Pedagoginen saavutettavuus, oppimisen ja ohjauksen yksilölliset järjestelyt

#SavoniaAMK

Korkeakoulussa jokaisella on oikeus saada opetusta sekä oppia ja opiskella omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti. Savoniassa pedagogista saavutettavuutta edistetään valitsemalla opetus- ja ohjausmenetelmät niin, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus edetä opinnoissaan. Opetuksen ja ohjauksen lisäksi pedagogisen saavutettavuutta edistää oppimisympäristö, jossa opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi ja jossa hän voi vapaasti ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan. Oppimisympäristöjen saavutettavuudella varmistetaan kaikkien opiskelijoiden mahdollisuus käyttää omaa oppimispotentiaaliaan parhaalla mahdollisella tavalla. Digitaaliset oppimisympäristöt ovat monipuolistaneet kaikkien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia. Ne ovat lisänneet mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan joustavaan opiskeluun.

1. Avoin oppiminen ja pedagoginen saavutettavuus

Kaikilla on oikeus oppia ja kehittää omaa osaamistaan. Avoin oppiminen (open learning) laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista madaltamalla esteitä sekä lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja opiskelijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen tukee oppimisen joustavuutta oppijan erilaiset lähtökohdat huomioiden.

Pedagogiseen saavutettavuuteen sisältyvät kaikki sellaiset opetukseen ja sen järjestämiseen liittyvät toimenpiteet, jotka tukevat opiskelijoiden osallisuutta ja oppimista. Koulutuksen järjestäjänä Savonia-ammattikorkeakoululla on vastuu ylläpitää yhdenvertaisuuden toteutumista, ja koulutuksen oppimissisältöjen pedagoginen saavutettavuus omalta osaltaan edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Saavutettavuuteen liittyvät sosiaalisen ja digitaalisen saavutettavuuden näkökulmat sekä oppimisympäristöjen turvallisuus.

Opettajat ja muu henkilöstö edistävät omalla toiminnallaan ja pedagogisilla valinnoillaan saavutettavuutta ja vahvistavat näin kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaista mahdollisuutta opiskella ja oppia sekä olla osallisena opiskelijaryhmän ja opiskeluyhteisön toiminnassa.

Savonia on laatinut henkilöstölleen Oppimisen avoimuus ja pedagoginen saavutettavuus -ohjeen, jonka tavoitteena on taata opetuksen ja oppimisen avoimuus ja pedagoginen saavutettavuus. https://www.savonia.fi/app/uploads/2022/06/Oppimisen-avoumuus-ja-pedagoginen-saavutettavuus-Savoniassa.pdf  

Savonian opetus- ja ohjaustoiminnassa käytettävien palvelujen saavutettavuus:

Savonian Opinto-opas -palvelun saavutettavuusseloste: https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/fi/saavutettavuusseloste  

Opintojaksopalaute -palvelun saavutettavuusseloste: https://feedback.savonia.fi/saavutettavuus_teacher.pdf 

Lukkarikoneen (aikataulu.savonia.fi) saavutettavuusseloste: https://aikataulu.savonia.fi/accessibility.html 

Moodle on teknisesti hyvin saavutettava ja tästä vastaavat Moodlen kehittäjät. Moodle-oppimisympäristön saavutettavuusseloste: https://moodle.savonia.fi/saavutettavuusseloste.html 

Opetukseen liittyvillä sovelluksilla on järjestelmätoimittajien tai tuottajien laatimat saavutettavuusselosteet. 

Saavutettavuus huomioidaan myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/esteettomyys-ja-osallisuustuki-korkeakoulujen-kansainvalisessa-liikkuvuudessa   

2. Ohjaus ja yksilölliset opintojärjestelyt

Opiskelijalla on oikeus saada tukea ja ohjausta koko opintojensa ajan. Opinto- ja uraohjaus on pedagogisia ratkaisuja, tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta. Savoniassa opiskelijoiden opinto- ja uraohjausta tehdään laajan toimijaverkoston yhteistyönä. Ohjaus on toimintaa, joka kuuluu koko henkilökunnan tehtäviin. Opettajan vastuulla on huomioida pedagoginen savutettavuus ja käydä jokaisella opintojaksolla läpi, mitkä ovat opintojakson tavoitteet ja mitä tulee tehdä opintojakson tavoitteisiin pääsemiseksi. Oppimiseen liittyvissä haasteissa opiskelijat saavat tukea esimerkiksi opettajatutorilta, opinto-ohjaajalta, korkeakoulukuraattorilta tai erityisopettajalta. Ohjauksessa huomioidaan myös monimuoto-opiskelijoiden, osaamistaan päivittävien, erilaisista kulttuuritaustoista tulevien opiskelijoiden tarpeet. Digitaalisuus on olennainen osa ohjauspalveluja kaikissa opintojen vaiheissa. Digitaaliset palvelut ovat ajasta ja paikaista riippumattomia sekä yhdenvertaisesti saavutettavia. 

Opinto-ohjaus ja ohjauksen toimijat https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/tietoa-opinto-ohjaajille/savonian-opinto-ohjaajien-yhteystiedot/ 

Maahanmuuttajien SIMHE-ohjauspalvelut: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/muu-jatkuva-oppiminen/maahanmuuttajalle/maahanmuuttajien-ohjaus-ja-neuvontapalvelut-ja-osaamisen-tunnistaminen-simhe-savoniassa/ 

Ohjaus Savoniassa suunnitelma: https://www.savonia.fi/app/uploads/2022/12/savonian_opinto_ja_uraohjaussuunnitelma_2023.pdf

Savoniassa huomioidaan yksilölliset tuen tarpeet mahdollisuuksien ja käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettuna. Opiskelijalla on oikeus hakea tukea ja erilaisia yksilöllisiä järjestelyjä opintoihinsa. Yksilölliset opintojärjestelyt toteutetaan laaditun Oppimisen tuen suunnitelman mukaan. On tärkeä löytää niitä oppimista tukevia keinoja ja menetelmiä, jotka auttavat opiskelijaa eteenpäin. Yksilöllisiä opintojärjestelyjä toteutetaan esimerkiksi tilanteissa jossa, opiskelijalla voi olla oppimisvaikeus, sairaus tai vamma, mielenterveyden haasteita, erilainen kieli- ja kulttuuritausta tai muita opiskelua vaikeuttavia asioita.

Opintojärjestelyt voivat tarkoittaa esimerkiksi lisäaikaa tentissä, mahdollisuutta tehdä tentti häiriöttömässä tilassa, lisäopetusta ja –ohjausta opiskelijalle laaditun oppimisen tuen suunnitelman mukaisesti. Tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja toimii yhdyshenkilönä yksilöllisten järjestelyjen hakemisessa, niiden suunnittelussa ja huolehtii järjestelyiden toteutumisesta. Yksilöllisen tuen järjestäminen ja menettelyt on kuvattu Ohjaus Savoniassa suunnitelmassa.