Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAILÄPE1
NimiLääkehoidon perusteet
Nimi englanniksiBasics of Pharmacological Treatment
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-tietää keskeiset lääkehoitoa säätelevät lait, asetukset ja ohjeet ja eettiset periaatteet
-tietää sairaanhoitajan vastuut ja tehtävät turvallisen lääkehoidon toteutuksessa
-tietää lääkehoitoon liittyvät peruskäsitteet, lääkkeen antotavat ja lääkemuodot
-tietää eri tavoin annetun lääkkeen vaiheet elimistössä
-tunnistaa yleisimpien lääkeaineiden vaikutusmekanismeja
-tietää lääkehoidon vasteeseen vaikuttavat tekijät sekä haitta- ja yhteisvaikutukset
-nimeää lääkehoitoprosessin päävaiheet
-osaa käyttää lääkehoidon elektronisia tietokantoja
-harjaantuu turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa
-tietää laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja osaa ohjattuna toteuttaa neste-ja lääkehoitoa
-toteuttaa lääkkeenjaon virheettömästi
-osaa ohjattuna antaa lääkkeen injektioina
-laskee virheettömästi lääkelaskut
-harjaantuu lääkehoidon dokumentoinnissa
Keskeiset sisällötLääkehoidon peruskäsitteet, lääkehoitoa ohjaavat säädökset, eettiset periaatteet, lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot, farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka, lääkeaineiden haitta- ja yhteisvaikutukset, lääkehoidon vasteen seuranta, sairaanhoitaja lääkehoidon toteuttajana, lääkelaskenta, lääkkeen antaminen injektioina, lääkkeiden jakaminen, laskimon sisäinen neste-ja lääkehoito, elektroniset lääketietokannat (Terveysportti). Dokumentointi. HaiPro.
SuoritustavatLuennoille ja taitopajoihin (100 %) osallistuminen. Moodletentin, tehtävien ja lääkelaskujen (100% oikein) hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliSAANO, Susanna & TAAM-UKKONEN, Minna. 2018. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: WSOY, SanomaPro.

NIKKOLA, Riitta, NURKKA Niina ja PALOPOSKI Sanna. 2016. Annos oivallusta, SanomaPro.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHusso Sari
Karhemaa Anu

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.