Tekniikan opiskelijat tietotekniikan luokassa.

Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus

Tämän voi tehdä paremmin!

Tietotekniikan insinöörinä olet tietotekniikan suunnittelun, käytön, kehittämisen ja soveltamisen asiantuntija. 

Savonia-ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutuksessa opit ammatilliset tiedot ja taidot, joita tarvitset kansainvälisellä ICT-alalla. Opinnoissa syvennyt tietoteknisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen. Tutuiksi tulevat myös tietoverkot, palvelimet, tietokannat, pilvipalvelut ja esineiden internet. 

Suuntautumisesi mukaan opit ohjelmistojen suunnittelun ja toteutuksen joko web- tai sovelluskohtaisella käyttöliittymällä. Lisäksi opit tietokantojen integroinnin osaksi sovelluksia. 

Myös valmisohjelmistojen käyttö ja räätälöinti eri sovelluksiin sopiviksi on osa opintoja. Yritysten ja organisaatioiden tietoverkkojen ja palvelinjärjestelmien suunnittelu, toteutus sekä ylläpito ovat niin ikään tärkeä osa opintoja. 

Työssäsi tietotekniikan insinöörinä olet teknologisen kehityksen kärkijoukossa. Tulevaisuuden menestyjät luodaan tuomalla teknisesti korkealaatuisiin tuotteisiin ja palveluihin miellyttävä käyttökokemus. Tässä onnistuminen vaatii, että ymmärrät korkeatasoisen käytettävyyden merkityksen osana ratkaisua. 

Valmistuttuasi sinulla on laaja tietotekninen osaaminen: hallitset palvelujen, sovellusten ja toiminnan suunnittelun sekä kehittämisen. Teknisen osaamisen lisäksi kokonaisuuksien hallinta, asiakaslähtöisyys ja palveluosaaminen kuuluvat oleellisena osana ammatilliseen osaamiseesi.  

Savonian tietotekniikan koulutus tekee yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa ja osa tarjottavista kursseista toteutetaan yhdessä. 


Tekniikan opiskelijat ja RJ45-kaapeleita.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun tietotekniikan insinöörikoulutuksesta saat tietotekniikka-alalla tarvittavan tietotaidon. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää myös työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa esimerkiksi asiakasyrityksille tehtävien projektien muodossa. 

Opinnot koostuvat yleisaineopinnoista, tietotekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Eri opintovuosille on muodostettu omat teemansa. 

Ensimmäisenä vuonna perehdyt tekniikan opiskeluun ja orientoidut ammattialaasi. Hankit tietotekniikan alan perustietämystä ja matemaattisluonnontieteen, viestinnän ja vieraiden kielten perusvalmiuksia. Opit myös projektityötaitojen perusteet. 

Toisena vuonna opintojen ammatillisen osaamisen pohjaa laajennetaan: osaat analysoida erilaisia ratkaisuja ja hallitset suunnittelutyön perusperiaatteet. Tiimityötaitosi kehittyvät. Lisäksi matematiikan ja fysiikan osaamisesi syvenee ja niiden käytännön soveltamistaidot vahvistuvat. 

Kolmantena ja neljäntenä vuonna kykenet suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laajoja järjestelmiä, ja perehdyt laajemmin talousaineisiin, kehittämisosaamiseen ja projektitoimintaan. 

Merkittävä osa tietotekniikan insinöörin opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat laitetekniikkaan, ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, käyttöjärjestelmiin sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen. 

Ammattiopinnoissa korostuu tietotekniikka-alan jatkuva kehittyminen sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä. 

Tietotekniikan insinöörikoulutukseen voi hakeutua ilman aiempaa syvällistä tietotekniikkaosaamista. Tietokoneen peruskäyttötaidot riittää. 


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sami Lahti
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6337

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 74
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 56 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 19 (15) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 18 (14) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 33 (27) AMK-valintakokeen perusteella
 • 4 AMK-valintakokeen perusteella. Kiintiö maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen suorittaneille hakijoille.

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

4 aloituspaikkaa on varattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet 1.4.2019 jälkeen ja 14.7.2023 mennessä 30 op:n laajuiset maahanmuuttajille suunnatut korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Hakijan täytyy tallentaa 6.4.2023 klo 15 mennessä hakulomakkeelleen todistus suoritetuista tai meneillään olevista valmentavista opinnoista.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Suuntautumisvalinta tehdään toisen opiskeluvuoden aikana. Suuntautumisvaihtoehdot ovat: 

 • ohjelmistotekniikka 
 • tietoverkkotekniikka 
 • Itä-Suomen yliopiston maisteripolku 

Suuntautumisvaihtoehdoista saat lisätietoa ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana hyvissä ajoin ennen varsinaista valintaa. 

Ohjelmistotekniikkaan suuntautumisessa keskityt yleisimpiin ohjelmointikieliin ja erityisesti uusimpiin mobiiliteknologioihin. Lisäksi opit ymmärtämään ja hallitsemaan moderneja web-ratkaisuja. 

Koulutuksen myötä hallitset ohjelmistokehityksen menetelmät asiakastarpeiden määrittelyssä, järjestelmäsuunnittelussa, ohjelmistojen toteutuksessa, testauksessa, laadunvarmistuksessa ja dokumentoinnissa. 

Tietoverkkotekniikan suuntautumisessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan laadukkaita tietoverkkoja ja verkkopalveluita. Koulutuksessa tutustut myös palvelin- ja päätelaitteisiin sekä niiden ohjelmistoihin. Koulutuksen jälkeen hallitset tietoverkkojen ja verkkopalveluiden vaatimat hankinta- ja käyttöönottoprosessit sekä ymmärrät järjestelmien ylläpidon, monitoroinnin ja raportoinnin vaatimukset. 

Itä-Suomen yliopiston maisteripolku mahdollistaa maisteriopinnot Itä-Suomen yliopistossa erillishaun kautta. Tässä suuntautumisvaihtoehdossa suoritat Itä-Suomen yliopiston järjestämiä opintojaksoja, jotka valmistavat sinua tuleviin maisteriopintoihin. Tutustu Itä-Suomen ICT-polkuun. 

Opintojen rakenne

Tietotekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 4 vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 50 op 
 • ammattiopinnot 110 op 
 • syventävät opinnot 20 op 
 • valinnaiset opinnot 15 op 
 • ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Perusopinnot antavat tieto- ja viestintätekniikan taustatiedot ja valmiudet, joita syvennetään edelleen ammatti- ja syventävissä opinnoissa. Osana perusopintojasi teet tiimityönä alaan keskittyvän projektin. Perusopinnot antavat myös talousaineiden, viestinnän, kielten ja matemaattisluonnontieteellisten aineiden perusosaamisen. 

Ammattiopinnot painottuvat laitetekniikkaan, ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, käyttöjärjestelmiin sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen. Ammattiopinnoissa korostuu tietotekniikka-alan jatkuva kehittyminen sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä. 

Syventävissä opinnoissa voit oman valintasi mukaisesti suunnata opintoja joko ohjelmistotekniikkaan, tietoverkkotekniikkaan tai maisteripolkuun Itä-Suomen yliopistoon. 

Harjoittelussa perehdyt käytännön toimintaan ja hankit valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opit myös kehittämään työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin liittyvää ammatillista osaamista sekä auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin. 

Opinnäytetyö on työelämäläheinen oppimisprosessi, jota Savonian asiantuntijat tukevat ja ohjaavat. Tavoitteena on, että samalla kun oma asiantuntijuutesi kasvaa, myös organisaatio jonne työ tehdään, kehittyy ja hyötyy opiskelijan panoksesta. Opinnäytetyö tarjoaa joustavan portin siirtyä työelämään ja mahdollistaa verkostoitumisen omalla alallaan. 

Vapaasti valittavat opinnot tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä ja suuntautuvat oman kiinnostuksesi mukaan. Koko Savonian laaja opintotarjonta on käytettävissäsi, siltä osin kuin se tukee ammatillisen osaamisen kehittymistäsi. 


Simo opiskelee tietotekniikkaa

Lue Simon tarina

"Jos arvuuttelet, että pitäisikö hakea opiskelemaan, niin suosittelen. Et tule katumaan."

Tekniikan opiskelija ja verkkokytkin.

ICT-polku

Jatkamalla ICT-polkuopintoja, perehdyt syvällisesti tietorakenteisiin ja algoritmeihin sekä hajautettuihin ja samanaikaisiin järjestelmiin. Koulutuspolku on Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteinen ja lisää valinnaisuutta opinnoissa jo tietotekniikan insinööriksi opiskelun aikana.

Tekniikan opiskelija koodaamassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Tietotekniikan insinöörin työnkuva saattaa sisältää tietotekniikkaan liittyviä määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus-, käyttöönotto- ja ylläpitotehtäviä. Ala tarjoaa myös konsultointi-, myynti-, markkinointi-, hankinta- ja koulutustehtäviä. Myös yrittäjyys on yksi uravaihtoehto, ja tähän saat valmiuksia jo opintojen aikana. 

Tutkinto antaa myös monipuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen, jos tavoitteenasi on edetä asiantuntijatehtävistä esimerkiksi esimies- ja johtotehtäviin kansainvälisellä tietotekniikka-alalla.