Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEERO1
NimiEnsihoidon erityistilanteet ja osaamisen arviointi
Nimi englanniksiSpecial Situations in Emergency Care and Assessment of Skills
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia hoitotason ensihoidon erityistilanteissa
- soveltaa hoitotason ensihoitoon liittyviä ohjeita työskennellessään ensihoidossa
- ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia turvallisuusriskejä
- ymmärtää työturvallisuuden merkityksen
- toimia hoitotason ensihoitajan velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti, ensihoidon arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen
- vastata potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ja ennakoida hoitotason ensihoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet sekä määritellä potilaalle työdiagnoosin
- potilasturvallisuutta noudattaen toteuttaa hoitoelvytyksen, vammautuneen tai sairastuneen potilaan hoitotasoisen hoidon tai hoitaa potilasta pahimman oireen perusteella.
- määritellä itsenäisesti sekä hoito-ohjeeseen perustuen potilaan tilanarvion, jatkohoitopaikan ja kuljetuksen aikaisen hoidon tai ohjata kuljettamatta jätettyä potilasta jatkohoitoon liittyvissä asioissa
- viestiä ammatillisesti hoito- ja konsultaatiotilanteissa potilaan ja hänen ensihoitoonsa osallistuvan hoitotiimin kanssa sekä raportoida ensihoitolääkärille hoito-ohjeen määräämisen kannalta relevantit asiat
- kirjata potilaan tilaa, tilannetta ja tapahtumia koskevat havainnot, hoitopäätökset, toteutetun hoidon ja vaikuttavuuden kirjaamista koskevien säännösten ja kriteerien mukaisesti sekä raportoida jatkohoitopaikkaan potilaan hoidon saumattoman jatkumisen kannalta oleelliset tiedot
- perustella ratkaisunsa luotettavaan näyttöön perustuen ja hyödyntää aktiivisesti uusinta tietoa
- hallitsee hoitotason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön ja tulkita luotettavasti saatua tietoa ja hyödyntää tietoa tarkoituksenmukaisesti potilaan tilan arvioinnissa
- käyttää sairaalan ulkopuolella käytettävää tiedonsiirto- ja viestintävälineistöä
- käyttää VIRVE - verkkoa ja - päätelaitteita sekä muita ensihoidon sähköisiä tiedonsiirto- ja viestintävälineitä ja hallitsee VIRVEn puheryhmien käytön jokapäiväisissä tilanteissa
-arvioida ja kehittää omaa ensihoidon ajokäyttäytymistään
- osaa suunnitella simulaatioharjoituksen ja vastata simulaatioharjoituksen toteuttamisesta
- osaa tehdä visuaalisen CV:n
Keskeiset sisällötHoitotason ensihoidon erityistilanteet.
Hoitotason ensihoitajan ammattitaito, velvoitteet ja vastuu. Potilaan tutkiminen, ensihoitotyön menetelmät, vasteen arviointi, dokumentointi ja tiedottaminen. Työparityöskentely. Ammatillisuus kommunikaatiossa ja yhteistyössä. Konsultointi ja hoito-ohjeen pyytäminen. Ensihoidon ajokäyttäytyminen. Hoitotason ensihoidon osaamisen arviointi. Eettinen arviointi. Simulaatiopedagogiikka.
SuoritustavatOsallistuminen aktivoiville luennoille, taitopajoihin ja simulaatioihin (edellyttää ennakkovalmistautumista) sekä Pelastusopistolla ajokoulutukseen sekä moniviranomaisyhteistyöharjoitukseen. Simulaatioharjoituksen suunnittelu ja toteuttaminen moniammatillisille ryhmille.

Valtakunnallisen kirjallisen ensihoidon kokeen ja lääkelaskukokeen hyväksytty suorittaminen. Hoitotason ensihoidon osaamisen arvioinnin hyväksytty suorittaminen simuloiduissa potilastilanteissa ja eettisessä haastattelussa.

Osaamisen arvioinneissa mukana ensihoitolääkäri ja ensihoitaja sekä Savonia-ammattikorkeakoulun ensihoidon opettajia. Osallistujilla on arviointitilanteessa mahdollisuus oman toiminnan perusteluun.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliHOLMSTRÖM, Peter, KUISMA, Markku, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari ja TASKINEN Tuomas (toim.) 2017 tai uusin painos. Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas. Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
ALANEN, Pasi, JORMAKKA, Juha, KOSONEN, Antti ja Saikko, Simo (toim.) 2016 (tai uusin painos) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos.
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
Luento- ja muu opintojakson aikana sovittava materiaali.
Edeltävät opinnotKaikki edeltävät hoitotyön ja ensihoidon ammattiopinnot sekä harjoittelut.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuohovi Petri
Vainionperä Jussi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.