Tekniikan opiskelijat opiskelemassa.

Insinööri (AMK), tieto-
tekniikka, päivä-
toteutus

Tämän voi tehdä paremmin ja joustavammin! 

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Tietotekniikan insinöörinä olet tietotekniikan suunnittelun, käytön, kehittämisen ja soveltamisen asiantuntija.  

Savonia-ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutuksessa opit ammatilliset tiedot ja taidot, joita tarvitset kansainvälisellä ICT-alalla. Opinnoissa syvennyt tietoteknisten järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Tutuiksi tulevat myös tekoäly, tietoverkot, tietoturva, palvelimet, tietokannat, pilvipalvelut ja esineiden internet. 

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suuntautua joustavasti oman mielenkiinnon mukaan erilaisiin sisältöihin. Suuntautumisesi mukaan opit ohjelmistojen suunnittelun ja toteutuksen nykyaikaisilla, tuottavilla ja ketterillä menetelmillä. Myös valmisohjelmistojen käyttö ja räätälöinti eri sovelluksiin sopiviksi on osa opintoja. Yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmien suunnittelu, toteutus sekä ylläpito ovat niin ikään tärkeä osa opintoja.  

Työssäsi tietotekniikan insinöörinä olet teknologisen kehityksen kärkijoukossa. Sinulla on laaja tietotekninen osaaminen: hallitset palvelujen, sovellusten ja toiminnan suunnittelun sekä kehittämisen. Teknisen osaamisen lisäksi kokonaisuuksien hallinta, asiakaslähtöisyys ja palveluosaaminen kuuluvat oleellisena osana ammatilliseen osaamiseesi.   

Savonian tietotekniikan koulutus tekee yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa ja osa tarjottavista opintojaksoista toteutetaan yhdessä.  

Koulutuksen sisältö

Savonian tietotekniikan insinöörikoulutuksesta saat tietotekniikka-alalla tarvittavan tietotaidon. Opinnot koostuvat yleisaineopinnoista, tietotekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Eri opintovuosille on muodostettu omat teemansa.  

Ensimmäisenä vuonna perehdyt tekniikan opiskeluun ja orientoidut ammattialaasi. Hankit tietotekniikan alan perustietämystä ohjelmoinnista ja tietoverkoista ja matemaattisluonnontieteen, viestinnän ja tekoälyn perusvalmiuksia. Opit myös projektityötaitojen perusteet.  

Toisena vuonna opintojen ammatillisen osaamisen pohjaa laajennetaan: osaat analysoida erilaisia ratkaisuja ja hallitset suunnittelutyön perusperiaatteet. Perehdyt myös laajemmin talousaineisiin ja tiimityötaitosi kehittyvät. Lisäksi matematiikan osaamisesi syvenee ja niiden käytännön soveltamistaidot vahvistuvat. Insinöörin työssä tarvittavat kieli- ja viestintätaidot sekä kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustaidot vahvistuvat. Englannin ja ruotsin kielten lisäksi Savonia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet myös muiden vieraiden kielten opiskeluun.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna kykenet suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laajoja järjestelmiä, ja perehdyt laajemmin kehittämisosaamiseen ja projektitoimintaan.  

Merkittävä osa tietotekniikan insinöörin opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat laitetekniikkaan, ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, käyttöjärjestelmiin sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen.

Ammattiopinnoissa korostuu tietotekniikka-alan jatkuva kehittyminen sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä. Ammattiopinnoissa on myös mahdollistettu laaja valinnaisuus oman mielenkiinnon mukaan.

Tietotekniikan insinöörikoulutukseen voi hakeutua ilman aiempaa syvällistä tietotekniikkaosaamista. Tietokoneen peruskäyttötaidot riittävät.

Simo opiskelee tietotekniikkaa

Simon tarina

”Jos arvuuttelet, että pitäisikö hakea opiskelemaan, niin suosittelen. Et tule katumaan.”

Tekniikan opiskelija ja verkkokytkin.

ICT-polku

Jatkamalla ICT-polkuopintoja, perehdyt syvällisesti tietorakenteisiin ja algoritmeihin sekä hajautettuihin ja samanaikaisiin järjestelmiin. Koulutuspolku on Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteinen ja lisää valinnaisuutta opinnoissa jo tietotekniikan insinööriksi opiskelun aikana.

Opiskelija makoilee sängyllä ja käyttää kannettavaa tietokonettaan.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Tietotekniikan insinöörin työnkuva sisältää tyypillisesti tietotekniikkaan liittyviä määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus-, käyttöönotto- ja ylläpitotehtäviä. Ala tarjoaa myös konsultointi-, myynti-, markkinointi-, hankinta- ja koulutustehtäviä. Myös yrittäjyys on yksi uravaihtoehto, ja tähän saat valmiuksia jo opintojen aikana.  

Tutkinto antaa myös monipuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen, jos tavoitteenasi on edetä asiantuntijatehtävistä esimerkiksi esimies- ja johtotehtäviin kansainvälisellä tietotekniikka-alalla.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sami Lahti
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6337

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 80
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 70 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 20 (18) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 20 (18) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 40 (34) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Suuntautumisvalinta tehdään toisen opiskeluvuoden aikana. Suuntautumisvaihtoehdot ovat:

 • ohjelmistotekniikka
 • Itä-Suomen yliopiston maisteripolku
 • OMG-suuntautuminen

Suuntautumisvaihtoehdoista saat lisätietoa ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana hyvissä ajoin ennen varsinaista valintaa.

Ohjelmistotekniikan suuntautumisessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan nykyaikaisia web-sovelluksia. Koulutuksen myötä hallitset ohjelmistokehityksen ketterät menetelmät järjestelmäsuunnittelussa, ohjelmistojen toteutuksessa, testauksessa, laadunvarmistuksessa ja dokumentoinnissa.

Itä-Suomen yliopiston maisteripolku mahdollistaa maisteriopinnot Itä-Suomen yliopistossa erillishaun kautta. Tässä suuntautumisvaihtoehdossa suoritat Itä-Suomen yliopiston järjestämiä opintojaksoja, jotka valmistavat sinua tuleviin maisteriopintoihin. Tutustu Itä-Suomen ICT-polkuun.

OMG-suuntautuminen mahdollistaa oman suuntautuminen rakentamisen opiskelijan oman kiinnostuksen ja tavoitteena olevien työtehtävien mukaan. Tämän suuntautumisen kurssit voi valita vapaasti esimerkiksi toisten ammattikorkeakoulujen opintotarjonnasta ja suuntautuminen suunnitellaan yksilöllisesti tuutoropettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojen rakenne

Tietotekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 4 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 50 op
 • ammattiopinnot 110 op
 • syventävät opinnot 20 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot antavat tieto- ja viestintätekniikan taustatiedot ja valmiudet, joita syvennetään edelleen ammatti- ja syventävissä opinnoissa. Osana perusopintojasi teet tiimityönä alaan keskittyvän projektin. Perusopinnot antavat myös valmiuksia talousaineiden, viestinnän, kielten ja matemaattisluonnontieteellisten aineiden osaamisen.

Ammattiopinnot painottuvat laitetekniikkaan, ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, käyttöjärjestelmiin sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen. Ammattiopinnoissa korostuu tietotekniikka-alan jatkuva kehittyminen sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen, esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä.

Syventävissä opinnoissa voit oman valintasi mukaisesti suunnata opintoja joko ohjelmistotekniikkaan, maisteripolkuun Itä-Suomen yliopistoon tai rakentaa oman syventävien opintojen kokonaisuuden OMG-suuntautumisessa.

Harjoittelussa perehdyt käytännön toimintaan ja hankit valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opit myös kehittämään työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin liittyvää ammatillista osaamista sekä auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö on työelämäläheinen oppimisprosessi, jota Savonian asiantuntijat tukevat ja ohjaavat. Tavoitteena on, että samalla kun oma asiantuntijuutesi kasvaa, myös organisaatio jonne työ tehdään, kehittyy ja hyötyy opiskelijan panoksesta. Opinnäytetyö tarjoaa joustavan portin siirtyä työelämään ja mahdollistaa verkostoitumisen omalla alallaan.

Vapaasti valittavat opinnot tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä ja suuntautuvat oman kiinnostuksesi mukaan. Koko Savonian laaja opintotarjonta on käytettävissäsi, siltä osin kuin se tukee ammatillisen osaamisen kehittymistäsi. Samoin muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja on mahdollista sisällyttää valinnaisiin opintoihin.

Opetuksen toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää myös työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa esimerkiksi asiakasyrityksille tehtävien projektien ja opinnäytetyön muodossa.