saastunut maapallo, kuvituskuva

Ylempi AMK, kestävän tulevaisuuden asiantuntija, verkkototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi – pääsääntöisesti verkossa työskennellen 

Haluatko oppia tarkastelemaan myönteisen kestävän tulevaisuuden kokonaiskuvaa yli vallitsevien ja perinteisten näkökulmien?

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK) -tutkinto-ohjelman keskeisiä teemoja ovat taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuudet, kestävän kehityksen kansallinen ja globaali viitekehys, sekä vastuullisuus ja turvallisuus. Lisäksi saat valmiuksia tulevaisuuden muotoiluun, kestävän kehityksen muutoksen johtamiseen ja laajan kehittämisprojektin toteuttamiseen. Voit valita myös muita henkilökohtaista osaamisprofiiliasi täydentäviä ja kestävyysosaamista tukevia opintoja.

Koulutus toteutetaan eri alojen asiantuntijoiden johdolla ja opintoihin sisältyy monialaista tiimityöskentelyä. Opiskelijat edustavat eri osaamistaustoja. Vertaisoppiminen ja aiemman osaamisen hyödyntäminen kietoutuvat uuden oppimiseen ja soveltamiseen käytäntöön tiimityönä toteutettavien projektiopintojen aikana.


Opiskelijoita opiskelemassa.

Koulutuksen sisältö

Kestävän tulevaisuuden asiantuntija (YAMK) -koulutuksessa vahvistat osaamistasi vihreästä siirtymästä, kestävästä kasvusta, ekososiaalisesta hyvinvoinnista ja inhimillisestä turvallisuudesta. Tutkinto tuottaa tulevaisuuden työelämän edellyttämää tietoa kestävästä kehityksestä ja käytännön osaamista vastuullisesta vaikuttamisesta.

Tämä tutkinto antaa erityisesti valmiuksia:

  • vaikuttaa yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla kestävän tulevaisuuden rakentamiseen
  • vastuullisten valintojen ja päätöksien tekemiseen sekä vastuullisten liiketoimintamallien kehittämiseen
  • inhimillisen turvallisuuden edistämiseen
  • tulevaisuuden muotoiluun ja kestävän kehityksen muutoksen johtamiseen
  • laajan kestävän kehityksen projektin toteuttamiseen

Koulutus sisältää asiantuntijuutta laajentavia, tiimeissä tehtäviä projektiopintoja ja itsenäisesti tehtäviä henkilökohtaista osaamista syventäviä opintoja.

Opinnot toteutetaan verkkototeutuksena. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa kotipaikkakunnasta riippumatta.

Opintojen aikana on mahdollisuus muutaman kerran tavata toisia opiskelijoita intensiivipäivissä kampuksella. Syksyn 2023 intensiivipäivät järjestetään 15.-16.9., 27.10 ja 9.-10.11.


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Maria Luojus
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6083

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisia ovat kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneet. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Koulutuksesta valmistuneet saavat kaikki tutkintonimikkeen tradenomi (ylempi AMK).

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 50

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa opiskelijan tehtyä työtä noin 135 tuntia. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 12.4.2023 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 17.5.2023 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja se rakentuu useasta osasta. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu.

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti tullakseen valituksi. Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot hyväksytysti.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Kaikki tutkinnosta valmistuneet saavat tutkintonimikkeeksi Tradenomi ylempi AMK. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opiskeluaika on tyypillisesti työn ohessa opiskelevilla 1,5-3 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op
  • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
  • opinnäytetyö 30 op

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Koulutuksen tutkintovastaava ja opettajatuutori yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.


Opiskelijat opiskelevat kahvilassa.

Etene urallasi

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Joillakin aloilla tutkinnolla on urakehityksen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä ylemmät AMK-tutkinnot antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelija työskentelee kotitoimistolla.

Opiskelu Savoniassa

Opiskelet tutkinnon Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella.

Rakennusarkkitehtiopiskelijat lukemassa rakennusalan lehtiä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).