Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Sähköllä toimii kaikki!

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Sähköalan insinöörinä olet tärkeässä tehtävässä sähköjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. Työsi vaikutus näkyy lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella.

Automaation merkitys yhteiskunnassamme korostuu jatkuvasti. Monet päivittäiset toimintomme sisältävät jonkin automatisoidun osan.

Savonian automaatio-opinnot antavat sinulle hyvät työkalut erilaisten automaatiosovellusten hallintaan teollisuudessa, kodeissa ja muissa rakennuksissa. Opintoihin on sisällytetty automaatiota tukevia matemaattisia opintoja. Valmistuvalla insinöörillä on valmius soveltamaa näitä taitoja työelämän tehtävissä.

Lisäksi opintojen aikana opit projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta.

Savoniassa voit suuntautua sähköiseen talotekniikkaan, sähkönjakelutekniikkaan tai automaatiotekniikkaan. Opintojesi sisältö rakentuu osittain suuntautumisvalintasi mukaisesti.

Valmistuttuasi olet sähköalan asiantuntija. Voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä sekä sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen.


Koulutuksen sisältö

Savoniassa insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuu projektioppiminen ja monialaisuus.

Useilla opintojaksoilla pääset tekemään työelämän projekteja yhdessä alan yritysten ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Savoniassa voit suuntautua sähköiseen talotekniikkaan, sähkönjakelutekniikkaan tai automaatiotekniikkaan. Opintojesi sisältö rakentuu osittain suuntautumisvalintasi mukaisesti.

Sähköinen talotekniikka

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät sinut asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Opiskelun aikana tutustut sähköasennuksiin, kiinteistöjen automaatio- ja ohjausjärjestelmiin sekä moderneihin suunnitteluohjelmistoihin.

Opintoihisi kuuluu älytalotekniikka, joka tarkoittaa tietojärjestelmien avulla tehtävää kiinteistöjen laitteiden valvontaa, ohjausta ja mittaamista – esimerkiksi sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjausta ja käyttöä.

Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sinut sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen.

Sähkönjakelutekniikka

Sähkökäyttöjä ovat sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen. Niiden avulla voidaan esimerkiksi liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon tai käyttää vaikkapa vesipumppua.

Teollisuudessa ja energiantuotannossa sähkömoottoreiden ohjaukset ja toimintojen automatisointi ovat avainasemassa. Suuntautumisvalinnan opinnot tarjoavat kattavat tiedot sekä käytännön harjoituksia sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, teollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatiolaitteista ja automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista.

Valmistuvat insinöörit perehtyvät myös uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikkoihin.

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikan opinnot perehdyttävät sinut automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelun aikana opitaan ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointiperiaatteet ja perusfunktioiden käyttöä ja niiden soveltamista erilaisissa automaatioratkaisuissa. Opit kytkemään erilaisia antureita, väyliä, älykkäitä kenttälaiteita sekä operointi- ja valvomonäyttöjä.

Taitojen karttuessa opit tekemään hajautetun automaation kokonaisuuksia hyödyntäen toimilaite-, logiikka- ja valvomoratkaisuja. Automaatioprojektissa voit hyödyntää teollisen internetin ratkaisuja.

Opintoihin kuuluu tutustumista eri automaatiotoimittajien ratkaisuihin sekä itsenäistä automaatiosovelluksen suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Perehdyt hajautettuun automaatiojärjestelmään ja sillä tapahtuvaan prosessien säätöön ja ohjaukseen.

Opintojen aikana perehdytään automaatioon liittyviin tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä nykyaikaisiin teollisen internetin mahdollisuuksiin.

Suunnitteluosaamista karttuu tutustumalla erilaisiin teollisuusautomaation suunnittelutyökaluihin ja menetelmiin. Opintojen myötä osaat valita erilaisiin teollisuusautomaation kohteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja ja valita järjestelmään sopivat laitteet ja ohjelmistokokonaisuudet.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sami Lahti
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6337

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 10 (8) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 10 (8) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 20 (16) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 30.5. – 3.6.2022 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Ensimmäinen opintovuosi on yhteinen kaikille sähköalan opiskelijoille.

Ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi valitset haluamasi suuntautumisvaihtoehdon. Savoniassa suuntautumisvaihtoehdot ovat:

 • sähköinen talotekniikka
 • sähkönjakelutekniikka
 • automaatiotekniikka

Toisesta opiskeluvuodesta alkaen opinnoissa on suuntautumisvalintaan liittyviä opintoja ja yhteisiä opintoja.

Opintojen aikana rakennat henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukee ohjaus- ja opetushenkilöstömme sekä erilaiset vertaisryhmät. Sinulle nimetään henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajaksi.

Opintojen rakenne

Sähkötekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot: 50 op
 • ammattiopinnot: 130 op
 • valinnaiset opinnot: 15 op
 • harjoittelu: 30 op
 • opinnäytetyö: 15 op

 

Sähkötekniikan perusopinnot sisältävät viestinnän, kielten, matematiikan, fysiikan, kemian ja sähkötekniikan perusteiden opintojaksoja. Nämä opintojaksot rakentavat pohjan ammattiopinnoille.

Ammatilliset opinnot sisältävät monipuolisesti sähköisen talotekniikan, sähkönjakelutekniikan ja automaatiotekniikan opintojaksoja. Opiskelussa keskitytään erityisesti alan tekniikoiden käytännön soveltamiseen erilaisissa sähköisen talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation sovelluksissa.

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Valinnaisia opintoja voi valita Savonian muilta aloilta.

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ja auttaa työllistymään koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta.


Miesinsinööri kypärä päässä tehtaalla.

Antti Rikkosen uratarina

"Tekniikan alalla oli todella asiantuntevat ammattialan opettajat ja sitä kautta kiinnostus sähkö- ja automaatiotekniikkaan syveni entisestään. Vaikka opetus painottui sähköalaan, myös automaatio oli mukana opetuksessa hyvin."

Savonian Microkadun kirjaston yleiskuva.

Opiskelu tekniikan alalla

Tekniikan alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus mm. hitsaus-, energia-, sähkö- ja ympäristötekniikassa.

Kannettava tietokone, sekä kahvikuppi ja kyniä pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Sähkötekniikan koulutuksesta valmistuneena insinöörinä uramahdollisuutesi ovat monipuoliset. Myös opintojen aikana tekemäsi suuntautumisvalinta ohjaa jonkin verran toimialaa ja tehtäviä, joihin tulet tulevaisuudessa työllistymään.

Koulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikan insinöörit työllistyvät myös erilaisten projektien johtotehtäviin. Insinöörikoulutuksen saaneita henkilöitä sijoittuu myös myyntitehtäviin, mikä ei etenkään teknisillä aloilla ole aina kaupallisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtävänä.

Sähköala tarjoaa lisäksi konsultointi- ja koulutustehtäviä, ja koulutuksen myötä saat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen.