Kaksi lehtoria.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito, monimuotototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi – pääsääntöisesti verkossa työskennellen 

Kliinisen asiantuntijan YAMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistat palliatiivisen hoidon osaamista ja saat tietotaidon hoidon ja hoitotyön kehittämiseen.  

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa opiskeltu ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytyksiä toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon eri toimintaympäristöissä ja tasoilla, kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä.  

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoitotyö YAMK-tutkinnossa saavutettava osaaminen vastaa tasoltaan kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita.  

Koulutuksen tavoitteena on erityisesti valmentaa palliatiivisen hoidon vaativuustasolle B/C. Koulutuksessa tapahtuva osaamisen syventäminen ei rajoitu palliatiivisen hoidon erikoisyksiköissä tapahtuvaan potilaan hoitoon ja sen kehittämiseen, vaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreille.  

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Siinä opintojen tavoitteena on antaa työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten.   

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta. 

Tutkintonimikkeet: 

 • ensihoitaja (ylempi AMK) 
 • kätilö (ylempi AMK) 
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK) 
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK) 


Sairaanhoitajaopiskelija ja vuodepotilas.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkkoympäristössä opiskelusta, käytännön työstä, kehittämistehtävistä ja lähiopetuksesta.

Lähipäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Osaan lähipäivistä voi osallistua verkossa. Osaan lähipäivistä opiskelijan tulee osallistua paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa.

Syyslukukauden 2023 alustavia opetuspäiviä:

 • Opintojen aloituswebinaari 6.9.2023 klo 16-18
 • Opintojakso: Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 18.9. – 10.12.2023 (ei pakollisia webinaareja)
 • Opintojakso: Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 18.9. – 19.11.2023
  • Webinaari 18.9.2023 klo 9-13
  • Taitopaja Kuopion Microkadun kampuksella 28.9.2023 klo 9-16
  • Osce-näyttö Kuopion Microkadun kampuksella 10.11.2023 klo 8-16

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyönsä oman työpaikkansa kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä ja alakohtaisista palliatiiviseen hoitoon liittyvistä opinnoista, sekä työelämää kehittävästä opinnäytetyöstä. 

Palliatiivisen hoidon kliinisen asiantuntijan työtä ja toimenkuvaa luonnehtivat syvällinen oman alan kliininen erikoisosaaminen, toiminnan autonomisuus ja tehtävien laaja-alaisuus. Asiantuntijasairaanhoitajan työ on kolmitahoista ja se toteutuu potilaan/asiakkaan luona, hoitoyhteisön kehittämisen tasolla sekä organisaation ja hallinnollisen järjestelmän parissa. 

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito YAMK -koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia työelämästä. Kokemuksia syvennetään osaamistavoitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä korostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Hän kykenee tekemään omaan oppimiseensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämishaasteidensa mukaisesti.  
 
Kansainvälistymisosaamista vahvistetaan opinnoissa monin tavoin. Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta.  

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito -koulutuksen alakohtaiset ammattiopinnot (30 op) toteutetaan verkostototeutuksena ja pääasiassa verkko-opintoina yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa. Kukin ammattikorkeakoulu vastaa yhdestä 5 opintopisteen opintojaksosta. 

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti. 


Seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakuaika

Hakeminen

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Elina Turunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6683

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

**

Koulutus on suunnattu ensihoitajan, kätilön, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan AMK-tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa jokin edellä mainituista AMK-tutkinnoista, myös vastaava vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto antaa hakukelpoisuuden. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Hakijan tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

Opintojen rakenne

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on noin kolme vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • alakohtaiset ammatilliset opinnot 30 op 
 • yhteiset opinnot 30 op 
 • opinnäytetyö 30 op 

Opintojesi aluksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa. 


Annika Hekkala katsoo kameraan, hänellä on yllään paksu kaulahuivi.

Lue Annikan tarina

"Päätin lähteä opiskelemaan juuri tätä opintokokonaisuutta, koska palliatiivinen hoito on kiinnostanut minua pitkään ja olen aina kokenut haluavani auttaa elämän loppuvaiheessa eläviä ihmisiä."

Opiskleijoita tietokoneiden äärellä sohvalla

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Bioanalyytikko tutkimassa näytteitä.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella. Myös työnantajasi hyötyy opiskelusta, koska koulutukseen sisältyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa työyhteisöösi. Koulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.