Neljä opiskelijaa opiskelee yhdessä.

Tradenomi (ylempi
AMK)

Henkilöstöjohtamisen kehittäjä, verkkototeutus

Verkko-opintoina henkilöstöjohtamisen asiantuntijaksi!

Koulutuspaikkakunta: verkkokampus
Laajuus: 90 op, 3 vuotta

Henkilöstöjohtamisen kehittäjä YAMK-koulutus tarjoaa mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamista henkilöstöjohtamisen alalla. Koulutuksen painopisteenä on HR-osaaminen.

Koulutuksen suoritettuasi osaat kehittää ja johtaa organisaation HR-toimintaa strategisella ja operatiivisella tasolla. Saat valmiuksia johtaa esihenkilöiden ja henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Lisäksi osaat analysoida HR-tietoa ja hyödyntää sitä henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Osaat suunnitella ja johtaa menestyksekkäästi työyhteisöviestintää.

Koulutuksen läpileikkaavana teemana on vastuullisuus. Koulutuksen toteutuksessa painottuu valmentava ote.

Koulutuksen sisältö

Henkilöstöjohtamisen kehittäjä -YAMK-koulutuksessa suoritat 30 opintopisteen laajuiset alakohtaiset asiantuntijuusopinnot.

Asiantuntijuusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:


 • strateginen henkilöstöjohtaminen, 5 op

 • työyhteisöviestintä, 5 op

 • tiedolla johtaminen hr:ssä, 5 op

 • jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen, 5 op

 • työhyvinvoinnin johtaminen, 5 op

 • suorituksen johtaminen, 5 op

Opiskelija työskentelee cowork-tilassa.

Master School hakuinfo

Tule mukaan Savonia Master Schoolin verkkovälitteiseen hakuinfoon torstaina 22.8.2024 klo 17. Hakuinfo on oiva mahdollisuus saada tietoa ja vastauksia YAMK-opintoihin liittyviin kysymyksiisi.

Opiskelija pitelee Savonian kahvikuppia kädessään.

Noran tarina

”Savonian tarjoama joustava mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa tekivät ratkaisustani helpon. Lisäksi kiinnostava ala liiketoiminnan kehittämisen parissa vaikuttivat valintaani.”

Opiskelija istuu auditoriossa lukien kirjaa.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Lähikuva Savonia-brändätystä mustekynästä opettajan kädessä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 2–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä HR:ään liittyvissä asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA) (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

Tehtävänimikkeitä: HR-asiantuntija, henkilöstöpäällikkö, henkilöstöjohtaja, henkilöstön kehittämispäällikkö, työhyvinvointipäällikkö, työhyvinvointiasiantuntija, henkilöstökonsultti

Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2024 yhteishaussa, hakuaika päättyy 11.9.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Ilkka Virolainen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6919

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisia ovat kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneet. Pohjakoulutuksena voi olla esimerkiksi liiketalouden (tradenomi, kauppatieteiden kandidaatti), tekniikan (insinööri), tai sosiaali-ja terveysalan korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2024).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassa olevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika, jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 18.9.2024 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40

Opiskelijat valitaan Savonian YAMK-tutkinto-ohjelmien yhteisen valintakurssin perusteella. Valintakurssi on yhteinen seuraavien syksyn 2024 yhteishaun hakukohteiden kesken:

 • Insinööri (ylempi AMK), Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla, verkkototeutus
 • Insinööri (ylempi AMK), Innovaatiotoiminnan asiantuntija, verkkototeutus
 • Muotoilija (ylempi AMK), Innovaatiotoiminnan asiantuntija, verkkototeutus
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla, verkkototeutus
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, monimuotototeutus
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä, verkkototeutus
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen asiantuntija, verkkototeutus
 • Sosionomi (ylempi AMK), varhaisen tuen asiantuntija, monimuotototeutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), Henkilöstöjohtamisen kehittäjä, verkkototeutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla, verkkototeutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), Innovaatiotoiminnan asiantuntija, verkkototeutus

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään 24.9. mennessä sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 25.9.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 30.10.2024 klo 23.59.

Valintakurssi jakautuu 5 osioon. Osiot 1–4 ovat yhteisiä kaikille hakijoille. Valintakurssiin sisältyy lisäksi hakukohdekohtainen osio 5, jolla mitataan hakijan motivaatiota kyseisen tutkinto-ohjelman opintoihin. Hakijan tulee suorittaa kaikkien niiden tutkinto-ohjelmien hakukohdekohtainen osio, joihin hän on hakenut yhteishaussa.

Valintakurssi koostuu seuraavista osioista:

 1. Esihenkilövalmiudet tentti (0-20 p, alin hyväksytty pistemäärä 8 pistettä)
 2. Esihenkilötoiminta ja asiantuntijuus tentti (0-20 p, alin hyväksytty pistemäärä 8 pistettä)
 3. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen tentti (0-20 p, alin hyväksytty pistemäärä 8 pistettä)
 4. Self-leadership (englanninkielinen materiaali) tentti (0-10 p, alin hyväksytty pistemäärä 4 pistettä)
 5. Hakukohdekohtainen motivaatiotehtävä (0-30 p, alin hyväksytty pistemäärä 12 pistettä)

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 40 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Tutkinto-ohjelmakohtainen motivaatiotehtävä arvioidaan 80 hakijalta, jotka ovat saaneet valintakurssin osioista 1-4 korkeimmat pisteet ja jotka ovat suorittaneet osiot 1–4 hyväksytysti.

Voidakseen tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi hakijan tulee suorittaa valintakurssi hyväksytysti. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakija on suorittanut osiot 1-5 hyväksytysti.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1–4 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 28 pistettä.

Valintakurssi voi sisältää mm. monivalintatehtäviä, kirjoitustehtäviä ja aikarajallisia tenttejä. Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 18.9.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Opintojen rakenne

Tradenomi (ylempi AMK), henkilöstöjohtamisen kehittäjä -tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on 2-3 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • koulutusalan ammattiopinnot 30 op
 • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
 • opinnäytetyö 30 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään verkkototeutuksena. Opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Syventävät ammattiopinnot sisältävät etänä toteutettavia intensiivipäiviä lukukaudessa muutaman päivän verran. Lisäksi opintoihin sisältyy verkossa tapahtuvaa valmennuksellisella otteella toteutettua pienryhmätyöskentelyä. Intensiivipäivät ilmoitetaan hyvissä ajoin.

Syventävien ammattiopintojen toteutuksessa keskeisessä roolissa on valmentava ote.  Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi joustavasti työn ohessa, ja oppimistehtävät ja opinnäytetyö kytkeytyvät yleensä oman työpaikan kehittämiseen.

YAMK-tutkinnon laajuus on 90 op ja opiskeluoikeusaikaa myönnetään 3 vuotta. Lukuvuoden aikana opiskellaan keskimäärin 30 op, mikä tarkoittaa opiskelijan kannalta noin 800 tunnin työpanosta. Opinnot on mahdollista suorittaa myös nopeammin, noin 1,5 vuodessa.