Kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa.

Terveyden-
hoitaja (AMK), päivä-
toteutus

Suuntaudu ihmisten pariin!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Terveydenhoitajana olet hoitotyön – ja erityisesti terveydenhoitotyön – asiantuntija.

Terveydenhoitajana osaat ehkäistä ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä. Lisäksi osaat ehkäistä sairauksia, vahvistaa voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti.

Terveydenhoitajakoulutuksen aikana hankit vahvat kliinisen terveydenhoitotyön ja hoitotyön perustiedot ja -taidot sekä hyvät vuorovaikutus‐ ja yhteistyötaidot. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alalla toimivalle että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Valmistuttuasi osaat ratkaista ammattialan ongelmia, tehdä itsenäisiä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja osaat vastata terveydenhoitotyön ja hoitotyön ammatillisista tehtävistä perustaen toimintasi tuoreeseen tutkittuun tietoon. Kykenet johtamaan ammatillista toimintaa ja hankkeita sekä työskentelemään terveydenhoitotyön ja hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös alan yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Savonian terveydenhoitajakoulutuksen pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Virtuaaliset ja fyysiset oppimisympäristöt nivovat teorian ja käytännön luontevasti yhteen osaksi opiskelijan oppimista. Terveydenhoitajakoulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus ja monialaisuus.

Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto rakentuu sairaanhoitajan ydinosaamisesta (180 op) ja terveydenhoitajan ammatillisesta osaamisesta (60 op). Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset (2013/55/EU).

Opinnot etenevät lukuvuosi- ja lukukausiteemoittain.

Opiskelusi ensimmäisenä vuotena perehdyt hoitotaitoon ja lääkehoitoon sekä tarkastelet asiakasta ja ammattilaista osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Opit anatomiaa, fysiologiaa ja diagnostisia tutkimuksia. Lisäksi opit käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta. Harjoittelet hoitotyötä myös käytännössä.

Toisena opiskeluvuotena vahvistat ja laajennat hoitotyön osaamista perioperatiivisessa, lasten, -nuorten ja perheiden, sekä mielenterveys- ja päihdetyössä. Harjoittelujen avulla opit myös soveltamaan ja laajentamaan tietoa. Opit käyttämään englannin kieltä sekä ymmärtämään erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä.

Kolmantena opiskeluvuotena syvennät ja kehität ohjaus- ja mentorointitaitojasi, hoidon tarpeen arviointitaitojasi sekä ikääntyneiden hoitotyön asiantuntijuuttasi. Osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Aloitat jo terveydenhoitotyön asiantuntijuusopinnot.

Neljännen vuoden teemana on terveydenhoitotyön asiantuntijuuden syventäminen. Tähän mennessä olet opiskellut jo terveydenhoitajatyön teoriaa ja lähdet soveltamaan osaamistasi muun muassa odottavan perheen terveydenhoitajatyössä, lasten ja perheiden terveydenhoitajatyössä, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa. Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa terveydenhoitajatyön osaamista eri toimintaympäristöissä ja sinulla on valmiudet kehittää terveydenhoitotyötä.

Janne opiskelee terveydenhoitajaksi.

Jannen tarina

”Harjoitteluja meilä on yhteensä peräti seitsemän. Niissä hoitotaidot todella harjaantuvat ja pääsee heti sinuiksi käytännön hoitotyöhön ja työelämään.”

Kaksi kätilöopiskelijaa simulaatiokeskuksessa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja simulaatiokeskuksen upeissa tiloissa. Kuopiossa monialaisuus mahdollistaa terveysalan opiskelijoille yhteistyön eri alojen tulevien ammattilaisten kanssa.

Sairaanhoitajaopiskelija leikkaussalivaatetuksessa.

Työelämäläheistä tekemistä

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa.

Opiskelijat opiskelevat kampuksen ravintolassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä julkisissa ja yksityisissä sosiaali‐ ja terveydenhuollon organisaatioissa. Terveydenhoitajana voit työskennellä muun muassa äitiys‐ ja lastenneuvolassa, tartuntatauti- ja rokotuspoliklinikalla, koulu‐ ja opiskeluterveydenhuollossa, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolassa, työterveyshuollossa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja kotihoidossa/kotisairaanhoidossa sekä erilaisissa yhteisöissä ja järjestöissä. Voit toimia myös koulutus‐ ja projektitehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä: terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, hyvinvointikoordinaattori, yrittäjä

Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Hakemista koskevat tiedot päivitetään kevään aikana.

***

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään kevään aikana.

Suuntautumisen valinta

Tiedot päivitetään kevään aikana.

Opintojen rakenne

Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta. Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto rakentuu sairaanhoitajan ydinosaamisesta (180 op) ja terveydenhoitajan ammatillisesta osaamisesta (60 op).

Perus- ja ammattiopinnot

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun, koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöön. Perusopinnot luovat perustan ammatilliselle kasvulle, vastuulliselle työskentelylle, jatkuvalle oppimiselle sekä kieli- ja viestintätaitojen kehittymiselle.

Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Opiskelija hankkii tietotaidon, jonka avulla hän kykenee valmistuttuaan työskentelemään itsenäisesti terveydenhoitajatyön ja hoitotyön asiantuntijana, esimiestehtävissä, kehittämistehtävissä ja yrittäjänä.

Harjoittelu

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin. Harjoittelua voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa ammattikorkeakoulun yhteistyöorganisaatioissa.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään päivätoteutuksena ja opiskelu on päätoimista. Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 op ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.

Opiskelija opiskelee pääasiassa lähiopetuksessa kampuksella. Opetusta järjestetään arkipäivisin klo 8–17.

Lähiopetuksen lisäksi opiskelijan työ koostuu etä‐ ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista.

Noin puolet opinnoista tapahtuu työelämässä ammattia edistävänä harjoitteluna, joka on osin kolmivuorotyötä. Harjoittelua voi olla eripuolilla Suomea tai opiskelijan valinnan mukaan ulkomailla. Harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa.