Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEHENS2
NimiHoitotason ensihoito 2
Nimi englanniksiEmergency Care in Advanced Level 2
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus1/2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson opiskeltuaan opiskelija
- osaa vastata potilaan tutkimisesta ja tilan arvioinnista
- tunnistaa hoitotason ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt
- osaa määritellä työdiagnoosin
- osaa vastata hoitotasoisen ensihoidon toteuttamisesta
- osaa määritellä potilaan jatkohoitopaikan ja kuljetuksen aikaisen hoidon
- osaa ohjata kuljettamatta jätettyä potilasta jatkohoidon suhteen ja kirjata ensihoidon kannalta oleelliset asiat sekä viestiä ammatillisesti
- osaa soveltaa lääketieteellistä ja farmakologista tietoa hoitotason ensihoitotehtävissä
- osaa toteuttaa kriittisesti sairastuneen tai vammapotilaan lääkehoidon sekä vaativat hoitotason hoitotoimenpiteet, arvioida hoidon vaikuttavuutta, varautua komplikaatioihin ja toimia oikein niiden ilmaantuessa
- osaa hoitotasoisen ensihoidon lääkelaskut
- hallitsee hoitotason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön käytön, osaa tulkita saatua tietoa , käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita sekä muita sähköisiä tiedonsiirto- ja viestintävälineitä
- osaa hälytysajoon liittyvän lainsäädännön, ennakoivan ajon periaatteet ja käyttää ambulanssin turvalaitteita
- hallitsee työparityöskentelyn periaatteet ja työnjaon eri rooleissa
- osaa toimia tilannejohtajana ensihoitotilanteissa CRM- ajattelua ja työturvallisuutta noudattaen
- osaa vastata alaisuudessaan toimivien ensihoitoyksiköiden ja -henkilöstön koordinoinnista ja ohjauksesta
- osaa toimia hoitotason ensihoitajana ensihoitopalvelussa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa
Keskeiset sisällötHoitotason ensihoitajan eettinen ja juridinen vastuu, velvoitteet ja osaamistavoitteet. Näyttöön perustuva ensihoito. Työparityöskentely hoitotasolla. ABCDE. Lapsipotilaan hätätilanteet. Eri ikäisten lasten turvallinen lääkehoito ja io-infuusion aloittaminen lapselle. Hypotermisen ja hukkuneen potilaan ensihoito. Kallovammapotilas. Monivammapotilas. Palovamma-potilas. Potilaan kivun arviointi ja iv-lääkehoito. Hypovoleemisen sokin nestehoito ja massiivinen nesteensiirto. Myrkytykset ja lääkkeiden yliannostus. Päihteet, niiden farmakologiset ja toksikologiset vaikutukset. Aivoinfarkti, liuotushoidon indikaatiot ja aikaikkunat. Kouristelevan potilaan hoito iv- lääkkeellä. Hoitotasoisen ensihoidon lääkelaskenta. Ensihoitokeskuksen ohjeistukset, viestiohjeet (valtakunnalliset, alueelliset), alueelliset valmiussopimukset, potilasohjeet, konsultaatio-ohjeet, hoito-ohjeet. Päivittäisjohtaminen ja esimiestyö. Tilannejohtaminen. Monipotilastilanteet, useamman yksikön tilanteet ja tilannejohtaminen. Oman alueen ensihoitojärjestelmä, johtamisjärjestelmä ja suuronnettomuusvalmius.
SuoritustavatTehtävät, taitopajat, simulaatiot, kokeet, tentit, itsenäinen opiskelu. Lääkelaskut (100 % oikein).
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHOLMSTRÖM, Peter, KUISMA, Markku, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari ja TASKINEN Tuomas (toim.) 2017 tai uusin painos. Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016 tai uusin painos. Ensihoito-opas. Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti ja SAIKKO, Simo (toim.) 2016 (tai uusin painos) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos.
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
Luento- ja muu opintojakson aikana sovittava materiaali.
Opintojakson alussa sovittava englanninkielinen materiaali.
Edeltävät opinnotHoitotason ensihoito 1
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuohovi Petri
Vainionperä Jussi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.