Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEHEP1
NimiHoitotaidon ja ensihoidon perusteet
Nimi englanniksiNursing Assessment and Basics of Emergency Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata hoitotyön arvojen ja periaatteiden merkityksen hyvän hoitamisen perustana
- tunnistaa turvallisen ammattieettisen vuorovaikutussuhteen elementtejä
- arvioida asiakkaan hoitotyön tarpeita sekä valita ja käyttää hoitotyön toimintoja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
- selittää ABCDE-menetelmän ihmisen peruselintoimintojen tutkimisessa ja ISBAR-menetelmän raportoitaessa
- selittää toimintakyvyn ja kuntouttavan hoitotyön merkityksen hyvinvoinnin edistämisessä
- kuvata potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää HaiPron merkityksen
- tunnistaa sairauksien etiologisia ja patofysiologisia tekijöitä
- tunnistaa mikrobiryhmien merkityksen puolustusjärjestelmän toimintaan
- selittää elintarvikehygieniaan liittyvät tekijät sekä yleisimmät ruokamyrkytysmikrobit
- selittää aseptiikkaan liittyvät tekijät henkilöhygieniassa ja potilasryhmien hoidossa eri toimintaympäristöissä
- selittää eri potilasryhmien hoitoon liittyvät infektiot, infektioihin liittyvät ajankohtaiset tukitoimet sekä eristys- ja varotoimet
- tietää mitä rokotteita kansallisessa rokotusohjelmassa on
- tietää ensiavun ja elvytyksen perusteet ja keskeiset menetelmät
- selittää keskeiset ensihoidon ammattitaitovaatimukset, käsitteistön, toimintajärjestelmän ja lainsäädännön
- kuvailla turvallisen toiminnan perusteet hoitotyössä ja ensihoidossa
- tunnistaa ensiavun tarpeen
- ymmärtää onnettomuus- ja hätätilanteissa ensihoidon merkityksen
- ymmärtää ensihoitopalvelun toiminnan
- tietää ensihoitoa säätelevän lainsäädännön
Keskeiset sisällötAmmatillinen ja hoidollinen vuorovaikutussuhde, eettisyys hoitotyössä, asiakkaan/potilaan ohjaaminen, potilasturvallisuus, hoitotyön tarpeen arviointi ja hoitotyön toimet, terveyttä edistävä ravitsemushoito. Mikrobit hoitotyössä, tautien perusmekanismit, aseptiikka, infektioiden torjunta ja siihen liittyvät lait ja asetukset, kansallinen rokotusohjelma, henkilöhygienia ja elintarvikehygienia. Ensiapu. Ensihoitojärjestelmä, ensihoitoa ohjaavat lait ja asetukset. Ensihoitopotilaan hoitoketju ja toimintaympäristö. Sairastuneen, vammautuneen ja hätätilapotilaan kohtaaminen. ABCDE ja muut muistisäännöt.
Suoritustavat Osallistuminen aktivoiviin luentoihin, tehtävien ja tenttien suorittaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIIVANAINEN, Ansa ja SYVÄOJA, Pirjo. (uusin painos) Hoida ja Kirjaa. Helsinki: Tammi tai RAUTAVA-NURMI Hanna, WESTERGÅRD Airi, HENTTONEN Tarja, OJALA Mirja ja VUORINEN, Sinikka 2019. Hoitamisen taidot ja toiminnot. Sanoma Pro: Helsinki.
Duodecimin Oppiportti.
ANTTILA, Veli-Jukka, KANERVA, Mari, KURVINEN, Tiina, LYYTIKÄINEN, Outi, RANTALA, Arto, VUENTO, Risto, YLI-PALOSAARI, Pekka ja AALTO, Arja. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki : Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy.
KARTTUNEN, T, YLERMI, S ja VUOPALA K. 2005. Tautioppi. Helsinki: Edita Prima Oy.
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
KORTE, Henna ja MYLLYRINNE, Kristiina. Ensiapu. 2017. Helsinki: SPR.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (ensiauttajan osuus). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA. ETENE-julkaisuja 32 .2011. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3195-4
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet ja Sairaanhoitajan kollegiaalisuus ohjeet: Saatavilla https://sairaanhoitajat.fi/jasenpalvelut/ammatillinen-kehittyminen/sairaanhoitajan-eettiset-ohjeet/
Luento- tai muu opintojakson aikana sovittu materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKemiläinen Arja
Suohovi Petri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.