Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBKEMI2
NimiKliininen kemia 2
Nimi englanniksiClinical Chemistry 2
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee entsyymien, vitamiinien, hivenaineiden ja hormonien rakenteita ja kemiaa
- osaa määritellä kliinisen kemian käsitteistön
- ymmärtää kliinisessä kemiassa käytettävien analyysimenetelmien periaatteet
- osaa tehdä kliinisen kemian perustutkimukset teoriatietoa soveltaen ja kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheita noudattaen
- tuntee laadunhallinnan periaatteet näytetutkimusprosessissa ja osaa soveltaa niitä tulosten luotettavuuden arvioinnissa
- tietää työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet ja noudattaa niitä työskentelyssään
- tietää kansalliset ja kansainväliset kliinisen kemian tietolähteet
- osaa kuvata laboratoriotutkimusten kliinisen merkityksen potilaan hoidossa
Keskeiset sisällöt- kliinisen kemian tutkimukset potilaan hoidossa ja tutkimusten kliininen merkitys
- munuaisten toimintaan ja elimistön nestetasapainoon liittyvät perustutkimukset
- virtsan partikkeli- ja solulaskenta
- entsyymi- ja proteiinitutkimukset
- hormonit ja tavallisimmat hormonitutkimukset
- vitamiinit ja hivenaineet
- punktionesteiden kemialliset tutkimukset ja solulaskenta
- immunokemialliset tekniikat
Suoritustavat- harjoituksiin osallistuminen (100 %)
- annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen
- koe
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKouri T. ym. 1999. Suositus virtsan perustutkimuksia ja bakteeriviljelyjä varten. Moodi, erillisjulkaisu. Labquality Oy. Helsinki.
Kouri T. & Pohjavaara S. 2002. Virtsan mikroskopialöydösten kliininen merkitys. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2002/18/duo93157
Niemelä O. & Pulkki K. (toim.) 2010. Laboratoriolääketiede. Kliininen kemia ja hematologia. Kandidaattikustannus Oy. Helsinki.
Rifai N., Horvath A.R. & Wittwer C.T. 2019.Tietz fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 8th edition. Elsevier.
Sisätautien verkkoluennot-materiaali soveltuvin osin
Alan kansalliset ja kansainväliset julkaisut
Muu jakson aikana ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnotBioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito
Laboratoriotyötä oppimassa
Laboratorionäytteenotto ja laatu
Kliininen kemia 1
Muuta huomioitavaaOpintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa tarvitaan suojavaatetus
Yhteyshenkilö

Saukkonen Mirja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.