Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBAMEAK
NimiAmmattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen
Nimi englanniksiProfessional Ethics and Encouter The Customer
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää eri ikäisten ihmisten kehitysvaiheet
- kehittää itsetuntemustaan oman elämänsä ja ammattialansa tarkastelun kautta
- osaa määritellä ammattieettiset periaatteet ja kuvata niiden tarkoitusta sosiaali- ja terveysalan työssä
- tunnistaa omia arvoja ja osaa arvioida niitä suhteessa sosiaali- ja terveysalan arvopohjaan
- tunnistaa omaan tulevaan työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä
- osaa ennaltaehkäistä ammatillisesti uhkaavia ja väkivaltaisia tilanteita sekä motivoituu toimimaan AVEKKI-toimintamallin mukaisesti
- osaa kohdata yksilön yhteisönsä jäsenenä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
- tunnistaa reflektiivisen työotteen ja dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet
- osaa arvioida ja kehittää omia keskustelu-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojaan sekä asiakas- että työyhteisötilanteissa
- tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan periaatteet ja merkityksen toiminnan taustalla
Keskeiset sisällöt- elämänkulku lapsuudesta vanhuuteen
- oman elämän tarkastelua, kriisi ja siitä selviytyminen
- tunteiden, sosiaalisuuden ja itsetunnon kehittyminen
- sosiaali- ja terveysalan ammattieettinen toiminta, arvot ja asiakaspalvelun periaatteet
- asiakkaan/potilaan (yksilö, ryhmä, perhe ja yhteisö) arvostava kohtaaminen ja dialoginen vuorovaikutus
- näyttöön perustuva toiminta
- reflektiivinen työote
- asiakaspalvelun monimuotoisuus, muuttuva asiakkuus, käyttäjälähtöisyys ja kumppanuus asiakastyössä
- haastavien asiakastilanteiden ennakointi (AVEKKI)
- potilasohjauksen lähtökohdat
- moniammatillisuus asiakaspalvelussa
- salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
- ammatillisen kasvun reflektio (PLE) viimeisenä lukuvuotena
Suoritustavatosallistuminen simulaatioharjoituksiin, osallistuminen (läsnäolovelvoite)
haastavien asiakastilanteiden kohtaamisen (AVEKKI) harjoituksiin ja
pienryhmätyöskentelyyn, reflektiivinen oppimispäiväkirja
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- AIRAKSINEN, Timo ja FRIMAN, Mervi. 2008. Asiantuntija-ammattien etiikka. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi.
- Etiikan tila sosiaali- ja terveysalalla. ETENE-julkaisuja 35. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.
- ISOHERRANEN, Kaarina, REKOLA, Leena ja NURMINEN, Raija 2008. Enemmän yhdessä - moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.
- JUUJÄRVI, Soile, MYYRY, Liisa ja PESSO, Kaija. 2011. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi
- KASEVA, Kaisa. 2012. Asiakkaan asema, itsemäärääminen ja vaikutusmahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Integroitu kirjallisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:16. Helsinki.
- KRONQUIST, Eeva-Liisa ja PULKKINEN, Minna-Liisa. 2007. Kehityspsykologia, matkalla muutokseen. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
- LEINO-KILPI, Helena ja VÄLIMÄKI, Maritta. 2006. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: WSOY.
- MÖNKKÖNEN, Kaarina. 2007. Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita Publishing Oy.
- NURMI, Jari-Erik, AHONEN, Timo ja LYYTINEN, Heikki. 2010. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: Sanoma Pro Oy

Muu opiskelumateriaali sovitaan opintojakson alkaessa.
Edeltävät opinnotei edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaaosallistuminen harjoituksiin ja pienryhmätyöskentelyyn pakollinen
YhteyshenkilöKorhonen Ulla
Saukkonen Mirja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.