työllistyvät myös erilaisten projektien johtotehtäviin. Insinöörikoulutuksen saaneet henkilöitä sijoittuu myös myyntitehtäviin, joka ei etenkään teknisillä aloilla ole aina kaupallisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtävänä.

Sähköala tarjoaa myös konsultointi- ja koulutustehtäviä, ja koulutuksen myötä saat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen.

Valmistuvan sähköinsinöörin tyypillisimpiä ammattinimikkeitä ovat:
  • sähkösuunnittelija
  • projektipäällikkö
  • sähköverkon kehittäjä
  • sähkönjakeluautomaation asiantuntija
  • sähköverkon rakennuttaja
  • sähkö- ja automaatiosuunnittelija
  • myynti-insinööri
  • projekti-insinööri
  • käyttöönottoinsinööri
  • kunnossapito- ja huoltoinsinööri