Maapallo

Ylempi AMK, kestävän tulevaisuuden asiantuntija, verkko-
toteutus

Kehity kestävän tulevaisuuden asiantuntijaksi! 

Koulutuspaikkakunta: verkkokampus
Laajuus: 90 op, 1,5–3 vuotta

Haluatko oppia tarkastelemaan myönteisen kestävän tulevaisuuden kokonaiskuvaa yli vallitsevien ja perinteisten näkökulmien?

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija YAMK-tutkinto-ohjelman keskeisiä teemoja ovat taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuudet, kestävän kehityksen kansallinen ja globaali viitekehys, sekä vastuullisuus ja turvallisuus.

Lisäksi saat valmiuksia tulevaisuuden muotoiluun, kestävän kehityksen muutoksen johtamiseen ja laajan kehittämisprojektin toteuttamiseen. Voit valita myös muita henkilökohtaista osaamisprofiiliasi täydentäviä ja kestävyysosaamista tukevia opintoja.

Koulutus toteutetaan eri alojen asiantuntijoiden johdolla ja opintoihin sisältyy monialaista tiimityöskentelyä. Opiskelijat edustavat eri osaamistaustoja. Vertaisoppiminen ja aiemman osaamisen hyödyntäminen kietoutuvat uuden oppimiseen ja soveltamiseen tiimityönä toteutettavien projektiopintojen aikana. Savonia Master Schoolin YAMK-opinnot tarjoavat luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen opiskelijakollegoittesi kanssa.   

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Koulutuksen sisältö

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija YAMK-koulutuksessa vahvistat osaamistasi vihreästä siirtymästä, kestävästä kasvusta, ekososiaalisesta hyvinvoinnista ja inhimillisestä turvallisuudesta. Tutkinto tuottaa tulevaisuuden työelämän edellyttämää tietoa kestävästä kehityksestä ja käytännön osaamista vastuullisesta vaikuttamisesta.

Koulutus sisältää asiantuntijuutta laajentavia, tiimeissä tehtäviä projektiopintoja ja itsenäisesti tehtäviä henkilökohtaista osaamista syventäviä opintoja.

Tutkinto-ohjelma antaa erityisesti valmiuksia:


 • vaikuttaa yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla kestävän tulevaisuuden rakentamiseen

 • vastuullisten valintojen ja päätöksien tekemiseen sekä vastuullisten liiketoimintamallien kehittämiseen

 • inhimillisen turvallisuuden edistämiseen

 • tulevaisuuden muotoiluun ja kestävän kehityksen muutoksen johtamiseen

 • laajan kestävän kehityksen projektin toteuttamiseen


Jani opiskelee kestävän tulevaisuuden asiantuntijaksi.

Lue Janin tarina

”Kestävä kehitys tuntui luontevalta valinnalta monista syistä. Olen työskennellyt kiinteistöjen elinkaaripalveluiden parissa ja huomannut, kuinka tärkeää on ottaa huomioon kestävät ratkaisut rakennusten energiajohtamisessa sekä kiinteistöjen suunnittelussa, ylläpidossa ja kunnossapidossa.”

Opiskelijat opiskelevat kirjaston tiloissa.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Opiskelija makoilee sängyllä ja käyttää kannettavaa tietokonettaan.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. Savonia Master Schoolin YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Maria Luojus
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6083

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisia ovat kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneet. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Kaikki koulutuksesta valmistuneet saavat tutkintonimikkeen tradenomi (ylempi AMK).

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2024).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 50

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu 3 osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 40 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Motivaatioessee arvioidaan sadalta (100) eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1–2 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 32 pistettä.

Valintakurssi koostuu seuraavista osioista:

 1. Tentti (0–40 p., saatava vähintään 16 pistettä)
 1. Innovointitehtävä (0–40 p., saatava vähintään 16 pistettä)
 1. Motivaatioessee (0–20 p., saatava vähintään 8 pistettä)

Voidakseen tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi hakijan tulee suorittaa opintojakso hyväksytysti. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että

 • Hakija on saanut osioista 1–2 yhteensä vähintään 32 pistettä
 • Hakija on suorittanut kaikki 3 osiota hyväksytysti (saanut jokaisesta osiosta 1–2 vähintään 16 pistettä ja motivaatioesseestä vähintään 8 pistettä).

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1–2 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 32 pistettä.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opintojen kesto on tyypillisesti työn ohessa opiskelevilla 1,5–3 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op
 • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
 • opinnäytetyö 30 op

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Koulutuksen tutkintovastaava ja opettajatuutori yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Kaikki tutkinnosta valmistuneet saavat tutkintonimikkeeksi: Tradenomi, ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Opetuksen toteutus

Opinnot toteutetaan verkkototeutuksena. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa kotipaikkakunnasta riippumatta.

Opintojen opintojen aikana on mahdollisuus tavata toisia opiskelijoita intensiivipäivissä Microkadun kampuksella Kuopiossa.