Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEHENS1
NimiHoitotason ensihoito 1
Nimi englanniksiEmergency Care in Advanced Level 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson opiskeltuaan opiskelija
- osaa vastata potilaan tutkimisesta ja tilan arvioinnista
- tunnistaa hoitotason ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt
- määritellä työdiagnoosin
- vastata hoitotasoisen ensihoidon toteuttamisesta harjoitustilanteissa
- määritellä potilaan jatkohoitopaikan ja kuljetuksen aikaisen hoidon
- ohjata kuljettamatta jätettyä potilasta jatkohoidon suhteen ja kirjata ensihoidon kannalta oleelliset asiat sekä viestiä ammatillisesti
- osaa soveltaa lääketieteellistä tietoa hoitotason ensihoitotehtävissä
- toteuttaa kriittisesti sairastuneen lääkehoidon sekä vaativat hoitotason hoitotoimenpiteet, arvioida hoidon vaikuttavuutta, varautua komplikaatioihin ja toimia oikein niiden ilmaantuessa
- osaa hoitotasoisen ensihoidon lääkelaskennan
- hallitsee hoitotason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön käytön ja tulkita saatua tietoa
- käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita sekä muita sähköisiä tiedonsiirto- ja viestintävälineitä
- osaa toimia synnytyksen avautumis-, ponnistus- ja jälkeisvaiheessa sekä hoitaa vastasyntynyttä
Keskeiset sisällötHoitotason ensihoitajan eettinen ja juridinen vastuu, velvoitteet ja osaamistavoitteet. Näyttöön perustuva ensihoitotyö.
Työparityöskentely hoitotasolla. ABCDE. Hoitotason ensihoitoa vaativien peruselintoimintojen häiriöiden ja potilaan henkeä uhkaavien tilanteiden tunnistaminen ja ennakointi. Hoitotason ensihoidon menetelmät, hoitopäätösten tekeminen, vaihtoehtojen pohtiminen ja perusteleminen.
Potilaan tilan muutosten ennakointi ja muutoksiin varautuminen.
Kirjaaminen ja raportointi osana hoitovastuuta: kirjaamisen juridiset perusteet, kirjaamisen ja raportoinnin sisältö ja logiikka. ISBAR. Hemodynaamisesti epävakaa potilas. Koronaaripotilaan ensihoito, rytmihäiriöt ja 14-kytkentäisen EKG:n tulkinta. Sydänperäisen rintakivun hoito parenteraalisesti opiaatilla, sedatiivilla, antiemeetillä, nitro- ja noradrenaliini-infuusiolla sekä b-salpaajalla. Elvytystä ennakoivien elintoimintojen muutosten tunnistaminen. Hoitoelvytys. Hoitoelvytyksen johtaminen, potilaan jälkihoito. Vaikea hengitysvajaus. Ensihoidollisesti merkittävät infektiot. Aivokatastrofit. Synnytys sairaalan ulkopuolella. Potilaan hoitoon ja valvontaan tarvittavien laitteiden käyttö. VIRVE, sen päätelaitteiden sekä sähköisten tiedonsiirtomenetelmien oikeaoppinen käyttö viestinnässä. Hoitotasoisen ensihoidon lääkelaskenta.
SuoritustavatTehtävät, taitopajat, simulaatiot, kokeet, tentit, itsenäinen opiskelu. Lääkelaskut (100 % oikein).
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHOLMSTRÖM, Peter, KUISMA, Markku, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari ja TASKINEN Tuomas (toim.) 2017 tai uusin painos. Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni., LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas. Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti ja SAIKKO, Simo (toim.) 2016 (tai uusin painos) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos.
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
Luento- ja muu opintojakson aikana sovittava materiaali.
Edeltävät opinnotPerustason ensihoito 1 ja 2, Harjoittelu: Perustason ensihoito ja viranomaisyhteistyö ja siihen sisältyvä perustason ensihoidon osaamisen arviointi
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuohovi Petri
Vainionperä Jussi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.