Sosionomi (AMK), päivätoteutus

#sosiaali- ja terveysala

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Sosionomit ovat hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjiä elämänkaaren eri vaiheissa. Savoniassa sosionomikoulutuksen aikana saat asiantuntevan ja työelämän tarpeisiin vastaavan osaamisen. Valmistuttuasi osaat uudistaa hyvinvointipalveluja, ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa. 

Sosionomina tiedät hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaaliohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Sosionomien erikoisosaaminen liittyy elämänkaaren eri vaiheisiin, asiakasryhmiin sekä työmenetelmiin. Sosiaaliala on jatkuvasti muuttuva palveluala. Palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin ja eri palveluntuottajien sopimuksiin ja keskinäiseen yhteistyöhön perustuen. Saumattomat palveluketjut ja verkostoituva palveluntuotanto edellyttävät uudenlaista osaamista, toimintojen yhteensovittamista, työnjaon tehokkuutta ja vaikuttavuuden huomioimista. Koulutuksen aikana saat asiantuntevan ja työelämätarpeisiin vastaavan osaamisen. 


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6412


Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista. Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja alan ammattietiikasta. Toisena opiskeluvuotena perehdyt asiakaslähtöiseen työhön sosiaalialalla syvällisemmin sekä alan työmenetelmiin eri konteksteissa. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena syvennät ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen, palveluohjauksen tai rikosseuraamusalan osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämis-, yhteiskunta- sekä johtamisosaamistasi. 

Opinnot toteutetaan tutkivan oppimisen periaatteella. Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta, jotka ovat sosionomin ammatissa keskeistä osaamista. Opetuksessa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit ja ammattitaitoa edistävät harjoittelut. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja toteutuvat vuosittain kymmenen viikon jaksoina (yhteensä 3×15 op). Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opintojen alkaessa opiskelija laatii yhdessä oman opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen. 

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 10 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 10 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 16 AMK-valintakokeen perusteella
  • 4 aiempien korkeakouluopintojen perusteella

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella löydät täältä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa sosionomiopinnoissa ei tehdä, mutta valinnaisissa ammattiopinnoissa voit suunnata opintojasi mielenkiintoasi ja urasuunnitelmiasi tukevaksi. Voit valita opintoja varhaiskasvatukseen tai palveluohjaukseen.

Varhaiskasvatuksen osaaja valitsee seuraavat opintojaksot: Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen ja Varhainen oppiminen ja ohjaus. Em opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan työskenneltäessä lasten ja perheiden kanssa päivähoidossa, erityiskasvatuksessa ja perhetyössä. Opiskelija oppii kasvun tukemisen ja ohjauksen taitoja asiakastyössä sekä oppii toimimaan työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana ja kehittämään ammatillista toimintaansa yksilöiden ja perheiden tarpeet huomioiden. Opiskelijan on suoritettava varhaiskasvatuksen opintopolun opintoja vähintään 60 op saadakseen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin päivähoidossa.

Palveluohjauksen osaaja valitsee seuraavat opintojaksot: Osallisuuden vahvistaminen ja voimavaraistava palveluohjaus, Työikäisten palvelut ja työllistäminen ja Kuntoutuksen työmenetelmät sosiaalialan työssä. Opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan mm päiväkeskuksissa, tukiasunnoissa, palvelutaloissa, hoito- ja palvelukodeissa, kuntoutuskodeissa, kotihoidossa ja laitoksissa, sosiaalikeskuksissa, työvoiman palvelukeskuksissa sekä Kansaneläkelaitoksen ja muiden vakuutuslaitosten toimipaikoissa. Opiskelija oppii tekemään ammatillisesti yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Rikosseuraamusalan osaaja valitsee seuraavat opintojaksot: Laillisuus ja hyvä hallinto rikosseuraamusalalla, Rangaistusjärjestelmät ja rikollinen käyttäytyminen, Rikosseuraamusalan riskien hallinta ja turvallisuus. Opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan erilaisten asiakkaiden tasa-arvoiseen kohtaamiseen, perus- ja ihmisoikeuksien vahvistamiseen, kuntouttavan työotteen rakentamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä rikoksettomaan elämäntapaan ja yhteiskuntaan kiinnittymisen vahvistamiseen. Osaamisessa korostuu yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden ja erilaisten yhteisöjen kanssa.

Yrittäjäksi suuntautuva opiskelija voi myös yhdistää syventäviin ammattiopintoihin Savonian kaikille tutkinto-ohjelmille yhteiseltä tarjottimelta yrittäjyyteen tähtäävät Innovaatio- ja yrittäjyysosaajan y-polkuopintojaksot. Opiskelija valitsee tällöin henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan ammatillisen harjoittelun paikoiksi erilaisia hoiva- tai muita yrityksiä, joissa hän voi perehtyä sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaan.  

Opintojen rakenne

Sosionomin opintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä.

  • Perusopinnot 45 op
  • Ammattiopinnot: kaikille pakolliset 90 op
  • Valinnaiset ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja, palveluohjauksen osaaja ja rikosseuraamusalan osaaja
  • Ammatillinen harjoittelu 45 op: Kolme 15 op harjoittelua toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
  • Opinnäytetyö 15 op

Sosionomi (AMK) 210 OP


Anna-Kaisa Säisän tarina

Opettajani kannustavien sanojen rohkaisemana päätin pitkän pohdiskelun jälkeen hakea sosionomiopintoihin Savoniaan. Tie opiskelijaksi ei avautunut sillä perinteisimmällä tavalla. Onni oli polkuopinnot, joiden kautta pääsin opiskelemaan unelma-ammattiani.

Opiskelu sosiaalialalla

Sosiaaliala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Sosiaalialaa opiskelet Iisalmessa. Iisalmen kampuksen sijainti mahdollistaa aktiivisen yhdessä tekemisen yläsavolaisten työelämäkumppaneiden kanssa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Sosionomiksi valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus työskennellä palveluohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työympäristö, koulu, nuorisotyö, palvelu- ja / tai päiväkeskus ja erilaiset asumisyksiköt, kotipalvelu, lastensuojelun toimipisteet, työvoiman palvelukeskus, kansaneläkelaitos, kriminaalihuolto, järjestöt, vakuutuslaitokset, sekä hoiva- ja palveluyritykset. Sosionomi voi toimia asiantuntijana tai kehittämis- ja esimiestehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa varhaiskasvatus- ja sosiaali- sekä terveyspalveluissa.