Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Ihmisläheistä asiakkaiden kohtaamista!

Sosionomina olet hyvinvoinnin, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäjä. 

Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa saat asiantuntevan ja työelämäläheisen osaamisen. Tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä sosiaaliohjauksen asiantuntijana.   

Työssäsi sosionomina olet elämänkaaren vaiheiden sekä eri asiakasryhmien ja työmenetelmien erikoisosaaja. Toimit eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa.   

Sosiaalialan palveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti. Asiakkaiden tarpeet huomioivat palvelut edellyttävät toimintojen yhteensovittamista, työnjaon tehokkuutta ja vaikuttavuuden huomioimista.  

Valmistuttuasi osaat uudistaa sosiaali- ja hyvinvointipalveluja sekä kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin – ihmisläheisesti, eettiset seikat ja asiakkaan tarpeet huomioiden! 


Opiskelijoita kirjastossa.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksesta saat sosionomin työssä tarvittavan tietotaidon. Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista.   

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja perehdyt alan ammattietiikkaan.   

Toisena opiskeluvuotena syvennät osaamistasi asiakaslähtöiseen työhön ja perehdyt sosiaalialan työmenetelmiin erilaisissa työympäristöissä.   

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena vahvistat ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen tai  sosiaaliohjauksen osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämis-, yhteiskunta- sekä johtamisosaamistasi.   

Opetus tapahtuu lähiopetuksena, verkko-opiskeluna, simulaatioiden muodossa, projektioppimisena ja ammattitaitoa edistävinä harjoitteluina. Opintoihin sisältyy kolme kymmenen viikon mittaista harjoittelujaksoa. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.   

Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta. Näitä taitoja tulet tarvitsemaan myös sosionomina toimiessasi.   

Opintojen alkaessa laadit opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen.  


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 44
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 10 (8) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 10 (8) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 20 (16) AMK-valintakokeen perusteella
 • 4 AMK-valintakokeen perusteella. Kiintiö maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen suorittaneille hakijoille.

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

4 aloituspaikkaa on varattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet 1.4.2019 jälkeen ja 14.7.2023 mennessä 30 op:n laajuiset maahanmuuttajille suunnatut korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Hakijan täytyy tallentaa 6.4.2023 klo 15 mennessä hakulomakkeelleen todistus suoritetuista tai meneillään olevista valmentavista opinnoista.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Suuntautumisen valinta

Sosionomiopinnoissa ei tehdä varsinaista suuntautumisen valintaa. Valinnaisissa ammattiopinnoissa voit suunnata opintojasi mielenkiintoasi ja urasuunnitelmiasi tukevaksi.   

Varhaiskasvatuksen osaaja valitsee opintojaksoja, jotka tukevat varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaa. Kyseisten opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan työskenneltäessä lasten ja perheiden kanssa varhaiskasvatuksen eri työpaikoissa, erityiskasvatuksessa ja perhetyössä.   

Opiskelija oppii kasvun tukemisen ja ohjauksen taitoja. Lisäksi opiskelija oppii toimimaan työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana ja kehittämään ammatillista toimintaansa lasten ja perheiden tarpeet huomioiden. Opiskelijan on suoritettava varhaiskasvatuksen opintopolun opintoja vähintään 60 op saadakseen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.  

Sosiaaliohjauksen osaaja valitsee opintojaksoja, jotka tukevat osallisuutta sosiaalialalla yksilöt, perheet ja ryhmät huomioiden. Opintojaksoilla perehdytään myös sosiaalialan rakenteelliseen työhön digitaaliset palvelut huomioiden. Opiskelija oppii tekemään ammatillisesti yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.  

Opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan muun muassa päiväkeskuksissa, tukiasunnoissa, palvelutaloissa, hoito- ja palvelukodeissa, kuntoutuskodeissa, kotihoidossa ja laitoksissa, sosiaalikeskuksissa, työvoiman palvelukeskuksissa sekä Kansaneläkelaitoksen ja muiden vakuutuslaitosten toimipaikoissa.   

Rikosseuraamusalan osaaja valitsee seuraavat opintojaksot: laillisuus ja hyvä hallinto rikosseuraamusalalla, rangaistusjärjestelmät ja rikollinen käyttäytyminen, rikosseuraamusalan riskien hallinta ja turvallisuus.   

Opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan asiakkaiden tasa-arvoiseen kohtaamiseen, perus- ja ihmisoikeuksien vahvistamiseen, kuntouttavan työotteen rakentamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä rikoksettomaan elämäntapaan ja yhteiskuntaan kiinnittymisen vahvistamiseen. Osaamisessa korostuu yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden ja erilaisten yhteisöjen kanssa.  

Opintojen rakenne

Sosionomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.   

Opintojen rakenne:  

 • perusopinnot 45 op  
 • ammattiopinnot:  
  • kaikille pakolliset ammattiopinnot 90 op  
  • valinnaiset ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja, sosiaaliohjauksen osaaja ja rikosseuraamusalan osaaja  
  • ammatillinen harjoittelu 45 op: kolme 15 op harjoittelua toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen, sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla 
 • opinnäytetyö 15 op  

Kuvassa Anna-Kaisa Säisä.

Anna-Kaisa Säisän tarina

"Mielestäni tämä opiskelemaan lähteminen on ollut yksi parhaista päätöksistäni. Opettajat ovat olleet kannustavia, olen tutustunut aivan mahtaviin ihmisiin, käynyt opintojen puitteissa Viron lastenleirillä ja jo ensimmäisestä vuodesta alkaen koulutus on tarjonnut minulle uusia työllistymismahdollisuuksia."

Opiskelijoita luokassa.

Opiskelu sosiaalialalla

Sosiaaliala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Sosiaalialaa opiskelet Iisalmessa. Iisalmen kampuksen sijainti mahdollistaa aktiivisen yhdessä tekemisen yläsavolaisten työelämäkumppaneiden kanssa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Sosionomi voi työskennellä palveluohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi: koulu, nuorisotyö, palvelu- tai päiväkeskus, kotipalvelu, lastensuojelun toimipiste, työvoiman palvelukeskus, Kansaneläkelaitos, kriminaalihuolto, järjestö, vakuutuslaitos tai hoiva- ja palveluyritys.  

Sosionomi voi toimia myös asiantuntijana tai kehittämis- ja esimiestehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa varhaiskasvatus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.