Bachelor of Health Care, Registered Nurse

Onko kutsumuksesi ihmisten auttaminen?

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija.

Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus ja hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Niiden avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Koulutuksen aikana opit johtamaan ammatillista työskentelyä ja työskentelemään hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksilöiden ja ryhmien osaamista sekä kehittämistä. Opit soveltamaan ja arvioimaan hoitotyön osaamistasi erilaisissa hoitotyön tilanteissa.

Kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä hoitotyön asiantuntijoille että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Valmistuttuasi sinulla on hyvä tietoperusta ja taidot hoitaa potilaita sekä kykyä soveltaa tietojasi erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.

Koulutus toteutetaan englannin kielellä, joten se tulee olemaan erityinen vahvuutesi ja valttisi työmarkkinoilla.


Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan päivätoteutuksena. Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista.

Opiskelijan työ koostuu muun muassa lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa.

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen vuoropuhelu. Opiskelussa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä muun muassa taitopajoja ja simulaatioita. Opiskelija on aktiivinen toimija ja oppija omassa oppimisprosessissaan.


Kevät 2022, 1. yhteishaku

Hakuaika

05.01.2022 – 19.01.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa, hakuaika päättyy 19.1.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Katri Huuskola
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6410

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 25
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valintaan ammattikorkeakoulujen yhteisen, verkossa toteutettavan ”International UAS Exam” valintakokeen perusteella.
Valintakoe
Valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta:
 • Ensimmäinen vaihe – kirjallinen koe: yksipäiväinen kirjallinen koe järjestetään 9.2.2022 klo 12.00.
 • Toinen vaihe – ryhmähaastattelu (suullinen osio): Ryhmähaastattelut järjestetään 2.-16.3.2022 välisenä aikana.
Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.
 
Löydät tarkempia tietoja International UAS Exam -valintakokeen sisällöstä ja pisteytyksestä UASinfo.fi
 
International UAS Exam on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:
 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala
Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa
Jos tarvitset vamman, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika), tulee sinun täyttää yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.
 
Lisätietoja löydät UASInfo.fi-sivustolta.
Lukuvuosimaksu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus
 • bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen valinta

Tutkinto ei sisällä varsinaista pääainevalintaa.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita 30 opintopistettä valinnaisia ammattiopintoja.

Valinnaisia ammattiopintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi akuutti- ja tehohoitotyö, perioperatiivisen potilaan hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö sekä sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö. Valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää myös yrittäjyysopintoja. Voit kehittää yrittäjyysosaamista myös harjoittelujaksojen aikana.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajan opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

• perusopinnot: 25 op
• ammattiopinnot: teoria 65 op
• ammattiopinnot: harjoittelu 75 op
• ammattiopinnot: valinnaiset 30 op
• opinnäytetyö: 15 op

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemoissa painottuvat ammatillinen osaaminen, ikäosaaminen, kliininen osaaminen ja näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä.

Vuositeemat ovat:

 1. ammattikuvan luominen
 2. ammatillisen osaamisen perusteet
 3. ammatillisen osaamisen syventäminen
 4. ammattiosaamisen soveltaminen

Opiskelusi ensimmäisenä vuonna perehdyt hoitotaitoon ja lääkehoitoon sekä tarkastelet asiakasta ja ammattilaista osana sote-palveluja. Opit anatomiaa ja diagnostisia tutkimuksia sekä käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta. Harjoittelet hoitotyötä myös käytännössä.

Toisena opiskeluvuonna vahvistat ja laajennat hoitotyön osaamista perioperatiivisessa hoitotyössä, lasten, nuorten ja perheiden parissa tapahtuvassa työssä sekä mielenterveys- ja päihdetyössä. Harjoittelujen avulla opit soveltamaan ja laajentamaan tietoa. Kehityt ammatillisen ja akateemisen englannin käytössä ja opit ymmärtämään tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä.

Kolmantena opiskeluvuonna syvennät ja kehität asiantuntijuuttasi gerontologisesta hoitotyöstä sekä osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit ruotsin kieltä. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Osallistut valtakunnalliseen sairaanhoitajien osaamisalueiden kokeeseen.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa, arvioida ja analysoida hoitotyön osaamistasi erilaisilla hoitotyön toiminta-alueilla, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana.

Sairaanhoitajaopintojen sisällöt lähtevät hoitotyöhön perehtymisestä ja etenevät oman ammatillisen osaamisen kehittämisen ja syventämisen kautta hoitotyön soveltamiseen eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten hoitotyössä.


Hoitajat laittamassa hiussuojaa päähän.

Seonmi Wun tarina

"Hain opiskelemaan juuri tätä alaa, koska olen innostunut terveysasioista. Savoniassa tykkään ystävistä, opettajista, ravintoloista ja kirjastoista."

Hoitajat laittamassa hiussuojaa päähän.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia kehittyä. Kouluttaudu osaavan henkilöstömme johdolla ja tärkeissä käytännön harjoitteluissa. Koulutus tapahtuu Microkadun kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa.

Lähikuva stetoskoopista.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Maailma tarvitsee välittämistä – suuntaa ihmisten pariin! Sairaanhoitajana voit toimia erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä muun muassa perusterveydenhuollossa, sairaalassa, yksityisissä palveluissa tai kolmannen sektorin järjestöissä.