Sosionomi (AMK), verkkototeutus

Aitoa ihmisten kohtaamista ja kuuntelemista!

Sosionomit edistävät oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia eri elämäntilanteissa. Savonian sosionomitutkinto antaa hyvät valmiudet toimia moninaisissa sosiaalialan tehtävissä.

Sosionomina tuet asiakasta arjen haastavissa tilanteissa ja ohjaat häntä palveluiden pariin. Työssä korostuu vuorovaikutusosaaminen, ratkaisukeskeisyys sekä asiakkaan voimavarojen vahvistaminen.

Työhösi kuuluu myös hyvinvointipalvelujen uudistaminen ja kehittäminen. Sosionomina kehität yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa.

Valmistuttuasi sinulla on laaja sosiaalityön osaaminen. Osaat toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja elämäntilanteissa: varhaiskasvatus, perhetyö, lastensuojelu, nuoristyö, aikuissosiaalityö, työvalmennuspalvelut, Kela, työvoimapalvelut, vammaistyö, mielenterveys- ja päihdetyö ja järjestötyö.


Opiskelijaryhmiä luokkatilassa tekemässä ryhmätöitä.

Koulutuksen sisältö

Savonian sosionomikoulutuksesta saat sosionomin työssä tarvittavan tietotaidon. Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista.   

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja perehdyt alan ammattietiikkaan.   

Toisena opiskeluvuotena syvennät osaamistasi asiakaslähtöiseen työhön ja perehdyt sosiaalialan työmenetelmiin erilaisissa työympäristöissä.   

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena vahvistat ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen tai sosiaaliohjauksen osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämis-, yhteiskunta- sekä johtamisosaamistasi.   

Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta. Näitä taitoja tulet tarvitsemaan myös sosionomina toimiessasi.   

Opintojen alkaessa laadit opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.   


Syksyn yhteishaku 2023

Hakuaika

04.09.2023 – 14.09.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa. Hakuaika päättyy 14.9.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Anna Hatunen
anna.hatunen@savonia.fi
Puh. 044 785 6459

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 45
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 36
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.  

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonian verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.  

Valintakurssi avautuu 27.9.2023 klo 10.00 ja sulkeutuu 1.11.2023 klo 23.59.   

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakurssi on yhteinen seuraaville Savonian syksyn 2023 yhteishaun hakukohteille:

  • Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus
  • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kuopio
  • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Iisalmi
  • Sosionomi (AMK), verkkototeutus
  • Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, verkkototeutus

Tämä hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, eikä hakukohteessa käytetä AMK-valintakoetta tai todistusvalintaa. 

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Opintojen rakenne

Sosionomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Rakenne:

  • perusopinnot 45 op: tehtäväalueen yleiset perusvalmiudet ja orientoituminen sosiaalialan ammatilliseen työhön
  • ammattiopinnot, kaikille pakolliset 90 op: sosiaalialan laaja-alaisen osaamisperustan rakentuminen
  • valinnaiset ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja, sosiaaliohjauksen osaaja
  • ammatillinen harjoittelu 45 op: kolme 15 op harjoittelua toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
  • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään verkkototeutuksena. Opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, verkkovälitteisesti tehtävistä ryhmätöistä ja etäluennoista.

Opintoihin sisältyy läsnäoloa vaativaa verkko-opetusta noin 4 päivää / kk. Opintoihin sisältyy myös kolme kymmenen viikon mittaista harjoittelujaksoa. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa.

Opiskelu on päätoimista. Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 op ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.


Elina opiskelee sosionomiksi.

Elinan tarina

"Yksi tärkeimmistä vinkeistä, jota voin antaa on, että hanki kalenteri ja aikatauluta sinne työt, opiskelut ja vapaa-ajan tekemiset. Myös tehtävien ajoissa tekeminen vähentää stressiä huomattavasti, verrattuna viimeisenä iltana väkertämiseen."

Kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa harjoittelemassa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Sosionomikoulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Opiskelija työskentelee kannettavalla tietokoneellaan koulun käytävän kahvihuoneessa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkailemaan opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet ja hyvä työllisyystilanne.

Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä sekä alan esimies- ja kehittämistehtävissä. Voit myös toimia sosiaalialan yrittäjänä. Työpaikkasi voi olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilta.