Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen, verkko-
toteutus

Kehitä osaamistasi työelämää!

Koulutuspaikkakunta: verkkokampus
Laajuus: 90 op, 2,5–3 vuotta

Ketteryys ja muutoskyvykkyys ovat nopeasti muuttuvan työelämän ja liiketoimintaympäristön edellytyksiä. Tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää asiantuntijuuttasi muutostarpeiden tunnistamisessa ja keinojen löytämisessä liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.   

YAMK-koulutuksessa täydennät omaa liiketalouden asiantuntemustasi ja hankit uutta osaamista liiketoiminnan eri osa-alueiden, prosessien, henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisestä ja johtamisesta. Saat näkökykyä tulevaisuuden muutostarpeisiin sekä keinoja, työkaluja ja rohkeutta muutokseen ryhtymiseen sekä muutoksen hallitsemiseen.  

Koulutuksen käytyäsi osaat:  

 • strategisesti johtaa, kehittää ja uudistaa organisaation toimintaa tulevaisuuden tarpeisiin  
 • arvioida ja kehittää monipuolisesti omia esihenkilö- ja asiantuntijavalmiuksia  
 • toimia menestyksekkäästi esihenkilönä  
 • johtaa henkilöstön osaamista jatkuvasti muuttuvassa ja moninaistuvassa työyhteisössä  

Savonia Master Schoolin YAMK-opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen opiskelijakollegoittesi kanssa.   

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-koulutuksessa vahvistat kehittämis- ja johtamisosaamiseesi liittyviä osa-alueita, kuten tulevaisuuden johtajuutta, liiketoiminnan luovaa kehittämistä, asiakkuuksien ja myynnin johtamista sekä strategista talouden ohjausta.

Opintojen aikana sinulla on mahdollista kehittää osaamistasi myös esimerkiksi palvelumuotoilussa, työhyvinvoinnissa ja esihenkilöviestinnässä oman osaamisprofiilisi kehittämistarpeet huomioiden.

Opiskelija pitelee Savonian kahvikuppia kädessään.

Noran tarina

”Savonian tarjoama monimuotototeutus ja joustava mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa tekivät ratkaisustani helpon. Lisäksi kiinnostava ala liiketoiminnan kehittämisen parissa vaikuttivat valintaani.

Opiskelija työskentelee kannettavalla tietokoneellaan koulun käytävän kahvihuoneessa.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. Savonia Master Schoolin YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Haapakoski
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6065

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomin (AMK), kauppatieteiden kandidaatin tai restonomin (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) liiketalouden alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2024).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59. 

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu 5 osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 40 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Tutkinto-ohjelmakohtainen motivaatiotehtävä arvioidaan kahdeksaltakymmeneltä (80) eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1–4 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 28 pistettä.

Valintakurssi koostuu seuraavista osioista:

 1. Esihenkilövalmiudet tentti (0-20 p, saatava vähintään 8 pistettä)
 1. Esihenkilötoiminta ja asiantuntijuus tentti (0-20 p, saatava vähintään 8 pistettä)
 1. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen tentti (0-20 p, saatava vähintään 8 pistettä)
 1. Self-leadership (englanninkielinen materiaali) tentti (0-10 p, saatava vähintään 4 pistettä)
 1. Tutkinto-ohjelmakohtainen motivaatiotehtävä, (0-30 p, saatava vähintään 12 pistettä)

Voidakseen tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi hakijan tulee suorittaa opintojakso hyväksytysti. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että

 1. Hakija on suorittanut osiot 1-4 osiota hyväksytysti (saanut jokaisesta osiosta 1–3 vähintään 8 pistettä ja osiosta 4 vähintään 4 pistettä)
 1. Hakija on suorittanut osion 5 hyväksytysti (saanut vähintään 12 pistettä)
 1. Hakija on saanut osioista 1–5 yhteensä vähintään 40 pistettä

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1–4 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 28 pistettä.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Tradenomin YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opintojen kesto on 1,5–3 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op
 • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
 • opinnäytetyö 30 op

Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, valittavanasi on 5–15 opintopisteen laajuudelta yPolkuopintoja. yPolkuopintojen avulla voit edistää omaa liikeideaasi osana opintojasi.

Opintojen aikana sinun on mahdollista osallistua kansainväliselle intensiiviviikolle Pariisissa. Saat opintomatkaa varten Erasmus-tukea, joka kattaa osan kuluista.

Voit kytkeä oppimistehtävät ja opinnäytetyön suoraan oman työsi ja toimintaympäristösi kehittämiseen.

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Koulutuksen tutkintovastaava yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä. Koulutus sisältää asiantuntijuutta syventäviä ammatillisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja.

Sinulla on mahdollisuus tavata opiskelijakollegoita ja osallistua pääosin työpajatyyppisiin intensiivipäiviin muutamia kertoja lukuvuoden aikana.

Intensiivipäivät ovat pääosin perjantaisin ja lauantaisin, ja ne järjestetään pääosin hybridinä. Opetukseen voi osallistua joko paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa tai verkon kautta.