Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEPEK92
NimiHarjoittelu: Hoitotaito, ensihoito, kotihoito
Nimi englanniksiInternship: Basics of Nursing, Emergency and Home Care
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan
Hoitotaito / opiskelija osaa:
- reflektoida oppimaansa
- toimia hoitotyön arvojen ja periaatteiden sekä säädösten mukaisesti
- toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa kunnioittaen asiakkaan/potilaan yksilöllisyyttä ja erilaisuutta
- toimia ymmärtäen vastuunsa rajat
- tunnistaa asiakkaan/potilaan päivittäistä toimintakykyä ja hoidon tarpeita
- ohjata asiakkaita/potilaita päivittäisen toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä perusravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä ja toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä
- toimia aseptisesti infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen
- käyttää keskeisiä hoitotyön menetelmiä ja välineitä
- toimia ergonomisesti
- tunnistaa lääkehoidon vaikutuksia ja harjaantuu lääkehoidon toteuttamisessa
- toimia työyhteisön jäsenenä
Kotihoito / opiskelija:
- osaa huomioida asiakkaiden moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa
- tunnistaa asiakkaiden ja heidän läheistensä huono-osaisuuden ja syrjäytymisen tunnusmerkkejä
- osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa verkostoitua ja ohjata asiakasta ja hänen läheisiään käyttämään tarkoituksenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3. sektorin palveluita
- soveltaa voimavaralähtöisesti ja terveyttä edistäen yksilöllisesti kotihoidon hoitotyön osaamistaan toimiessaan erilaisten
asiakkaiden kodeissa ja kodinomaisissa ympäristöissä
- soveltaa kuntoutumista edistävän hoitotyön tietoja ja taitoja
- osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä
- ymmärtää sairaanhoitajan vastuut ja velvollisuudet lääkehoidon toteuttamisessa sekä osaa arvioida hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikuttavuutta sekä lääkkeiden haitta-, sivu- ja yhteisvaikutuksia
- osaa kirjata oleelliset asiat ja käsitellä terveyskertomuksia tietosuojan sekä tietoturvan ohjeiden mukaisesti
- osaa toimia aseptisesti ja työskennellä ergonomisesti
Ensihoidon orientoiva harjoittelu / opiskelija:
- ymmärtää arjen olosuhteiden, elintapojen ja yksilön valintojen vaikutuksen terveyteen
- soveltaa vuorovaikutustaitojaan ensihoitotyössä
- tutustuu ensihoitotehtäviin ja tekee havaintoja ensihoitopalvelun toiminnasta, ensihoidon työturvallisuudesta, ergonomiasta ja ensihoidon asiakkaiden ohjaamisesta
Keskeiset sisällötPotilaan hoidon tarpeen arviointi ja tutkiminen ABCDE-mallin mukaan. Peruselintoimintojen tarkkailu. Hoitotyön toimintojen toteuttaminen. Lääkehoito. Ergonomia: työasennot, apuvälineiden käyttö hoitotyössä, potilaan siirto. Hoidon vaikuttavuuden seuranta. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. Potilaan hoitopolku ensihoidosta sairaalaan. Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö. Ensihoito. Oppimisen reflektio.
SuoritustavatAmmattitaitoa edistävän harjoittelun ja oppimisen reflektion hyväksytty suorittaminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotHoitotaidon ja ensihoidon perusteet, Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen. Lääkehoidon perusteet ja siihen sisältyvät lääkelaskut pitää olla hyväksytysti suoritettu viimeistään ennen kotihoidon harjoittelua.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSmahl Päivi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.