Sähkötekniikan opiskelija työskentelee suurjännitekontissa.

Insinööri (AMK),
sähkö- ja automaatio-
tekniikka, päivä-
toteutus

Sähköllä toimii kaikki!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä olet sähköjärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen asiantuntija.  

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Sähköinsinöörinä työsi vaikutus näkyy lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. 

Myös automaation merkitys yhteiskunnassamme korostuu jatkuvasti. Monet päivittäiset toimintomme sisältävät jonkin automatisoidun osan. 

Savonia-ammattikorkeakoulun automaatio-opinnot antavat sinulle vahvan tietotaidon automaatiosovellusten hallintaan teollisuudessa, kodeissa ja muissa rakennuksissa. Opintoihin on sisällytetty automaatiota tukevia matemaattisia opintoja. Valmistuvalla insinöörillä on valmius soveltaa näitä taitoja työelämän tehtävissä. 

Koulutuksessa voit suuntautua sähköiseen talotekniikkaan, sähkönjakelutekniikkaan tai automaatiotekniikkaan. Opintojesi sisältö rakentuu osittain suuntautumisvalintasi mukaisesti. Insinööriopinnoissa opit myös projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta. 

Valmistuttuasi olet sähköalan asiantuntija. Voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä sekä sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen. 

Koulutuksen sisältö

Savonian insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuu projektioppiminen ja monialaisuus. 

Useilla opintojaksoilla pääset tekemään työelämän projekteja yhdessä alan yritysten ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. 

Savoniassa voit suuntautua sähköiseen talotekniikkaan, sähkönjakelutekniikkaan tai automaatiotekniikkaan. Opintojesi sisältö rakentuu osittain suuntautumisvalintasi mukaisesti. 

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät sinut asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Tutustut sähköasennuksiin, kiinteistöjen automaatio- ja ohjausjärjestelmiin sekä moderneihin suunnitteluohjelmistoihin. 

Opintoihisi kuuluu älytalotekniikka, joka tarkoittaa tietojärjestelmien avulla tehtävää kiinteistöjen laitteiden valvontaa, ohjausta ja mittaamista – esimerkiksi sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjausta ja käyttöä. 

Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sinut sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen. 

Myös sähkökäytöt, eli sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen, tulevat tutuiksi. Sähkökäytön avulla voidaan esimerkiksi liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon tai käyttää vaikkapa vesipumppua. 

Teollisuudessa ja energiantuotannossa sähkömoottoreiden ohjaukset ja toimintojen automatisointi ovat avainasemassa. Suuntautumisvalinnan opinnot tarjoavat kattavat tiedot sekä käytännön harjoituksia sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, teollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatiolaitteista ja automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista. 

Valmistuvat insinöörit perehtyvät myös uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikoihin. 

Automaatiotekniikan opinnot perehdyttävät sinut automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelun aikana opitaan ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointiperiaatteet ja perusfunktioiden käyttöä ja niiden soveltamista erilaisissa automaatioratkaisuissa. Opit kytkemään erilaisia antureita, väyliä, älykkäitä kenttälaiteita sekä operointi- ja valvomonäyttöjä. 

Taitojen karttuessa opit tekemään hajautetun automaation kokonaisuuksia hyödyntäen toimilaite-, logiikka- ja valvomoratkaisuja. Automaatioprojektissa voit hyödyntää teollisen internetin ratkaisuja. 

Opintoihin kuuluu tutustumista eri automaatiotoimittajien ratkaisuihin sekä itsenäistä automaatiosovelluksen suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Perehdyt hajautettuun automaatiojärjestelmään ja sillä tapahtuvaan prosessien säätöön ja ohjaukseen. 

Opintojen aikana perehdytään automaatioon liittyviin tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä nykyaikaisiin teollisen internetin mahdollisuuksiin. 

Suunnitteluosaamista karttuu tutustumalla erilaisiin teollisuusautomaation suunnittelutyökaluihin ja menetelmiin. Opintojen myötä osaat valita erilaisiin teollisuusautomaation kohteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja ja valita järjestelmään sopivat laitteet ja ohjelmistokokonaisuudet.

Miesinsinööri kypärä päässä tehtaalla.

Antin tarina

”Tekniikan alalla oli todella asiantuntevat ammattialan opettajat ja sitä kautta kiinnostus sähkö- ja automaatiotekniikkaan syveni entisestään. Vaikka opetus painottui sähköalaan, myös automaatio oli mukana opetuksessa hyvin.”

Energiatekniikan opiskelija energiatutkimuskeskuksessa.

Opiskelu tekniikan alalla

Tekniikan alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus mm. hitsaus-, energia-, sähkö- ja ympäristötekniikassa.

Sähkötekniikan opiskelija työskentelee suurjännitekontissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia alan asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikan insinöörit työllistyvät projektien johtotehtäviin.  

Sähköala tarjoaa myös konsultointi-, koulutus- ja myyntitehtäviä, ja koulutuksesta saat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sami Lahti
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6337

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 50
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 44 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 20 (18) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 10 (8) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 20 (18) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Ensimmäinen opintovuosi on yhteinen kaikille sähköalan opiskelijoille. Ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi valitset haluamasi suuntautumisvaihtoehdon.

Suuntautumisvaihtoehdot ovat:

 • sähköinen talotekniikka
 • sähkönjakelutekniikka
 • automaatiotekniikka

Toisesta opiskeluvuodesta alkaen opinnoissa on suuntautumisvalintaan liittyviä opintoja ja yhteisiä opintoja.

Opintojen aikana rakennat henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukee ohjaus- ja opetushenkilöstömme sekä erilaiset vertaisryhmät. Sinulle nimetään henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajaksi.

Opintojen rakenne

Sähkötekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 50 op
 • ammattiopinnot 130 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Sähkötekniikan perusopinnot sisältävät viestinnän, kielten, matematiikan, fysiikan, kemian ja sähkötekniikan perusteiden opintojaksoja. Nämä opintojaksot rakentavat pohjan ammattiopinnoille.

Ammattiopinnot sisältävät monipuolisesti sähköisen talotekniikan, sähkönjakelutekniikan ja automaatiotekniikan opintojaksoja. Opinnoissa keskitytään erityisesti alan tekniikoiden käytännön soveltamiseen erilaisissa sähköisen talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation sovelluksissa.

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Valinnaisia opintoja voi valita Savonian muilta aloilta.

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ja auttaa työllistymään koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö tehdään Savoniassa aina työelämäläheisesti. Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään osaamisperustaisesti päivätoteutuksena. Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 opintopistettä ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos. Opiskelu vaatii osallistumista viikoittain päiväaikaan järjestettäviin oppimisaktiviteetteihin, kuten teorialuennoille ja harjoituksiin lukujärjestyksen mukaisesti.

Tutkinnon aikana suoritettavien opintojen määrä riippuu aiemmin hankkimastasi osaamisesta. Jos sinulla on runsaasti osaamista ja työkokemusta, voit hyväksilukea aikaisempaa työelämässä tai muutoin hankkimaasi osaamista näytöillä tai muilla opintojaksoilla osoitetuilla tavoilla.

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Opintoihin kuuluu osana työelämäharjoittelua, jotka ajoittuvat pääsääntöisesti kesäajoiksi lukuvuosien väliin. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse ja harjoittelua voi olla eripuolilla Suomea tai opiskelijan valinnan mukaan ulkomailla. Myös harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa. Harjoitteluista voi koitua matka- ja asumiskustannuksia.

Päivätoteutusopiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä järjestämällä opiskelulle riittävästi aikaa. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Kaikessa opiskelussa hyödynnetään digitaalisia opiskelumenetelmiä ja oppimisympäristöjä.