Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus

#tekniikan ala

Clean Nature, Green Energy

Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme suurimpia haasteita. Energiainsinöörin opinnoissa pääset paneutumaan sekä perinteiseen voimalaitostekniikkaan että uusiutuviin energiantuotannon muotoihin, kiertotalouteen ja niiden ympäristövaikutuksiin.

Valmistuttuasi olet oppinut suunnittelemaan, valmistamaan ja hyödyntämään energiatekniikan järjestelmiä monipuolisesti alan työtehtävissä. Vaikka energiatekniikan insinöörikoulutuksen keskeinen sisältö onkin alan tietojen ja taitojen oppiminen, on suuri merkitys myös oikeanlaisen asenteen omaksumisella. Halu tehdä asioita entistä paremmin, sekä aito kiinnostus uudenlaisia energiaratkaisuja kohtaan ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia valmistuvalle insinöörille.

Koulutuksen monipuolisuudesta kertoo myös se, että hankit opiskelujen aikana insinöörin teknisen osaamisen lisäksi viestinnän, suunnittelun, konealan, energia-alan sekä prosessi- ja instrumentoinnin perustiedot ja -taidot, joita tarvitset energia-alan insinööritehtävissä. Koulutus valmentaa sinua myös oma-aloitteisuuteen, itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyssä tarvittavien yhteistyötaitojen käyttöön.

Energiatekniikan koulutus on rakennettu energiainsinöörien työelämän osaamistarpeiden mukaan. Näin ollen opinnoistasi yhä suurempi osa toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa Energiatutkimuskeskuksessamme ja yhdessä alueen yritysten kanssa.

Löydät meidät Instagramista @savoniavarkaus ja Facebookista @Savonia.Varkaus


Koulutuksen sisältö

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoiden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden sekä energia-automaation opintoihin. Olennaisena osana ammattiopintoja ovat myös Energiatutkimuskeskuksessa tehtävät projektityöt. Ammattiopinnoissa keskeistä on antaa sinulle perustiedot ja -taidot, jotta pystyt toimimaan menestyksekkäästi erilaisissa energia-alan asiantuntijatehtävissä.

Ammattiopintoihisi kuuluvat harjoitustehtävät sekä projektiopinnot harjoittavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojesi, vastuullisuutesi ja esiintymistaitojesi kehittymistä.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat perehtyvät ammattialaan. Toisena vuonna energia-alan osaamista kehitetään sekä alan tuntemusta että työvälineitä ja käytäntöjä ja tietoja ja taitoja harjoittavien opintojen parissa. Kolmantena vuotena energia-alan osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntautumisten opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen.


Kesän 2021 lisähaku

Hakuaika

04.08.2021 – 09.08.2021

Hakeminen

Koulutukseen on jäänyt vapaita paikkoja ja järjestämme lisähaun 4.-9.8.2021.  

 • Lisähaku päättyy 9.8.2021 klo 15.00. 
 • Opiskelijat valintaan todistuksen perusteella 
 • Kopiot tutkintotodistuksista tulee tallentaa hakulomakkeelle 16.8.2021 klo 15.00 mennessä 
 • Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.8.2021 
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 3.9.2021 klo 15.00 mennessä 
 • Opinnot alkavat  tiistaina 31.8.2021 klo 9.00 Varkauden kampuksella (Opiskelijankatu 3, 78210 Varkaus, luokka C-3004). 

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen -sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan todistusvalinnalla 

 • ylioppilastutkintotodistuksen perusteella 
 • 5 ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen perusteella 

Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytystaulukot ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.    

Todistusvalintaa varten tallenna kopio / kuva tutkinto- tai päättötodistuksesta hakemuksellesi 16.8.2021 klo 15:00 mennessä. Tarkista, että tallennat kaikki tarvittavat sivut ja sivut näkyvät kokonaan, myös sivuilla olevat allekirjoitukset, leimat ja päivämäärät. 

 

Ylioppilastutkinto (taulukko 1) 

 • Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. 
  • Pisteytettävät aineet: 
   • Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä) 
   • Matematiikka 
   • Vieras/toinen kotimainen kieli 
   • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (toista kotimaista kieltä ei huomioida tässä kohdassa) 
  • Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran. 
  • Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan. 
  • Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006 ja sen jälkeen suoritetut nk. ainereaalit. Toinen kotimainen kieli ei voi tulla huomioiduksi tässä kohdassa. Mikäli olet kirjoittanut useamman vieraan kielen, joista olet saanut parhaimmat arvosanat, voidaan vieras kieli -osiossa huomioida kaksi kieltä, joista saat pisteet. 
 • Vaikka pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, voit tulla valituksi myös neljän aineen pisteillä. 
 • Ylioppilastutkintotodistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 198 pistettä. 

 

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (taulukot 2–4) 

 • European Baccalaureate -tutkinto (EB), International Baccalaureate -tutkinto (IB), Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) -tutkinto tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. 

 

 Ammatilliset perustutkinnot (taulukot 5–6) 

 • Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Huom. näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. 
 • Todistusvalinnassa huomioidaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat  ja tutkinnon painotettu keskiarvo. Keskiarvoon lasketaan numeeriset arvosanat osaamispistemäärällä painotettuna. 
 • Ammatillisen perustutkinnon todistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 150 pistettä. 

 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Energiatekniikan koulutuksessa syvennyt valintasi mukaan joko

 • uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen
 • energiantuotantotekniikkaan (monimuotototeutus)
 • energia-automaatioon (monimuotototeutus)

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden suuntaavissa opinnoissa opitaan suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään mm. bio-, aurinko-, tuuli- ja vesie­nergiaan perustuvia tekniikoita. Opinnoissa syvennytään myös bioenergian jalostusmenetelmiin sekä kiertotalousprosessien kehittämiseen. Opinnoissasi painottuvat energiatekniikan järjestelmien kehittäminen ja tuotteistaminen asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on luonteva osa koulutustasi.

Energiantuotantotekniikan suuntaavissa opin­noissa paneudutaan erityisesti laite- ja laitos­suunnitteluun ja niissä käytettäviin uusimpiin 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät. Opintojen aikana käytössäsi ovat tietokoneavusteisen suunnittelun ja simuloinnin apuvälineet, joita kansainvälisesti merkittävät suomalaiset energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Energia-automaation suuntautumisessa perehdytään mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan opintojen kautta energiantuotantoprosessien ja tulevaisuuden käyttökohteiden automaatiojärjestelmien suunnitteluun, ohjelmointiin ja testaamiseen sekä järjestelmien käyttöön ja kunnossapitoon.

Energiantuotantotekniikan ja energia-automaation suuntautumiset toteutetaan yhdessä monimuotototeutuksen kanssa.

Opintojen rakenne

Insinööriopintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Savonian energiatekniikan opinnoissa valitset yhden kolmesta suuntautumisesta. Se ei kuitenkaan rajaa pois mahdollisuutta, että poimit valinnaisiin opintoihisi sinua kiinnostavia opintojaksoja myös toisen suuntautumisvaihtoehdon opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta.

 • Perusopinnot 45 op
 • Ammattiopinnot 60 op
 • Osaamisen syventävät yhteiset opinnot 30 op
 • Suuntaavat syventävät opinnot 15 op
 • Osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op
 • Suuntaavat soveltavat opinnot 15 op
 • Valinnaiset opinnot 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Pöydällä yleismittari ja muita työkaluja.

Tessa Kumpulaisen tarina

Tessa halusi vaihtaa alaa kuultuaan tutuiltaan pelkkää hyvää energiatekniikan opiskelusta Varkaudessa. Syksyllä 2019 hän aloitti opinnot ja yhteisöön oli helppo päästä mukaan. Varkauden kampuksen rento ja tiivis tunnelma pääsi yllättämään. Energiatekniikan opiskelu on monipuolista. Teorian vastapainoksi yritysvierailuja ja käytännön töitä tehdään todella paljon.

Roosa Lipsanen.

Opiskelu tekniikan alalla

Varkauden kampus toimii energiatekniikan opetuksen kotipesänä. Kampusalueella on myös energiatutkimuskeskus, monipuoliset laboratoriotilat ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan tutkimusyksikkö. Kampuksella on vipinää, koska siellä opiskelee myös lukiolaisia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita.

Kannettava tietokone ja kahvikuppi pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin koulutus tuo ulottuvillesi useita erilaisia urapolkuja. Halutessasi voit lähteä rakentamaan uraasi suurissa, maailmanmarkkinoille energiajärjestelmiä toimittavissa kansainvälisissä yrityksissä alihankintaverkostoineen, tai vaihtoehtoisesti kiinnostuksesi kohteena voivat olla pk-yritykset, jotka tarjoavat töitä mm. laitesuunnittelu- ja käyttötehtävissä.

Tyypillisiä työtehtäviä energiainsinööreille ovat:

Prosessi-, laite- tai laitossuunnittelu, jolloin tehtäväsi liittyvät tyypillisesti uusien laitosten suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden insinööritehtäviin. Näitä tehtäviä tarjoavat sekä suurten energiajärjestelmien laitostoimittajayritykset alihankintaverkostoineen, että pienemmät hajautetun ja uusiutuvan energian järjestelmiä myyvät ja markkinoivat yritykset.

Käyttöinsinöörin tehtävät taas liittyvät usein käytön valvonnan, käyttö- ja tuotantopäällikön tehtäviin. Tällöin tehtävänäsi on huolehtia olemassa olevien energiantuotantolaitosten toimintavarmuudesta ja käytön aikaisesta kunnossapidosta.

Energiatuotantotekniikan ja energiajärjestelmien prosessien ja suunnittelun ymmärtäminen tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työllistyä mitä erilaisimmissa uusiutuvan energian ja kiertotaloudenprojekteissa tai muiden alojen järjestöissä ja valtakunnallisissa energia-alan asiantuntija- tai neuvontatehtävissä.