Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

#sosiaali- ja terveysala

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Laboratorioalan osaajia tarvitaan tulevaisuuden muuttuvissa työpaikoissa ja työtehtävissä. Työurat pitenevät ja alalle tarvitaan osaavaa henkilökuntaa monikulttuurisiin työ- ja palveluorganisaatioihin.  Alan menetelmät ja teknologia kehittyvät, mikä asettaa erilaisia vaatimuksia tulevaisuuden osaajan ammattitaidolle ja jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Muun muassa digitaalisten sovellusten hyödyntäminen työtehtävissä ja laiteosaaminen ovat tulevaisuuden bioanalyytikon arkea.

Bioanalyytikko tarvitsee vahvaa luonnontieteellistä perusosaamista sekä tietoa ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista, sairauksien synnystä ja vaikutuksista sekä ilmenemismuodoista. Työssä tarvitaan kliinisen laboratoriotyön perustietojen ja -taitojen hyvää hallintaa, jatkuvaa uusien menetelmien ja teknologioiden omaksumista, inhimillisyyttä ja taitoa kohdata asiakas, moniammatillisen yhteistyön taitoja, itsensä johtamisen taitoja, mukautumiskykyä, kulttuurien tuntemusta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Bioanalyytikon ydinosaamisalue on laboratoriotutkimusprosessin hallinta ja sen kehittäminen. Koulutuksen jälkeen sinulta edellytetään laboratoriotutkimusprosessin sekä kliinisen kemian, kliinisen hematologian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen fysiologian, histologian ja sytologian sekä molekyylibiologian erikoisalojen osaamista.

Bioanalyytikkona toimiminen on vastuullinen tehtävä. Työskennellessäsi sinun odotetaan tuottavan luotettavia laboratoriotutkimustuloksia, joita käytetään asiakkaan terveydentilan arviointiin ja terveyden edistämiseen. Kliinistä laboratoriotyötä ohjaavat kliinisen laboratoriotyön arvot, eettiset periaatteet, kuin myös kansalliset ja kansainväliset säädökset ja ohjeet.


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412


Koulutuksen sisältö

Opintojen edetessä osaamisesi kehittyy perustason osaajasta kliinisen laboratoriotyön soveltajaksi. Teet urasuunnitelmasi mukaisia valintoja oppimistehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. Voit laajentaa asiantuntijuuttasi valinnaisilla opinnoilla, joita voit valita omasta tutkinto-ohjelmastasi tai Savonian muiden koulutusalojen opetussuunnitelmista tai kesäopinnoista.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Se tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 10 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 8 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 14 AMK-valintakokeen perusteella
  • 3 aiempien korkeakouluopintojen perusteella

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella löydät täältä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Pääaineen valinta

Tutkinto-ohjelmassa ei ole varsinaista pääaineen valintaa. Syvennät osaamistasi opinnäytetyön kautta ja opintojen loppuvaiheen valinnaisissa opinnoissa, joiden laajuus 20 opintopistettä. Teemoja ovat mm. erikoisalaopinnot, vierianalytiikka, laboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus. Lisäksi voit valita 10 op muita korkeakoulutasoisia opintoja tukemaan osaamistasi.

Opintojen rakenne

Bioanalyytikon opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osana opintojasi tulet osallistumaan myös työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka osaltaan tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Opinnot koostuvat seuraavasti:

  • Perusopinnot 30 op
  • Ammattiopinnot 155 op, joihin sisältyy 75 op harjoittelua
  • Valinnaiset 20 op ovat syventäviä ammatillisia opintoja (sisältyvät ammattiopintoihin) ja 10 op muita korkeakoulutasoisia opintoja
  • Opinnäytetyö 15 op

Bioanalyytikko 210 OP


Nainen rinkka selässä pitkospuilla.

Emmi Korhosen tarina

Jo yläasteen lopulla katseeni kohdistui tieteen ihmeelliseen maailmaan. Kemia kuului silloisiin vahvuuksiini ja minulle selkeni, että tahdon työskennellä isona laboratoriossa. Olin todella kiinnostunut mikrobiologiasta ja  huomasinkin vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteideni sopivan juuri bioanalyytikon ammattiin.

Kampuksen aulatila.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Kouluttaudu Kuopiossa asiantuntevan henkilöstön johdolla ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja käytännön harjoitteluissa. 

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Bioanalyytikkona olet kliinisen laboratoriotyön asiantuntija. Laboratoriotutkimukset ja niihin liittyvä näytteenotto ovat ydinosaamisalueitasi. Toimit näytteenoton asiantuntijana ja ohjaajana hoitoyhteisössä, sekä tuotat näytteenottoon liittyvää ohjeistusmateriaalia.

Työtehtäviisi kuuluu mm. asiakaspalvelua, näytteiden ottamista ja käsittelyä sekä laboratoriotutkimusten tekemistä ja tulosten raportointia. Työssäsi voit ohjata ja opettaa potilasta tai hoitavaa henkilökuntaa näytteiden ottoon ja tutkimuksiin liittyen. Valmistuvana bioanalyytikkona hallitset hyvät asiakaspalvelutaidot, menetelmä- ja informaatioteknologia sekä laiteosaamisen, työ- ja asiakasturvallisuusosaamisen sekä tiedonhallinta-, viestintä- ja kielitaidot.

Bioanalyytikkona voit työskennellä mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten laboratorioissa, tutkimusryhmissä sekä alaan liittyvissä kaupallisissa myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Bioanalyytikon ammatti vaatii sinulta itsenäistä työotetta, asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja tiimitaitoja, tarkkuutta, huolellisuutta sekä vastuullisuutta. Tulet toimimaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana terveydenhuollon uudistuvassa maailmassa, jossa olet kehittämässä ja edistämässä kliinistä laboratoriotyötä osana moniammatillisia ryhmiä.