Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU20SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Markku Huhtinen

Koulutuksen lähtökohdat

Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme suurimpia haasteita. Kansainvälisten ja kansallisten päätösten ja säädösten ajamana energiajärjestelmät ovat voimakkaan kehityksen alla niin teollisessa kuin pienessä kokoluokassa. Näihin haasteisiin ja kehitystarpeisiin energiatekniikan tutkinto-ohjelma pyrkii vastaamaan tuottamalla energiateollisuuteen osaavia insinöörejä.

Energiatekniikan tutkinto-ohjelmassa perehdytään energiantuotantoon liittyvien laitteiden ja laitosten toimintaan sekä suunnitteluun ottaen huomioon kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet. Opinnoissa tutustutaan eri energiantuotannon muotoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin, energiatalouteen ja -tekniikkaan. Tutkinto-ohjelman aikana opitaan suunnittelemaan, valmistamaan ja hyödyntämään energiatekniikan järjestelmiä. Opinnoissa kehitetään monipuolisesti osaamista, luovuutta ja työelämätaitoja. Tätä tukevat yritysten kanssa yhteistyössä toteutetut käytännönläheiset opinnot sekä energiatutkimuskeskuksen ajanmukaiset laitteet.

Energiatekniikan tutkinto-ohjelma johtaa tekniikan ja liikenteen ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on energiatekniikan insinööri (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen. Energiatekniikan insinöörin ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi voimalaitossuunnittelija, tuotantoinsinööri, tuotekehitysinsinööri, energiainsinööri tai projekti-insinööri. Valmistuttuasi työskentelet energia-alan yrityksissä, suunnittelutoimistoissa tai asiantuntijana energia-alalla.

Tutkinto-ohjelma jakaantuu kolmeen pääsuuntautumiseen:
- Uusiutuva energia ja kiertotalous (päivätoteutus)
- Energiantuotantotekniikka (monimuotototeutus)
- Energia-automaatio (monimuotototeutus)

Uusiutuva energia ja kiertotalous (päivätoteutus)

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden suuntaavissa opinnoissa opitaan suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään mm. bio-, aurinko-, tuuli- ja vesie¬nergiaan perustuvia tekniikoita. Opinnoissa syvennytään myös bioenergian jalostusmenetelmiin sekä kiertotalousprosessien kehittämiseen.

Opinnoissasi painottuvat energiatekniikan järjestelmien kehittäminen ja tuotteistaminen asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on luonteva osa koulutustasi.

Energiantuotantotekniikka (monimuotototeutus)

Energiantuotantotekniikan suuntaavissa opinnoissa perehdytään energiateollisuuden järjestelmien, kuten höyrykattilat, prosessi-, instrumentointi-, 3D-laitos- ja -laitesuunnitteluun sekä laitosten käyttöön ja ylläpitoon. Opiskelijoiden käytössä ovat uusimmat tietokoneavusteisen suunnittelun ja simuloinnin apuvälineet, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät. Opetuksen käytännönläheisyys varmistuu kiinteässä yhteistyössä yritysten kanssa tehtävissä projektitöissä.

Energia-automaatio (monimuotototeutus)

Energia-automaation suuntautumisessa perehdytään automaatiotekniikan älykkäillä järjestelmillä tapahtuviin energiantuotantoprosessien hallintaan ja suunnitteluun. Opiskelijat perehtyvät mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan sekä instrumentointi opintojen kautta tuuli-, aurinko- ja voimalaitosprosessien tulevaisuuden käyttökohteiden automaatiojärjestelmien suunnitteluun. He tietävät miten hyödyntää IoT - sovelluksia ja tietoverkkoja energiantuotannossa ja tuntevat sumeiden järjestelmien ja neuroverkkojen käytön merkityksen (Big Data) suurten tietomäärien tiedon louhinnassa ja hyödyntämisessä. Opetuksessa keskitytään myös ohjelmointiin ja testaamiseen sekä järjestelmien käyttöön ja kunnossapitoon 3D - virtuaalitodellisuuden avulla.

Energiantuotantotekniikan ja energia-automaation suuntautumiset toteutetaan yhdessä monimuotototeutuksen kanssa.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.