Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KMV Sosionomin tutkinto-ohjelma, varhaiskasvatus (monimuotototeutus)

Koulutuksen toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin (AMK) tehtäviin varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 27§). Koulutuksessa opiskelija hankkii pedagogisia valmiuksia lapsen ja lapsiryhmän ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija perehtyy lapsuuden ilmiöihin, lapsen persoonallisuuden kehitykseen, monikulttuurisuuteen, varhaiseen oppimiseen ja oppimista edistävään, terveelliseen ja turvalliseen varhaiskasvatusympäristöön. Opiskelija hankkii valmiuksia varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen lapsiperhetyössä. Opiskelija oppii toimimaan moniammatillisissa työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana yhteistyössä lasten vanhempien, sosiaali- ja opetustoimen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Opiskelija hankkii valmiuksia soveltaa tutkimus- ja kehittämistietoutta omaan työnsä suunnitteluun ja toteuttamiseen. Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan valmiuksia tarvitaan työskenneltäessä lasten ja perheiden kanssa päiväkodeissa, erityiskasvatuksessa, nuorisotyössä, perhetyössä, lastensuojelun tehtävissä tai kuntoutus- ja vammaistyössä.

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opinnoissa hyödynnetään Moodle -oppimisympäristöä opintojaksojen opetuksessa ja ohjauksessa. Moodlen oppimisympäristöön kootaan opiskelua ohjaava oppimateriaali, ohjeet ja lomakkeet. Opiskelijalta edellytetään verkko-osaamisen taitoja.

Lähiopetus toteutuu opintojen aloituspäivinä ja lukukausittain sovittuina lähipäivinä. Lisäksi opintojaksoihin voi kuulua virtuaalisesti toteutettavia ryhmäohjauksia opiskelijan oppimisprosessin tukemiseksi (HOPS). Opiskelijaa perehdytetään verkko-opiskeluun opintojen alussa. Opetusmenetelmissä korostetaan ammatin edellyttämää yhteistoiminnallisuutta, itseohjautuvuutta ja tutkivan oppimisen periaatetta.

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus ja monialaisuus.
Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Monipuolisilla koulutuksen toteutustavoilla mahdollistetaan vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukainen eteneminen opinnoissa.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.