savonia-uas_16616597616_o

Sosionomi (AMK), päivä-
toteutus

Ihmisläheistä asiakkaiden kohtaamista!

Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Sosionomina olet hyvinvoinnin, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäjä. 

Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa saat asiantuntevan ja työelämäläheisen osaamisen. Tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä sosiaaliohjauksen asiantuntijana.   

Työssäsi sosionomina olet elämänkaaren vaiheiden sekä eri asiakasryhmien ja työmenetelmien erikoisosaaja. Toimit eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa.

Sosiaalialan palveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti. Asiakkaiden tarpeet huomioivat palvelut edellyttävät toimintojen yhteensovittamista, työnjaon tehokkuutta ja vaikuttavuuden huomioimista.  

Valmistuttuasi osaat uudistaa sosiaali- ja hyvinvointipalveluja sekä kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin – ihmisläheisesti, eettiset seikat ja asiakkaan tarpeet huomioiden! 

Koulutuksen sisältö

Savonian sosionomikoulutuksesta saat sosionomin työssä tarvittavan tietotaidon. Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja perehdyt alan ammattietiikkaan.  

Toisena opiskeluvuotena syvennät osaamistasi asiakaslähtöiseen työhön ja perehdyt sosiaalialan työmenetelmiin erilaisissa työympäristöissä.  

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena vahvistat ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen tai sosiaaliohjauksen osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämis-, yhteiskunta- sekä johtamisosaamistasi.

Emilia opiskelee sosionomiksi.

Emilian tarina

”Päätin hakea Savonialle opiskelemaan sosionomiksi, koska ala oli jo monta vuotta kiinnostanut minua. Alassa kiinnostaa varsinkin se miten laajasti sosionomi voi työllistyä eri paikkoihin.”

Vili opiskelee sosionomiksi.

Vilin tarina

”Nuorisotyö on aina kiinnostanut meikäläistä, joten ala tuntui luontaiselta vaihtoehdolta. Sosionomeilla on hyvin laajat mahdollisuudet muuallakin.”

Opiskelijoita luokassa.

Opiskelu sosiaalialalla

Sosiaaliala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Sosiaalialaa opiskelet Iisalmessa. Iisalmen kampuksen sijainti mahdollistaa aktiivisen yhdessä tekemisen yläsavolaisten työelämäkumppaneiden kanssa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Sosionomi voi työskennellä palveluohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi: koulu, nuorisotyö, palvelu- tai päiväkeskus, kotipalvelu, lastensuojelun toimipiste, työvoiman palvelukeskus, Kansaneläkelaitos, kriminaalihuolto, järjestö, vakuutuslaitos tai hoiva- ja palveluyritys.  

Sosionomi voi toimia myös asiantuntijana tai kehittämis- ja esimiestehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa varhaiskasvatus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 34 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 10 (8) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 5 (4) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 25 (22) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Suuntautumisen valinta

Sosionomiopinnoissa ei tehdä varsinaista suuntautumisen valintaa. Valinnaisissa ammattiopinnoissa voit suunnata opintojasi mielenkiintoasi ja urasuunnitelmiasi tukevaksi.

Varhaiskasvatuksen osaaja valitsee opintojaksoja, jotka tukevat varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaa. Kyseisten opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan työskenneltäessä lasten ja perheiden kanssa varhaiskasvatuksen eri työpaikoissa, erityiskasvatuksessa ja perhetyössä.

Opiskelija oppii kasvun tukemisen ja ohjauksen taitoja. Lisäksi opiskelija oppii toimimaan työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana ja kehittämään ammatillista toimintaansa lasten ja perheiden tarpeet huomioiden. Opiskelijan on suoritettava varhaiskasvatuksen opintopolun opintoja vähintään 60 op saadakseen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Sosiaaliohjauksen osaaja valitsee opintojaksoja, jotka tukevat osallisuutta sosiaalialalla yksilöt, perheet ja ryhmät huomioiden. Opintojaksoilla perehdytään myös sosiaalialan rakenteelliseen työhön digitaaliset palvelut huomioiden. Opiskelija oppii tekemään ammatillisesti yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan muun muassa päiväkeskuksissa, tukiasunnoissa, palvelutaloissa, hoito- ja palvelukodeissa, kuntoutuskodeissa, kotihoidossa ja laitoksissa, sosiaalikeskuksissa, työvoiman palvelukeskuksissa sekä Kansaneläkelaitoksen ja muiden vakuutuslaitosten toimipaikoissa.

Rikosseuraamusalan osaaja valitsee seuraavat opintojaksot: laillisuus ja hyvä hallinto rikosseuraamusalalla, rangaistusjärjestelmät ja rikollinen käyttäytyminen, rikosseuraamusalan riskien hallinta ja turvallisuus.

Opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan asiakkaiden tasa-arvoiseen kohtaamiseen, perus- ja ihmisoikeuksien vahvistamiseen, kuntouttavan työotteen rakentamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä rikoksettomaan elämäntapaan ja yhteiskuntaan kiinnittymisen vahvistamiseen. Osaamisessa korostuu yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden ja erilaisten yhteisöjen kanssa.

Opintojen rakenne

Sosionomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 45 op
 • ammattiopinnot:
  • kaikille pakolliset ammattiopinnot 90 op
  • valinnaiset ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja, sosiaaliohjauksen osaaja ja rikosseuraamusalan osaaja
  • ammatillinen harjoittelu 45 op: kolme 15 op harjoittelua toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelupaikka voi olla sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä, kehittämisprojektissa tai varhaiskasvatuksen yksikössä. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla
 • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Opetus tapahtuu lähiopetuksena Iisalmen kampuksella, verkko-opiskeluna, simulaatioiden muodossa, projektioppimisena ja ammattitaitoa edistävinä harjoitteluina.

Opintoihin sisältyy kolme kymmenen viikon mittaista harjoittelujaksoa. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta. Näitä taitoja tulet tarvitsemaan myös sosionomina toimiessasi.

Opintojen alkaessa laadit opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen.