Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA21SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Koulutuksen toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on Open Innovation Space (OIS 2.0) -malli. Se yhdistää laadukkaan koulutuksen sekä työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Työelämälä-heisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Opiskeli-joiden asiantuntijuuden kehittymistä edistetään erilaisissa oppimisympäristöissä mahdollistamalla monimuotoinen, aikaan ja paikkaan sitomaton ympärivuotinen opiskelu sekä hyödyntämällä laajasti työn opinnollistamista. Opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaus sekä aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa opiskelijoiden henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Muotoilun tutkinto-ohjelmassa studiot jäljittelevät muotoilutoimiston toimintaa.Projektit on jaoteltu objektilähtöisesti liittyen joko palvelumuotoilun, tuotemuotoilun tai sisutussuunnittelun toimialueille. Eri projekteissa käytetään erilaisia muotoilumenetelmiä ja opitaan erilaisia käytännön ja teorian osaamista. Tutkinto-ohjelmaan sisältyy muotoilun soveltavat menetelmäopinnot, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, työhyvinvointi sekä kansainvälisyys. Merkittävä osa opinnoista toteutetaan työelämäprojekteissa. Osaamisprofiili rakentuu opiskelijan tekemien valintojen mukaisesti.

Koulutus toteutetaan kontaktiopetuksena, etäopiskeluna ja itsenäisenä opiskeluna sekä verkko-opintoina.
Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla. Opiskelija voi suorittaa kansainvälisen opiskelupolun 60 op suorittamalla englannin kielellä toteutettavia muotoilustudioita esimerkiksi 30 op ja kansainvälisessä vaihdossa 30 op opintoja ja/tai harjoittelua. Mikä tahansa opintojakso voidaan toteuttaa englannikielisenä, jos opintojaksolle osallistuu muita kuin suomenkielisiä opiskelijoita.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.