Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus

#tekniikan ala

Clean Nature, Green Energy

Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme suurimpia haasteita. Energiainsinöörin opinnoissa pääset paneutumaan sekä perinteiseen voimalaitostekniikkaan että uusiutuviin energiantuotannon muotoihin, kiertotalouteen ja niiden ympäristövaikutuksiin.

Valmistuttuasi olet oppinut suunnittelemaan, valmistamaan ja hyödyntämään energiatekniikan järjestelmiä monipuolisesti alan työtehtävissä. Vaikka energiatekniikan insinöörikoulutuksen keskeinen sisältö onkin alan tietojen ja taitojen oppiminen, on suuri merkitys myös oikeanlaisen asenteen omaksumisella. Halu tehdä asioita entistä paremmin, sekä aito kiinnostus uudenlaisia energiaratkaisuja kohtaan ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia valmistuvalle insinöörille.

Koulutuksen monipuolisuudesta kertoo myös se, että hankit opiskelujen aikana insinöörin teknisen osaamisen lisäksi viestinnän, suunnittelun, konealan, energia-alan, kiertotalouden sekä prosessi- ja automaatiotekniikan perustiedot ja -taidot, joita tarvitset energia-alan insinööritehtävissä. Koulutus valmentaa sinua myös oma-aloitteisuuteen, itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyssä tarvittavien yhteistyötaitojen käyttöön.

Energiatekniikan koulutus on rakennettu energiainsinöörien työelämän osaamistarpeiden mukaan. Näin ollen opinnoistasi yhä suurempi osa toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa Energiatutkimuskeskuksessamme ja yhdessä alueen yritysten kanssa.

Löydät meidät Instagramista @savoniavarkaus ja Facebookista @Savonia.Varkaus


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Olli-Pekka Kähkönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6752


Koulutuksen sisältö

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoiden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden sekä energia-automaation opintoihin. Olennaisena osana ammattiopintoja ovat myös Energiatutkimuskeskuksessa tehtävät projektityöt. Ammattiopinnoissa keskeistä on antaa sinulle perustiedot ja -taidot, jotta pystyt toimimaan menestyksekkäästi erilaisissa energia-alan asiantuntijatehtävissä.

Ammattiopintoihisi kuuluvat harjoitustehtävät sekä projektiopinnot harjoittavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojesi, vastuullisuutesi ja esiintymistaitojesi kehittymistä.

Ensimmäisenä vuotena opiskelijat perehtyvät ammattialaan. Toisena vuotena energia-alan osaamista kehitetään sekä alan tuntemusta että työvälineitä ja käytäntöjä ja tietoja ja taitoja harjoittavien opintojen parissa. Kolmantena vuotena energia-alan osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntaavien opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 13.4.2021 ja kurssin tehtävät on palautettava 18.5.2021 klo 23.59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakukohde on valintakoeyhteistyössä Savonian energiatekniikan päivätoteutuksen kanssa.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Energiatekniikan koulutuksessa syvennyt valintasi mukaan joko

 • energiantuotantotekniikkaan
 • energia-automaatioon
 • uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen (päivätoteutus)

Energiatuotantotekniikan suuntaavissa opin­noissa paneudutaan erityisesti laite- ja laitos­suunnitteluun ja niissä käytettäviin uusimpiin 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Opintojen aikana käytössäsi ovat tietokoneavusteisen suunnittelun ja simuloinnin apuvälineet, joita kansainvälisesti merkittävät suomalaiset energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Energia-automaation suuntautumisessa perehdytään mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan opintojen kautta energiantuotantoprosessien ja tulevaisuuden käyttökohteiden automaatiojärjestelmien suunnitteluun, ohjelmointiin ja testaamiseen sekä järjestelmien käyttöön ja kunnossapitoon.

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden suuntaavissa opinnoissa opitaan suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään mm. bio-, aurinko-, tuuli- ja vesie­nergiaan perustuvia tekniikoita. Opinnoissa syvennytään myös bioenergian jalostusmenetelmiin sekä kiertotalousprosessien kehittämiseen.

Opinnoissasi painottuvat energiatekniikan järjestelmien kehittäminen ja tuotteistaminen asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on luonteva osa koulutustasi.

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden suuntautuminen toteutetaan yhdessä päivätoteutuksen kanssa.

Opintojen rakenne

AMK-tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, joka opiskeluajaksi muutettuna vastaa n. 1600 tuntia opiskelijan työtä/vuosi. Opinnot jakautuvat neljälle lukuvuodelle. Monimuoto-opetus painottuu verkko-opiskeluun, mutta vaatii myös osallistumista pakollisille lähiopetusjaksoille. Opintoihin liittyvää verkko-ohjausta järjestetään tarvittaessa opintojaksokohtaisesti erikseen sovittavina ajankohtina. Opiskelu perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn verkkokursseilla. Opiskelijalla on oltava käytössään tietokone, mikrofoni ja kuulokkeet sekä riittävän nopea nettiyhteys.

Lähiopetusjaksoja on noin 4-5 lukukaudessa ja jaksojen kesto on n. 3 päivää. Lukuvuoden 2021-2022 lähipäivät päivittyvät myöhemmin. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista lähiopetusjaksojen ajalta. Lähijaksot järjestetään Varkauden kampuksella.

Savonian energiatekniikan opinnoissa valitset yhden kolmesta suuntautumisesta. Se ei kuitenkaan rajaa pois mahdollisuutta, että poimit valinnaisiin opintoihisi sinua kiinnostavia opintojaksoja myös muiden suuntautumisvaihtoehtojen opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta.

 • Perusopinnot 45 op
 • Ammattiopinnot 60 op
 • Osaamisen syventävät yhteiset opinnot 30 op
 • Suuntaavat syventävät opinnot 15 op
 • Osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op
 • Suuntaavat soveltavat opinnot 15 op
 • Valinnaiset opinnot 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Tessa Kumpulaisen tarina

Tessa halusi vaihtaa alaa kuultuaan tutuiltaan pelkkää hyvää energiatekniikan opiskelusta Varkaudessa. Syksyllä 2019 hän aloitti opinnot ja yhteisöön oli helppo päästä mukaan. Varkauden kampuksen rento ja tiivis tunnelma pääsi yllättämään. Energiatekniikan opiskelu on monipuolista. Teorian vastapainoksi yritysvierailuja ja käytännön töitä tehdään todella paljon.

Opiskelu tekniikan alalla

Varkauden kampus toimii energiatekniikan opetuksen kotipesänä. Kampusalueella on myös energiatutkimuskeskus, monipuoliset laboratoriotilat ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan tutkimusyksikkö. Kampuksella on vipinää, koska siellä opiskelee myös lukiolaisia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin koulutus tuo ulottuvillesi useita erilaisia urapolkuja. Halutessasi voit lähteä rakentamaan uraasi suurissa, maailmanmarkkinoille energiajärjestelmiä toimittavissa kansainvälisissä yrityksissä alihankintaverkostoineen, tai vaihtoehtoisesti kiinnostuksesi kohteena voivat olla pienet ja keskisuuret yritykset, jotka tarjoavat töitä mm. laitesuunnittelu- tai käyttötehtävissä.

Tyypillisiä työtehtäviä energiainsinööreille ovat:

Prosessi-, laite- tai laitossuunnittelu, jolloin tehtäväsi liittyvät tyypillisesti uusien laitosten suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden insinööritehtäviin. Näitä tehtäviä tarjoavat sekä suurten energiajärjestelmien laitostoimittajayritykset alihankintaverkostoineen, että pienemmät hajautetun ja uusiutuvan energian järjestelmiä myyvät ja markkinoivat yritykset.

Käyttöinsinöörin tehtävät taas liittyvät usein käytön valvonnan, käyttö- ja tuotantopäällikön tehtäviin. Tällöin tehtävänäsi on huolehtia olemassa olevien energiantuotantolaitosten toimintavarmuudesta ja käytön aikaisesta kunnossapidosta.

Energiatuotantotekniikan ja energiajärjestelmien prosessien ja suunnittelun ymmärtäminen tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työllistyä mitä erilaisimmissa uusiutuvan energian ja kiertotalouden projekteissa tai muiden alojen järjestöissä ja valtakunnallisissa energia-alan asiantuntija- tai neuvontatehtävissä.