Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen, monimuotototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi – pääsääntöisesti verkossa työskennellen 

Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK-tutkinto kehittää teknologiapainotteista liiketoimintaosaamistasi, projektinhallintataitojasi ja kansainvälistymisvalmiuksiasi. Erityisesti koulutuksen tavoitteena on kasvattaa valmiuksiasi tiimisi ja organisaatiosi johto- ja kehittämistehtävissä – opinnoissa korostuu työyhteisö- ja lähijohtamisosaaminen.  

Tämän päivän työelämässä osaamisen lisääminen ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Menestyäkseen työelämässä ja edetäkseen uralla tarvitaan muun muassa palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, kansainvälistymistaitoja sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista. Keskeisiä työelämätaitoja ovat myös päättely- ja ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu ja tiedon hallinta.  

Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutuksen teemat – elinikäinen oppiminen, innovaatiot, kansainvälisyys ja työhyvinvointi – auttavat sinua lisäämään osaamistasi ja vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.  Samalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa luontevan väylän verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa.  

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta, pääsääntöisesti verkossa työskennellen.  


Tekniikan opiskelijat opiskelemassa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkkoympäristössä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä.  

Lähiopetusta on keskimäärin 1–2 päivää kuukaudessa. Osaan lähiopetuspäivistä voi osallistua verkon välityksellä.  

Koulutus sisältää syventäviä alakohtaisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja. Monialaisten opintojen avulla voit suunnata opintojasi henkilökohtaisten oppimis- ja urasuunnittelutavoitteiden mukaan. Tarjolla olevia opintoja on lukuisia liittyen muun muassa lähijohtamiseen, innovaatio-osaamiseen, palvelumuotoiluun ja strategiseen ajatteluun.  

Syventävissä alakohtaisissa opinnoissa paneudut liiketoimintaprosessien johtamiseen, projektien hallintaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä, verkottumiseen ja toimitusketjujen hallintaan. Myös strateginen talouden ohjaus, laadun hallinta ja suorituskyvyn parantaminen EFQM-mallia käyttäen ovat koulutuksesi keskeisiä sisältöjä.  


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Veli-Matti Tolppi
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6250

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) tekniikan alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 35

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opintojen kesto on noin kaksi vuotta. 

Opintojen rakenne: 

  • Syventävät alakohtaiset opinnot 20 op (pakolliset opinnot) 
  • Monialaiset valinnaiset opinnot 10 op (valinnaiset opinnot) 
  • Opinnäytetyö 30 op (pakolliset opinnot) 

Kaksi lehtoria.

Etene urallasi

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Joillakin aloilla tutkinnolla on urakehityksen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä ylemmät AMK-tutkinnot antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Julia opintojen kimpussa itkuhälytin paidan kauluksessa.

Lue Julian tarina

"Olisi mukava olla lapsen kanssa kotona vähän pidempään ja samalla kehittää omaa ammattitaitoa. Niinpä hain muutamaan sopivaan koulutukseen ja valitsin Savonian YAMK-ohjelman."

Tekniikan opiskelija koodaamassa.

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Rakennusarkkitehtiopiskelijat lukemassa rakennusalan lehtiä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.