Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Pirjo Kinnunen

Koulutuksen lähtökohdat

Ensihoitajan tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimikkeet ovat sairaanhoitaja (AMK) ja ensihoitaja (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja monimuotototeutuksessa kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Ensihoitaja on sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä on arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön tila, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, parantaa potilaan ennustetta ja kohentaa tai lievittää hänen tilaansa. Ensihoitajan tehtävä on myös tukea ja ohjata yksilöitä ja yhteisöjä erilaisissa akuuteissa tilanteissa elämän eri vaiheissa. Ensihoitajan erityisvastuualueena on hoitotasoinen ensihoito eli valmius antaa tehostetun hoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella. Ensihoidossa korostuu viranomaisyhteistyö hätäkeskuksen, ensivastetoiminnan, poliisin, pelastuspalvelun ja sosiaalitoimen kanssa. Ensihoitopalvelu on osa maamme terveydenhuoltojärjestelmää. Ensihoitopalvelu mahdollistaa terveydenhuollon toimenpiteiden kohdentamisen ja tarpeellisen hoidon aloittamisen potilaalle jo kohtaamistilanteessa ennen kuljetusta. Suomalaisessa ensihoidossa korostuu potilaan hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko siitä, voiko potilaan jättää kuljettamatta ensihoidon jälkeen sekä pitkien välimatkojen vuoksi myös kuljetuksen aikainen potilaan tarkkailu ja hoito. Ensihoitaja voi työskennellä mm. ambulansseissa, sairaaloiden päivystysyksiköissä, teho-osastoilla tai muissa ensihoidon ja akuuttihoitotyön suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja kehittämistehtävissä tai yrittäjänä.

Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä kehittää ja edistää tutkimus- ja muuhun näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Sairaanhoitaja toimii terveyttä edistävästi sekä kansallisessa että kansainvälisessä työelämässä. Hän voi työskennellä julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Sairaanhoitaja osallistuu terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kestävän kehityksen mukaisesti. Sairaanhoitaja toteuttaa ja kehittää yksilön, perheen ja yhteisön hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntoutumista edistävää. Sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen kuuluu mm. yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen, hyvinvointiin ja voimavaroihin vaikuttavien tekijöiden ennakointi ja voimavaroja tukeva ohjaus. Ohjauksella sairaanhoitaja edistää yksilöiden omaan elämään vaikuttavien tekijöiden hallitsemista sekä voimavarojen käyttöönottoa silloin, kun ihminen sairastuu.

Sairaanhoitajan ja ensihoitajan toimintaa ohjaavat hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet. Hänen ammatillisen toimintansa lähtökohtana ovat kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö ja Suomen terveyspoliittiset linjaukset. Hoitotyön toimintaympäristöä ja henkilöstön osaamista säännellään kansallisella ja eurooppalaisella lainsäädännöllä, jonka tavoitteena on turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja hyvinvointiin.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa ensihoitajan (AMK) hakemuksesta ja tutkinnon antaneen ammattikorkeakoulun ilmoituksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, sairaanhoitajaksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että ensihoitajakoulutuksessa on suoritettu 240 op sekä opetussuunnitelman mukaiset sisällöt ja koulutus täyttää sairaanhoitajakoulutuksen vähimmäisvaatimukset. Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EY ja eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, 2006). Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Valmistuva ensihoitaja (AMK) saa suoritettuaan hyväksytysti 240 opintopistettä todistuksen sekä ensihoitajan että sairaanhoitajan koulutuksesta. Opiskelijalle myönnetään ensihoitajan ja sairaanhoitajan tutkinnot samaan aikaan.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.