Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TESIHO2
NimiSisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö
Nimi englanniksiMedical and Emergency Nursing
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää yleisimpien sisätautien patofysiologian ja sairauksien potilaalle aiheuttamat oireet, diagnostiikan sekä hoitomenetelmät
- tunnistaa sisätautipotilaan hoidon tarpeet, soveltaa harjoitustilanteissa keskeisiä ensi- ja hoitotyön toimintoja ja arvioida hoidon vaikuttavuutta
- ymmärtää eettisten ohjeiden ja näyttöön perustuvan tiedon merkityksen hoitotyössä
- tietää yleisimpien sisätautien lääkehoidon perusteet
- raportoida sekä kirjata potilaan hoitoa hoitotyön prosessimallin ja kansallisen kirjaamismallin mukaisesti
- soveltaa potilaan ja omaisten ohjausmenetelmiä
- selittää terveyden ja terveyden edistämisen sekä toimintakyvyn edistämisen merkityksen ihmisen hyvinvoinnissa
- tunnistaa muutostarpeen ja käyttää terveyttä ja toimintakykyä edistäviä menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi
- selittää ravitsemustietoa sisätautipotilaan hoidossa
- tulkita ravitsemussuosituksia ja soveltaa niitä käytäntöön terveyttä ja toimintakykyä edistäen
- tulkita liikuntasuosituksia ja soveltaa niitä käytäntöön terveyttä ja toimintakykyä edistäen
- käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita, joissa hyödynnetään potilaan toimintakykyä
- nimetä potilassiirtoihin liittyviä biomekaanisia periaatteita, luonnolliset liikemallit sekä arvioida potilassiirtojen kuormittavuutta
- tunnistaa oman fyysisen kunnon tason ja osaa tunnistaa oman kunnon kehittämiskohteet
- ymmärtää työturvallisuuden merkityksen
Keskeiset sisällötTerveyden edistämisen ja toimintakyvyn menetelmät. Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö ja ravitsemushoito, sisätautilääketiede, liikunta. Kansallinen kirjaamismalli, Pegasos-ohjelman käyttö. Erilaisia potilassiirtotekniikoita, potilassiirtojen biomekaaniset periaatteet, luonnolliset liikemallit sekä potilassiirtojen kuormittavuus. Työsuojelulainsäädäntö.
SuoritustavatOsallistuminen ryhmätehtäviin, simulaatioihin, kirjaamisharjoituksiin ja potilassiirtojen taitopajoihin. Potilassiirtotehtävän tekeminen. Verkkotehtävien tekeminen. Hoitotyön suunnitelman laatiminen esimerkkipotilaalle. Osallistuminen fyysisen kunnon testiin. Verkko- ja Moodle-tentit, dialogitentti, lääkelaskukoe.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAHONEN, Outi, BLEK-VEHKALUOTO, Mari ja EKOLA, Sirkka 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. Helsinki. SanomaPro.
KUISMA, Markku, HOLMSTRÖM, Peter, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari, TASKINEN Tuomas ja AHLSKOG-KARHU, Marian. 2017. Ensihoito. (Soveltuvin osin).
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti
Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013: 10. Sosiaali- ja terveysministeriö: Tampere. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69937
Suomalaiset ravitsemussuositukset: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/
Tamminen-Peter L. & Wickström G. (2013) Taitava avustaja aktivoi ja auttaa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009.
Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle STM:n Julkaisuja 2012:4. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72897
Suomalainen hoitotyön luokituskokonaisuus (FinCC) versio 4.0. Saatavilla http://fincc.fi/
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/terveysportti/koti
Luento- tai muu opintojakson aikana esitetty materiaali.
Edeltävät opinnotHoitotaidon ja ensihoidon perusteet. Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen. Lääkehoidon perusteet.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKellomäki Marjaana

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.