Kotihoidon teknologia

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 €
Haku koulutukseen: 1.–30.10.2020
Koulutuksen ajankohta: 14.1.2021–8.4.2022

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa ja toteutuksessa sekä arvioinnissa. Opiskelija kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.

Kohderyhmä

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. 

Hakijan soveltuva kelpoisuuden arviointi toteutetaan osallistuja-ammattikorkeakoulun osaamisen arviointiprosessien mukaisesti. Sovelletaan yhteisesti sovittu lähtöpisteiden määrittelytapaa.

Tavoitteet

Koulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija: 

 • osaa tehdä asiakastarpeesta lähtevää teknologisten ratkaisujen valintaa, arviointia ja analysointia sekä kehittää laitteiden käyttöönotto- ja käyttöprosesseja niiden vaikutukset huomioiden  
 • osaa koordinoida asiakkaaseen liittyviä tietojärjestelmiä ja palveluintegraatioprosesseja sekä soveltaa kerättyä tietoa asiakastietoprosessissa hyödyntäen ja arvioiden tietojärjestelmistä saatavaa tietoa sekä kehittää toimintaa näyttöön perustuvasti 
 • ymmärtää tuotekehityksen ja hankintatoimen merkityksen ja hänellä on valmiudet osallistua näihin prosesseihin oman alueensa asiantuntijana 
 • hallitsee asiakas- ja potilasturvallisuuden ilmiön kokonaisuutena ja siihen liittyvät käsitteet 
 • kykenee ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan kotihoidon teknologiaan liittyviä vaaratilanteita käyttäen asiakas- ja potilasturvallisuuteen osoitettuja menetelmiä sekä kehittämään ja johtamaan moniammatillista asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuuria työyhteisössään 
 • tuntee ja soveltaa laiteturvallisuutta varmistavaa ohjaus-, valvonta- ja seurantajärjestelmää
 • arvioi kriittisesti, kehittää ja johtaa laite- ja potilasturvallisuutta kotihoitoympäristössä toimien alansa asiantuntijana 
 • ymmärtää eettiset näkökulmat tiedon hallinnassa ja kotihoidon teknologian käytössä 
 • osaa soveltaa ja kehittää asiakaslähtöistä kotihoidon teknologiaa eettisesti  
 • syventää aiempaa osaamistaan asiakkaan ohjauksen ja osallisuuden merkityksestä hoitotyössä kotihoidon ympäristössä liittyen kotihoidon teknologisiin ratkaisuihin  
 • hallitsee kotihoidon palvelujärjestelmässä integroidut palvelut sekä asiakkaan yksilöllisten palvelukokonaisuuksien näkökulmasta sekä organisaatioiden ja palveluntuottajien näkökulmasta
 • osaa kehittää kotihoidon teknologisia palveluja ja ratkaisuja näyttöön perustuvasti ja asiakaslähtöisesti 
 • osaa koordinoida ja johtaa kotihoidon teknologiaan liittyviä prosesseja, hankkeita ja kehittämistyötä yhdessä teknologia- ja kotihoidon toimijoiden kanssa  

Sisältö

Erikoistumiskoulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä moduulista. Kaksi ensimmäistä moduulia tarkastelevat kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöistä suunnittelua, käyttöönottoa ja toteutusta sekä arviointia. Kolmas moduuli käsittelee kotihoidon palveluratkaisujen ja teknologian kehittämistä ja toiminnan uudistamista.

 • Palvelurakenteet ja teknologia 10 op
 • Asiakasorientaatio ja asiakasturvallisuus 10 op
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 10 op

Opetussuunnitelma verkossa >>

Koulutuksen sisältö (pdf) 

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena, johon sisältyy etäopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Savonian, Hämeenlinnan, Turun, Oulun, Tampereen, Satakunnan, Novian sekä Vaasam ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ajankohta

14.1.2021–8.4.2022

Hinta

1500 €

Hakeminen  

Koulutukseen haetaan 1.–30.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 9.11.2020 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 16.11.2020 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Heli Kekäläinen 044 785 6446 tai heli.kekalainen@savonia.fi