Kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa ja potilasnukke.

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Kuopio)

Maailma tarvitsee välittämistä! 

Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija. 

Savonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa saat laaja-alaisen osaamisen hoitotyöhön. Opintojen aikana opit hallitsemaan hoitotyössä tarvittavat käsitteet ja menetelmät ja hankit tietotaidon, jonka avulla pystyt tekemään päätöksiä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 

Työssäsi sairaanhoitajana toteutat terveyttä edistävää, ylläpitävää ja sairauksia ehkäisevää hoitotyötä. Osaat myös parantavan ja kuntouttavan hoitotyön. Sinulla on hyvä tietoperusta, jota käytät hoitotyön suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. 

Valmistuttuasi olet hoitotyön asiantuntija. Teet ihmisläheistä työtä ja sinulla on valmiudet työskennellä monialaisissa työryhmissä ja eri hoitotilanteissa. Lisäksi sinulla on kyky soveltaa tietoa muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. 


Sairaanhoitajaopiskelija ja vuodepotilas.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa käytäntö ja teoriaopetus täydentävät toisiaan. Opinnot etenevät vuositeemojen mukaisesti kohti hoitotyön asiantuntijuutta.  

Opintojesi ensimmäisenä vuotena kehität opiskelutaitojasi ja perehdyt hoitotaitoon ja lääkehoitoon sekä tarkastelet asiakasta ja ammattilaista osana sosiaali- ja terveysalan palveluita. Opit anatomiaa ja fysiologiaa, diagnostisia tutkimuksia sekä käyttämään tietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta. Harjoittelet hoitotyötä myös käytännössä. 

Toisena opiskeluvuotena laajennat hoitotyön osaamista lääkehoidossa, perioperatiivisessa hoitotyössä, lasten, -nuorten ja perheiden hoitotyössä sekä mielenterveys- ja päihdetyössä. Harjoittelujen avulla opit käyttämään englannin kieltä sekä ymmärtämään erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä. 

Kolmantena opiskeluvuotena kehität ohjaus- ja hoidon tarpeen arviointitaitojasi sekä ikääntyneiden hoitotyön osaamista. Osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä ja soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämisosaamista opinnäytetyön tekemisessä. Opit käyttämään ruotsin kieltä hoitotyössä. 

Viimeisenä opiskeluvuotena osaat soveltaa, analysoida ja arvioida hoitotyön osaamistasi hoitotyön eri alueilla. Lisäksi osaat koordinoida hoitotyötä ja työskennellä itsenäisesti. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että sinusta kehittyy hoitotyön asiantuntija, joka on sisäistänyt hoitotyön arvo-, tieto- ja taitoperustan.  

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua ja toteutuu pääsääntöisesti klo 8–18 välillä. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. 

Lähiopiskelu koostuu luennoista, seminaareista, taitopajoista ja simulaatioista.  Etäopiskelussa käytetään digitaalisia opiskelumenetelmiä. Tämä luo sinulle ajoittaisen mahdollisuuden paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun. Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. 

Käytännön harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä. Harjoittelua voi olla eripuolilla Suomea tai opiskelijan valinnan mukaan ulkomailla. Harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa. 


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 50
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 40 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 13 (10) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 12 (10) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 25 (20) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Suuntautumisen valinta

Sairaanhoitajan koulutuksessa ei valita suuntautumista. 

Opintojen loppuvaiheessa voit valita yhden 20 opintopisteen kokonaisuuden valinnaisia ammattiopintoja, joita ovat: 

 • akuutti- ja tehohoitotyö 
 • perioperatiivisen potilaan hoitotyö 
 • mielenterveys- ja päihdetyö 
 • sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö 

Opintoihin voit sisällyttää myös vieraskielisiä opintoja ja yrittäjyysopintoja. Voit kehittää yrittäjyysosaamista myös harjoittelujaksojen aikana. 

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajan opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 30 op 
 • ammattiopinnot: 
  • teoria 60 op 
  • harjoittelu 75 op 
  • syventävät opinnot 20 op (10 op teoriaa ja 10 op harjoittelua) 
  • valinnaiset 10 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Sairaanhoitaja laittamassa tiputusta.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa. Kuopiossa monialaisuus mahdollistaa terveysalan opiskelijoille yhteistyön eri alojen tulevien ammattilaisten kanssa.

Kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa harjoittelemassa.

Työelämäläheistä tekemistä

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) voi työskennellä sosiaali- ja terveysalalla eri tehtävänimikkeillä erilaisissa toimintaympäristöissä. Sairaanhoitajana voit työskennellä esimerkiksi terveyskeskusten vastaanotoilla ja vuodeosastoilla, sairaaloiden poliklinikoilla, teho- ja leikkausosastoilla, kodeissa, kotisairaalassa, projekti- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa järjestöissä. 

Mahdollisia tehtävänimikkeitä: sairaanhoitaja, palveluvastaava, ohjaaja (sosiaaliala), yrittäjä