Energiatekniikan opiskelijoita energiatutkimuskeskuksessa.

Insinööri (AMK), energia-
tekniikka, monimuoto-
toteutus

Ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Koulutuspaikkakunta: Varkaus
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Energiatekniikan insinöörinä olet kestävien energiaratkaisujen asiantuntija. Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme isoja haasteita – näihin haasteisiin pääset insinöörinä etsimään kestäviä ratkaisuja.

Savonia-ammattikorkeakoulun energiatekniikan opinnoissa opit voimalaitostekniikkaa, kiertotaloutta, puhtaan energian teknologioita ja sovelluksia, suunnittelua, konetekniikkaa sekä prosessi- ja automaatiotekniikkaa.

Energiatekniikan koulutus järjestetään Savonian Varkauden kampuksella, jossa opiskelulle on erinomaiset puitteet. Kampusalueella sijaitsee Energiatutkimuskeskus ja monipuoliset laboratoriotilat.

Savonian ja alueen lukuisten energia-alan yritysten välinen yhteistyö on tiivistä. Opintoja toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa alueen yritysten kanssa sekä Savonian omassa Energiatutkimuskeskuksessa.

Kun valmistut, olet energiatekniikan asiantuntija. Osaat suunnitella ja käyttää erilaisia energiatekniikan järjestelmiä. Lisäksi sinulla on tiedot ja taidot toimia vaativissa esihenkilötehtävissä. Osaat tehdä asiat entistä paremmin ja ympäristöystävällisemmin ja haluat löytää uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin!

Koulutuksen sisältö

Savonian energiatekniikan insinöörikoulutus tarjoaa tietotaidon, jota tarvitaan energia-alan erilaisissa asiantuntijatehtävissä työskenneltäessä.

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Eri opintovuosille on muodostettu omat teemansa.

Ensimmäisenä vuotena opiskelijat perehtyvät ammattialaan.

Toisena vuotena osaamista kehitetään energia-alan tuntemusta ja tietotaitoa harjoittavien opintojen parissa.

Kolmantena vuotena osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntaavien opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen muun muassa opinnäytetyön muodossa.

Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoihin, puhtaan energian teknologioihin ja niiden sovelluksiin sekä prosessi- ja automaatiotekniikan opintoihin.

Harjoitustehtävät ja projektityöt valmentavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuusosaamisen ja esiintymistaitojen kehittymistä.

Energiatekniikan monimuoto-opetus painottuu verkko-opiskeluun. Opintoihin kuuluu 4–5 lähiopetusjaksoa lukukausittain Varkauden kampuksella.

Jukka opiskelee energiatekniikkaa.

Jukan tarina

”Opiskeluja harkitsevia haluan kannustaa tarttumaan uusiin haasteisiin. Meidän vuosikurssillamme on noin 40 erilaisissa elämänvaiheissa olevaa ja työhistorian omaavaa opiskelijaa ja en ole kuullut kenenkään katuvan sitä, että tuli lähdettyä.”

Tekniikan alan opiskelijoita luokassa.

Opiskelu Varkauden kampuksella

Varkauden kampus toimii energiatekniikan opetuksen kotipesänä. Kampusalueella on myös energiatutkimuskeskus, monipuoliset laboratoriotilat ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan tutkimusyksikkö. Kampuksella on vipinää, koska siellä opiskelee myös lukiolaisia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita.

Tekniikan alan opiskelija laboratoriossa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Varkauden kampus somessa

Tutustu energiatekniikan opiskeluun ja Savonian Varkauden kampukseen somessa.

Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin uramahdollisuudet ovat laajat. Tyypillisiä työtehtäviä ovat: 

Prosessi-, laite- tai laitossuunnittelu, jolloin tehtäväsi liittyvät tyypillisesti uusien laitosten suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden insinööritehtäviin. Näitä tehtäviä tarjoavat sekä suurten energiajärjestelmien laitostoimittajayritykset alihankintaverkostoineen, että pienemmät hajautetun ja uusiutuvan energian järjestelmiä myyvät ja markkinoivat yritykset. 

Käyttöinsinöörin tehtävät taas liittyvät usein käytön valvonnan, käyttö- ja tuotantopäällikön tehtäviin. Tällöin tehtävänäsi on huolehtia olemassa olevien energiantuotantolaitosten toimintavarmuudesta ja käytön aikaisesta kunnossapidosta. 

Energiatuotantotekniikan ja energiajärjestelmien prosessien ja suunnittelun ymmärtäminen tarjoaa lisäksi laajat työllistymismahdollisuudet uusiutuvan energian ja kiertotalouden projekteissa, järjestöissä ja energia-alan asiantuntija- tai neuvontatehtävissä. Voit myös suunnata kansainväliselle uralle ja työskennellä energiajärjestelmiä toimittavissa kansainvälisissä yrityksissä.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Olli-Pekka Kähkönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6752

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 24
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka suorittavat valintakurssin hyväksytysti.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Energiatekniikan koulutuksessa suuntaudut valintasi mukaan:

 • energiantuotantotekniikkaan
 • energia-automaatioon
 • puhtaan energian teknologioihin ja sovelluksiin

Energiatuotantotekniikan suuntautumisessa paneudutaan erityisesti laite- ja laitossuunnitteluun. Lisäksi perehdyt 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Energia-automaation suuntautumisessa opiskellaan ensin mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaa. Tämän jälkeen opiskellaan energiantuotantoprosessien automaatiojärjestelmien suunnittelua, ohjelmointia ja testaamista sekä tuotantoprosessien käyttöä ja kunnossapitoa.

Puhtaan energian teknologiat ja sovellukset -suuntautumisessa opitaan suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään muun muassa bioenergiaan sekä aurinko- ja tuulivoimaan perustuvia ratkaisuja. Opinnoissa syvennytään myös lämpöpumppuihin, vetysovelluksiin ja energian varastointiin.

Voit suunnata osaamistasi valitsemalla valinnaisiin opintoihisi opintoja muiden koulutusalojen tarjonnasta niin Savoniasta kuin muistakin korkeakouluista.

Opintojen aikana rakennat henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukee ohjaus- ja opetushenkilöstömme.

Opintojen rakenne

Energiatekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 50 op
 • ammattiopinnot 60 op
 • osaamisen syventävät yhteiset opinnot 40 op
 • suuntaavat syventävät opinnot 10 op
 • osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op
 • suuntaavat soveltavat opinnot 5 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Monimuoto-opetus painottuu verkko-opiskeluun, mutta vaatii osallistumista pakollisille lähiopetusjaksoille. Lähiopetusjaksoja on noin 4–5 lukukaudessa ja jaksojen kesto on noin kolme päivää. Lähijaksot järjestetään Savonian Varkauden kampuksella. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista lähiopetusjaksojen ajalta.

Syksyllä 2024 lähiopetusta on seuraavast:

 • 5. – 7.9.2024
 • 26. – 28.9.2024
 • 24. – 26.10.2024
 • 28. – 30.11.2024

Keväällä 2025 lähiopetusta on seuraavasti:

 • 9. – 11.1.2025
 • 13. – 15.2.2025
 • 13. – 15.3.2025
 • 3. – 5.4.2025
 • 8. – 10.5.2025

Opiskelu perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn verkkokursseilla. Opiskelijalla on oltava käytössään tietokone, mikrofoni ja kuulokkeet sekä riittävän nopea nettiyhteys.

Opintoihin liittyvää verkko-ohjausta järjestetään tarvittaessa opintojaksokohtaisesti erikseen sovittavina ajankohtina.