Bachelor of Health Care, Registered Nurse

#registered nurse #sosiaali- ja terveysala

Onko kutsumuksesi ihmisten auttaminen?

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus ja hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät sekä tiedot, joiden avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa. Valmistuttuasi sinulla on hyvä tietoperusta ja taidot hoitaa potilaita sekä kykyä soveltaa tietojasi erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.

Koulutuksen aikana opit johtamaan ammatillista työskentelyä ja työskentelemään hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksilöiden ja ryhmien osaamista sekä kehittämistä. Opit soveltamaan ja arvioimaan hoitotyön osaamistasi erilaisissa hoitotyön tilanteissa. Kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä hoitotyön asiantuntijoille että alan ulkopuoliselle yleisölle. Koulutus toteutetaan englannin kielellä, joten se tulee olemaan erityinen vahvuutesi ja valttisi työmarkkinoilla.


Hakeminen

Haku koulutukseen oli kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa 7.–20.1.2021.
Hakuaika päättyi 20.1.2021 klo 15.00.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Katri Huuskola
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6410


Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan päivätoteutuksena. Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa.

Opiskelussa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä mm. taitopajoja ja simulaatioita. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen vuoropuhelu, lähiopetus sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäinen opiskelu ja oppiminen erilaisissa tiimeissä. Opiskelija on aktiivinen toimija ja oppija omassa oppimisprosesissaan.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemoissa painottuvat ammatillinen osaaminen, ikäosaaminen, kliininen osaaminen ja näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä.

Vuositeemat ovat:

 1. vuositeema: ammattikuvan luominen
 2. ammatillisen osaamisen perusteet
 3. ammatillisen osaamisen syventäminen
 4. ammattiosaamisen soveltaminen

Opiskelusi ensimmäisenä vuonna perehdyt hoitotaitoon ja lääkehoitoon sekä tarkastelet asiakasta ja ammattilaista osana sote-palveluja. Opit anatomiaa ja diagnostisia tutkimuksia sekä käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta. Harjoittelet hoitotyötä myös käytännössä.

Toisena opiskeluvuonna vahvistat ja laajennat hoitotyön osaamista perioperatiivisessa, lasten, -nuorten ja perheiden, sekä mielenterveys-ja päihdetyössä. Harjoittelujen avulla opit myös soveltamaan ja laajentamaan tietoa. Kehityt ammatillisen ja akateemisen englannin käytössä sekä opit ymmärtämään erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä.

Kolmantena opiskeluvuonna syvennät ja kehität asiantuntijuuttasi gerontologisesta hoitotyöstä sekä osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit ruotsin kieltä. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Osallistut valtakunnalliseen sairaanhoitajien osaamisalueiden kokeeseen.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa, arvioida ja analysoida hoitotyön osaamistasi erilaisilla hoitotyön toiminta-alueilla, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana.

Sairaanhoitajaopintojen sisällöt lähtevät hoitotyöhön perehtymisestä ja etenevät oman ammatillisen osaamisen kehittämisen ja syventämisen kautta hoitotyön soveltamiseen eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten hoitotyössä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävän ohjeet

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe koostuu seuraavista osista:

 • ennakkotehtävä
  • osa 1: motivaatiota, opiskelutaitoja ja englannin kielen taitoa mittaava tehtävä (min 5 p., max 10 p.)
  • osa 2: materiaaliin perustuva tehtävä, jossa mitataan näyttöön perustuvan tiedon soveltamista (min 10 p., max 20 p.)
 • haastattelu (min 16 p., max 40 p.)

Valintakokeen kaikki osiot tulee suorittaa hyväksytysti, jotta sinut voidaan valita opiskelijaksi.

 

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävän ohjeet

Ennakkotehtävään liittyvä materiaali (pdf)

Ennakkotehtävä koostuu kahdesta ostata ja siihen vastataan englannin kielellä. Ennakkotehtävän osa 1 kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle ja osan 2 kysymyksiin vastataan Webropol -linkin kautta. Webropol -linkin saat sähköpostiisi 21.1.2021.

Ennakkotehtävän molemmat osiot tulee palauttaa 27.1.2021 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän osien palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

 

Haastattelu

Ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneista hakukelpoisista hakijoista 50 kutsutaan haastatteluun. Haastattelu järjestetään 22. – 26.2.2021 Zoomin välityksellä. Haastattelussa tarkastellaan hakijan kykyä opiskella korkeakoulussa, eettisiä näkökohtia, sosiaalisia taitoja ja puhutun englannin kielen taitoa.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun ennakkotehtävän tai haastattelun tulos muihin hakukohteisiin.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.  Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

 

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus
 • bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen valinta

Tutkinto sisältää 165 opintopistettä perus-ja ammattiopintoja (yhteisiä opintoja) ja 30 opintopistettä valinnaisia opintoja sekä 15op opinnäytetyötä. Tutkinto on suunniteltu sairaanhoitajan ammattitaitovaatimusten ja pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita 30 op valinnaisia ammattiopintoja. Valinnaisia ammattiopintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi akuutti- ja tehohoitotyön, perioperatiivisen potilaan hoitotyön, mielenterveys- ja päihdehoitotyön sekä sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyön (uudistuvien työmenetelmien) opinnot. Valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää myös yrittäjyysopintoja. Voit kehittää yrittäjyysosaamista myös harjoittelujaksojen aikana.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajan opinnot ovat 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, ja tämä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia, vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

 • Perusopinnot: 25 op
 • Ammattiopinnot: teoria 65 op
 • Ammattiopinnot: harjoittelu 75 op
 • Ammattiopinnot: valinnaiset 30 op
 • Opinnäytetyö: 15 op

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia kehittyä. Kouluttaudu osaavan henkilöstömme johdolla ja tärkeissä käytännön harjoitteluissa.  Koulutus tapahtuu Microkadun kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Maailma tarvitsee välittämistä. Suuntaa ihmisten pariin! Sairaanhoitajana voit toimia erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä muun muassa perusterveydenhuollossa, sairaalassa, yksityisissä palveluissa tai kolmannen sektorin järjestöissä.