Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET20SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Tietotekniikkainsinöörin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan (sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä)
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Vuositeemat:
- 1. vuosi: Perustietämyksen hankinta ja kokeilemalla oppiminen
- 2. vuosi: Analysointi- ja ratkaisutaidot
- 3. vuosi: Syventävät suunnittelutaidot
- 4. vuosi: Kehittämisosaaminen

1. vuosi:
Opiskelija perehtyy tekniikan opiskeluun ja orientoituu ammattialaansa. Opiskelija hankkii tietotekniikan alan perustietämystä ja matemaattis-luonnontieteellisiä, viestinnällisiä ja vieraiden kielten perusvalmiuksia. Opiskelija oppii myös projektityötaitojen perusteet.

2. vuosi
1. vuoden opintojen ammatillisen osaamisen pohjaa laajennetaan siten, että opiskelija osaa analysoida erilaisia ratkaisuja sekä hallitsee suunnittelutyön perusperiaatteet. Myös tiimityöhön liittyviä tietoja ja taitoja kehitetään. Samanaikaisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamista syvennetään.

3. vuosi
Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laajoja järjestelmiä.

4. vuosi
Opiskelija perehtyy laajemmin talousaineisiin ja hallitsee kehittämisosaamisen perusteet sekä eri projektitoimijoiden roolit.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.