Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEAKTE2
NimiAkuutti- ja tehohoitotyö
Nimi englanniksiEmergency and Intensive Care Nursing
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa hoitotyön arvoja ja periaatteita päivystys- ja tehopotilaan hoitotyössä
- osaa selittää peruselintoimintojen häiriöiden syntymekanismit ja osaa tehdä johtopäätöksiä peruselintoimintojen häiriöiden aiheuttamista muutoksista elimistössä
-analysoi ja tulkitsee eri tietolähteiden avulla saamiaan tietoja potilaan tilasta ja käyttää niitä hoidon suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana
- osaa ohjata potilasta päivystyspalvelujen käytössä
- suunnitella ja toteuttaa päivystys-ja tehopotilaiden hoitoa
- osaa selittää keskeisten tehohoidossa käytettyjen lääkkeiden vaikutusmekanismit ja turvallisen käytön sekä osaa laskea virheettömästi lääkelaskut.
-tunnistaa moniammatillisen yhteistyön merkityksen päivystys- ja tehopotilaan hoidossa ja osaa nimetä keskeisiä kehittämiskohteita
-selittää turvallisen lääketieteellisen säteilynkäytön periaatteet
Keskeiset sisällötKiireellisen hoidon tarpeen arviointi. Päivystyshoidon kriteerit. Triage päivystyksessä. Keskeiset akuuttihoitotilanteet päivystyksessä. Akuutisti sairastuneiden potilaiden ja omaisten ohjaus. Tehohoidon eettinen perusta. Tehopotilaan hoitoprosessi, vastaanotto-, stabilointi-, ylläpito- ja vieroitusvaihe. Keskeiset tehohoitoa vaativat potilasryhmät ja niiden hoito: hengitys- ja verenkiertovajauspotilaat, neurotehohoito. Aivokuolleen hoito. Moniammatillinen yhteistyö. Oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja, natiiviröntgentutkimus, röntgenlähete.
SuoritustavatOsallistuminen aktivoiville luennoille ja taitopajoihin. verkkotehtävät, tehtävät, englanninkielisin tutkimusartikkeleihin perehtyminen, moodle-tentit, kokoava kirjallinen tentti ja lääkelaskukoe (100 % oikein).
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliYhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti. Helsinki 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:4. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2963-0
Akuuttihoidon opas. Helsinki. Duodecim. Saatavissa https://www-terveysportti-fi.ezproxy.savonia.fi/dtk/shk/koti
Teho- ja valvontatyön opas. Duodecim. (uusin painos). Saatavissa https://www-terveysportti-fi.ezproxy.savonia.fi/dtk/shk/koti
Tehohoito-opas. Duodecim ( uusin painos).Saatavissa https://www-terveysportti-fi.ezproxy.savonia.fi/dtk/shk/koti
Akuuttihoidon laitteet. Duodecim. (uusin painos). Saatavissa https://www-terveysportti-fi.ezproxy.savonia.fi/dtk/shk/koti
Valtioneuvoston asetuskiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 583/2017. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170583
ALAHUHTA,Seppo , ALA-KOKKO, Tero, KIVILUOMA, Kai, PERTTILÄ Juha, RUOKONEN, Esko ja SILFVAST, Tom (toim.) 2020. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. Duodecim. (soveltuvin osin).
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
Luento- tai muu opintojakson aikana esitetty materiaali.
Ajankohtaiset englanninkieliset artikkelit ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnotSisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö. Perioperatiivinen hoitotyö. Lasten, nuorten ja perheiden ensihoito ja hoitotyö.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKemiläinen Arja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.